Move!-mittausten tuloksia pystytään hyödyntämään jo viidennen kerran. Syksyllä 2020 toteutettujen testien tulokset näyttävät, että Jyväskylän viides- ja kahdeksasluokkalaiset ovat fyysisesti mitattuna paremmassa kunnossa kuin ikäkaverit keskimäärin.

Lisätietoja: 
projektipäällikkö Jon Salminen, Liikuntapääkaupunki, puh. 014 266 0880 
Keski-Suomen Move!-tulokset 

Jyväskylän perusopetuksen viides- ja kahdeksasluokkalaisten fyysistä hyvinvointia seurataan vuosittain valtakunnallisella Move!-järjestelmällä. Move!-järjestelmässä oppilaan kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, tasapainoa ja motorisia perustaitoja kartoitetaan kahdeksan osa-aluetta sisältävän mittariston avulla. Syksyllä 2020 toteutettujen testien tulokset näyttävät, että Jyväskylän viides- ja kahdeksasluokkalaiset ovat fyysisesti mitattuna paremmassa kunnossa kuin ikäkaverit keskimäärin. Jyväskylässä mittauksiin osallistui yhteensä 2771 oppilasta. Viidesluokkalaisia oli 1508 ja kahdeksasluokkalaisia 1263 oppilasta. Koko maassa mittauksiin osallistui yhteensä 104 899 viides- ja kahdeksasluokkalaista.   

Jyväskylässä lasten ja nuorten tulokset hyvällä tasolla, kehitettävääkin vielä on  

Jyväskylän viides- ja kahdeksasluokkalaisten tulokset ovat lähes kaikilla osa-alueilla samalla tasolla tai parempia kuin koko maan tulosten mediaaniarvo. Ainostaan liikkuvuutta mittaavissa osa-alueissa, kuten esimerkiksi alaselän ojennuksessa, jyväskyläläisten tulokset jäivät alle koko maan mediaanin.  

Vaikka jyväskyläläisten oppilaiden tulokset ovatkin useimmilla osa-alueilla vielä paremmat kuin koko maassa, on valtakunnallista tuloksista nähtävissä yhteiskunnallinen ilmiö. Lasten ja nuorten kestävyyskunto on heikentynyt, muilla fyysisen toimintakyvyn osa-alueilla ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Istuva elämäntapa ja yksipuolinen liikunta näkyvät myös kehon liikkuvuuden haasteissa.  

Koulujen rooli liikunnallisuuden ylläpidossa ja lisäämisessä on tärkeä. Lapset ja nuoret viettävät suuren osan hereillä olon ajasta kouluissa. Parhaimmillaan koulujen liikunnallinen toimintakulttuuri pystyy tukemaan oppilasta myös fyysisen toimintakyvyn kehittymisessä. 
 
-Olemassa olevien Liikkuva koulu –toiminnassa kehitettyjen käytänteiden lisäksi Jyväskylä on mukana Helsingin, Vantaan, Oulun, Turun, Espoon ja Tampereen kanssa yhteishankkeessa, jossa Move!-mittausten jatkokehitystyöllä haetaan uudenlaista toimintaa koulujen arkeen, muun muassa mittaustietojen hyödyntäminen päätöksenteossa ja oppilaiden ja vanhempien mukaan ottaminen tiiviimmin. Huoltajien tietoisuutta Move!-mittauksista hankekaupungeissa on jo kartoitettu Likesin huoltajakyselyllä syyslukukauden aikana, kertoo Liikuntapääkaupunki projektipäällikkö Jon Salminen. 

Oppilaita kannustetaan omatoimiseen fyysisen toimintakyvyn huolehtimiseen 

Tuloksista oppilas, oppilaan huoltaja, opettajat ja kouluterveydenhuolto saavat tietoa oppilaiden sen hetkisestä fyysisestä toimintakyvystä ja sen yhteydestä oppilaan hyvinvointiin sekä, millaisilla toimenpiteillä fyysistä toimintakykyä voidaan edistää. Yksittäisen oppilaan Move!-tuloksia hyödynnetään huoltajien luvalla kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa.  

Tuloksia käsitellään myös yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä kuten vanhempainilloissa sekä osana eri oppiaineiden opetusta, monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja laaja-alaista osaamista. Oppilaille on kouluilla tarjolla myös fyysistä toimintakykyä edistäviä liikuntakerhoja.  

Move!- fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä on Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan kehittämä järjestelmä. Perusopetuksen viides- ja kahdeksasluokkalaisten fyysistä toimintakykyä on mitattu järjestelmän avulla Suomen peruskouluissa vuodesta 2016 alkaen.