Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta kokousti tänään tiistaina 2.2. Kaikki kokouksessa käsitellyt asiat etenivät esitysten mukaisesti.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi seuraavat kaavamuutokset: Vehkakatu 5, Kinkovuori-Muurame rautatiealueen asemakaavamuutos, Lehmivuoren ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi seuraavat katusuunnitelmat: Joensuunkatu; Misukantie, Misukankuja ja Sulunperänkuja; Isämatintie; Petäjätie.

Sekä kaavamuutoksia että muita lautakuntaan eteneviä asioita on taustoitettu tarkemmin lautakunnan kokouksen ennakkotiedotteessa.

Alvar Aalto museon laajentaminen ja yhdistäminen Keski-Suomen museon museorakennukseen

Lisäksi kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kokouksessa käsitellyt poikkeamispäätökset. Joukossa oli muun muassa lupahakemus Alvar Aalto museon laajentamiseksi ja yhdistämiseksi Keski-Suomen museon rakennuksen kanssa. Poikkeaminen tarvitaan asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta, kerrosluvusta ja rakennusalueen rajasta.

Suojeltavaa rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa. Suojellut rakennukset kuuluvat osana valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön, eivätkä rakennuksen muutos- ja korjaustyöt saa vähentää rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa. Lisäksi rakennukseen tai lähiympäristöön tehtävissä korjaus- ja muutostöissä on otettava huomioon mahdollinen rakennusperintölain mukainen suojelu.

Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä se vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen, eikä aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Kokouksen pöytäkirja

Kaikki lautakunnan käsittelyssä olleet asiat löytyvät esityslistasta ja kokouksen pöytäkirjasta. Linkit kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjaan löytyvät kaupunkirakennelautakunnan verkkosivuilta.