Kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä on tiistaina 15.12. monentyyppisiä kaavamuutoksia eri puolilla kaupunkia.

Lisätiedot

Kankaanaukio: suunnitteluarkkitehti Pirjo Heinänen, p. 014 266 5033, pirjo.heinanen[at]jyvaskyla.fi

Pupuhuhta: kaavoitusarkkitehti Mari Raekallio, p. 014 266 5047, mari.raekallio[at]jyvaskyla.fi

Länsi-Päijänteentie: asemakaava-arkkitehti Nana Pentti, p. 014 266 5043, nana.pentti[at]jyvaskyla.fi

Kuokkala: kaavasuunnittelija Mauri Hähkiöniemi, p. 014 266 5034, mauri.hahkioniemi[at]jyvaskyla.fi

Vaajakoski: projektipäällikkö Tuija Solin, p. 014 266 5054, tuija.solin[at]jyvaskyla.fi

Eteläportti: asemakaava-arkkitehti Reijo Teivaistenaho, p. 014 266 5057, reijo.teivaistenaho[at]jyvaskyla.fi

Seppälä: kaavasuunnittelija Henriikka Lonka, p. 014 266 8654, henriikka.lonka[at]jyvaskyla.fi

 

Kankaanaukion reunalle asumista ja palveluita

Kankaan alueen kehittäminen jatkuu Kankaanaukion ja sen reunustan asemakaavoituksella. Kaavamuutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Luonnosvaiheen jälkeen on muutettu muun muassa kaava-alueen tonttijakoa ja kerrosaloja. Lisäksi kaavaratkaisussa on tehty muutoksia muun muassa julkisivu- ja hulevesimääräyksiin.

Aukion reunaan on mahdollista rakentaa asuin- ja liikerakennuksia, joihin voi sijoittua vuokra-, asumisoikeus-, osuuskunta- ja omistusasuntoja. Kankaanaukion reunaan on mahdollista muodostaa 3D-kiinteistö torin tasolle. Rakennussuunnitelmien edetessä laaditaan tähän kohtaan sitova kolmiulotteinen tonttijako. Käyttötarkoitukseksi on merkitty liike- ja toimistorakentaminen. 

Entisen ABB:n eli nykyisen Liikun siiven tilat tullaan purkamaan, ja tilalle on mahdollista rakentaa 15-kerroksinen asuinkerrostalo. Lisäksi alueelle voi rakentaa seitsemänkerroksisen kerrostalon, johon voi sijoittua asumisen lisäksi liike- ja toimistotiloja. Vanhan paperitehtaan pohjoispuolelle on tarkoitus rakentaa uusi noin 500-paikkainen pysäköintitalo sekä toimisto- ja toimitiloja. Muutosten myötä alueelle voisi tulla noin 700 uutta työpaikkaa ja koti noin 500 uudelle asukkaalle.

Vanhan paperitehtaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden suojeltujen ja muiden osien kaavamääräykset säilyvät pääosin ennallaan. 

Lisää kaavamuutoksesta 

Pupuhuhdan entisen koulun alueelle pienimittakaavaista rakentamista

Pupuhuhdan entisen koulun alueen kaavamuutos on luonnosvaiheessa. Kaavaratkaisu ohjaa rakentamaan enintään kaksikerroksisia asuintaloja, ja ne sijoittuvat Pupunpolku-nimisen tien varteen. Tavoitteena on myös säilyttää alueella sijaitseva Pupumuori-veistos ja kehittää sitä ympäröivää puistoa yhdessä alueen asukkaiden kanssa. 

Matalilla rakennuksilla ja yhtenäisellä rakentamistavalla (vaaleat julkisivut, lukuisat tehostevärit ja tummat harjakatot) on tavoitteena luoda uudisrakentamisen myötä Pupuhuhtaan identiteetiltään kodikasta ja viehättävää uutta asuinympäristöä. Samalla kerrostalovaltaisen kaupunginosan rakennuskanta monipuolistuu. Alue yhdistyy myös luontevaksi osaksi lähiympäristöä puistoalueen, metsään johtavien pienten viherkatkojen, aluetta kiertävän kadun ja yhtenäisen rakentamistavan myötä. Yleinen pysäköintialue sijaitsee Pupunpolun ja Pupuhuhdantien risteyksen tuntumassa. 

Pupuhuhdan keskuskorttelin asemakaavamuutos on myös yksi AVOin kaupunkiympäristö -politiikkaamme toteuttavista suunnitteluhankkeista.

Lisää kaavamuutoksesta


Länsi-Päijänteentiellä liikennealueen muutos

Keljosta Hippoksen suuntaan Keskussairaalantielle kulkevan Länsi-Päijänteentien asemakaavan muutos ja laajennus on luonnosvaiheessa. Luonnoksessa tien liikennealue on muutettu katualueeksi ja katualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen rajat on tarkistettu. Lisäksi alueen eteläosassa oleva rata-alue on laajennettu LR- eli rautatiealueeksi.

Kaava-alueella on asuinkerrostaloja, jotka ovat maakunnallisesti arvokkaita suojeltavia rakennuksia. Niiden kaavamääräykset on päivitetty. Myös Korkeakosken erityisen arvokas luonnonympäristö määrätään kaavaluonnoksessa suojeltavaksi. 

Lisäksi kaavan yhteydessä on laadittu Länsi-Päijänteentien ja Keskussairaalantien risteysalueen yleissuunnitelma. Risteysalueen tilavaraukset eivät muuta katualueen, asuinkortteleiden eivätkä virkistysalueiden rajauksia.

Asemakaavan muutos tehdään, jotta Länsi-Päijänteentie voidaan myöhemmin siirtää Jyväskylän kaupungin omistukseen ja ylläpidettäväksi.

Lisää kaavamuutoksesta
 

Kuokkalan ja Vaajakosken kaavat hyväksyttävinä

Kuokkalan kirkon viereen suunnitteilla olevan Kuokkalan Kalonin asemakaavan muutos on  edennyt hyväksymisvaiheeseen. Kaavaehdotukseen on tehty asemakaavan toteutumista tarkentava lisäys suojelumääräykseen, joka koskee Kuokkalan kirkkoa ja kellotapulia. 

Asemakaavan muutosehdotusta ja Kuokkalan Kalon -hanketta esiteltiin kaikille avoimessa verkkokokouksena järjestetyssä asukastilaisuudessa marraskuun alussa. Nähtävilläolon aikana asemakaavan muutosehdotuksesta annettiin yksi lausunto ja yksi muistutus. Kaavaan tehty muutos on vaikutuksiltaan vähäinen eikä edellytä kaavan asettamista nähtäville uudelleen.

Kuokkalan Kalonin suunnitelma perustuu Asuntoreformi 2018 -kilpailun voittaneeseen ehdotukseen, ja sen asumisratkaisut perustuvat yhteisöllisyyteen. Uudisrakennuksia suunnitellaan massiivipuurakenteisina ja julkisivuiltaan puisina. Kortteli muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden Kuokkalan kirkon ja Puukuokan kanssa.

Lisää kaavamuutoksesta

Kuokkalan yhtenäiskoulun läheisyydessä sijaitsevan Pohjanlammen päiväkodin ja viereisen virkistysalueen kaavamuutos on niin ikään hyväksymisvaiheessa. Ehdotusta on tarkennettu siten, että pyöräpysäköintimääräys on linjassa muiden vastaavien asemakaavojen kanssa. 

Nähtävilläolon aikana asemakaavan muutosehdotuksesta ei annettu lausuntoja eikä muistutuksia. Kaavaan tehty muutos on vaikutuksiltaan vähäinen eikä edellytä kaavan asettamista nähtäville uudelleen.

Lisää kaavamuutoksesta 


Vaajakosken Huoltopolun asemakaavamuutos on hyväksymisvaiheessa. Ydinkeskustaan puretun huoltoaseman paikalle on suunnitteilla viisi - kuusikerroksista kerrostaloasumista. Tavoitteena on muodostaa yhtenäinen, suhteellisen tiivis kokonaisuus ydinkeskustan suunnitteluperiaatteiden mukaisesti. 

Kaavaehdotukseen ei ole tehty nähtävilläolon jälkeen muutoksia. Siihen liittyvä maankäyttösopimus on hyväksytty ja tullut voimaan kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa marraskuussa.

Lisää kaavamuutoksesta


Eteläporttiin rakentumassa teleliikennemasto

Eteläportin alueella sijaitsevan Härkökuja 4A:n asemakaavamuutos on hyväksymisvaiheessa. Hyväksymisen jälkeen kaava sallii rakentaa 42 metriä korkean teleliikennemaston Alva Oy:n sähkönjakeluaseman viereen. Muutoksessa työpaikkakorttelista erotetaan oma tontti, jolle maston voi toteuttaa.

Nähtävilläoloaikana kaavaehdotuksesta tuli yksi lausunto, jossa ei ollut huomautettavaa. Kaavaan ei ole tehty muutoksia nähtävilläolon jälkeen.

Lisää kaavamuutoksesta


Seppälään liike- ja toimistorakentamista mahdollistava kaavamuutos

Seppälässä sijaitsevan Alasinkatu 1 ja Miilukatu 2 kaavamuutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Kaavaehdotus on perusratkaisultaan luonnoksen mukainen. Luonnosvaiheen jälkeen on tarkistettu muun muassa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitteiden kaavamääräyksiä. Kaavaratkaisussa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue muutetaan liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi.

Kaavamuutoksen myötä alueelle voi sijoittua muun muassa tukkukauppatoimintaa.
Asemakaavamuutoksen yhteydessä Vasarakadun ja Alasinkadun katualueiden aluerajauksia on tarkistettu. 
 

Lisää kaavamuutoksesta