Jyväskylän kaupunki on päivittänyt ympäristönsuojelumääräykset vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä sekä tarkistanut määräysten sisältöä vuosien varrella havaittujen tarpeiden mukaan.

Tutustu määräyksiin

Linkki määräyksiin

Määräykset on annettu ympäristönsuojelulain perusteella ja niiden tavoitteena on ehkäistä ympäristön hajapäästöluonteista pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Muutokset ympäristönsuojelumääräyksiin astuivat voimaan tammikuun alussa.

Muutoksia ranta- ja pohjavesialueiden jätevesien käsittelyyn

Vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolelle jäävien haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyvaatimuksista säädellään valtioneuvoston asetuksella. Pilaantumiselle herkiksi luokitelluille alueille, eli pohjavesialueille ja vesistöjen ranta-alueille on ympäristönsuojelumääräyksillä annettu tiukemmat puhdistusvaatimukset. Tiukemman puhdistustason vyöhykkeeksi on aiemmin määritelty alle 150 metrin etäisyydellä vesistöjen rannasta olevat alueet, mutta tarkistetuissa määräyksissä etäisyys vesistöön on vähennetty 100 metriin. Yli 100 metrin etäisyydellä olevien kiinteistöjen ei katsota enää vaikuttavan vesistöön merkittävästi, vaan tällä etäisyydellä voidaan käyttää yleisiä vähimmäispuhdistustason vaatimuksia.

”Mitä vaativampi jätevesien puhdistustaso on, sitä kalliimmaksi veden puhdistuslaitteisto usein tulee. Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että esimerkiksi 110 metrin etäisyydellä rannasta sijaitsevalle mökille ei tarvitse rakentaa yhtä kallista puhdistuslaitteistoa kuin aiemmin” kertoo ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen Jyväskylän kaupungilta.

Myös auton peseminen ja pesuvesien imeytyminen maaperään herättää usein kysymyksiä. Määräysten mukaan auton pesu on yleensä omassa pihassa sallittua, kunhan pesuaine ei sisällä liuottimia ja pesuvedet ovat hallinnassa.

Kyllästetyn jätepuun uudelleenkäyttö voi aiheuttaa haittaa

Valtakunnallisten ohjeiden ja linjausten mukaisesti määräyksissä tarkennettiin kemikaalien varastointia koskevia määräyksiä muun muassa polttoainesäiliöiden varusteiden osalta. Tarkennuksena lisättiin myös, että kyllästetyn jätepuun käyttö on sallittu vain ammattimaisille tai teollisille toimijoille, ja vain rakenteiden turvallisuuden sitä edellyttäessä.

”Esimerkiksi käytöstä poistettuja kestopuupylväitä moni käyttäisi mielellään piharakenteissa, mutta niiden käyttö on syystä rajattu vain ammattilaisille. Vanhat kyllästeaineet saattavat pilata esimerkiksi pihan kaivon tai olla vaaraksi leikkiville lapsille jo pelkän ihokosketuksenkin kautta”, Pietarinen varoittaa.

Samalla määräyksistä poistettiin yritysten vaarallisten jätteiden eli aikaisempien ongelmajätteiden varastointia koskevia asioita, koska niitä ohjaavat jätehuoltomääräykset. Määräykset ohjaavat myös käytöstä poistettujen öljysäiliöiden käsittelyä ja hiekoitushiekan koneellista poistoa.

Muutoksia meluilmoitusvelvollisuuksiin

Erityisen häiritsevästä melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta tulee kaupungin ympäristönsuojeluun tehdä aina ilmoitus vähintään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Häiritsevää melua voi syntyä esimerkiksi äänentoistolaitteista tai yöaikana käytettävistä kovaäänisistä koneista. 

Uusien määräysten myötä rakentamista tai purkamista koskeva ilmoitus voidaan kuitenkin jatkossa tehdä vähintään 14 vuorokautta ennen työn aloittamista. 

”Rakentamiseen tai purkamiseen liittyvissä tapauksissa ilmoitusvelvollisuus 30 päivää ennen työn aloittamista on aiheuttanut aikatauluhankaluuksia toimijoille sekä puutteellisia ilmoituksia”, Pietarinen sanoo.

Yöaikaista työtä koskeva meluilmoitus on jatkossa tehtävä, kun meluhaittaa aiheutuu vähintään kolmena yönä peräkkäin.