Kaupunginvaltuusto hyväksyi Jyväskylän kaupungin ja Laukaan kunnan välisen sopimuksen peruseläinlääkäripalveluista ja kiireisestä eläinlääkärinavusta. Taustalla on 1.1.2021 voimaan tuleva kuntien välinen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen sopimus, joka on hyväksytty kuntien valtuustoissa marraskuussa.

Äänekosken kaupunki ei ole aiemmin ollut mukana Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksessa, vaan Äänekosken kaupungin ympäristöterveydenhuollon palvelut mukaan lukien eläinlääkintähuolto on hoidettu Laukaan kunnan toimesta. 

Virka-aikaisen peruseläinlääkäripalvelun ja kiireisen eläinlääkärinavun tuottamisesta Äänekosken kaupungin alueelle 1.1.2021 alkaen on käyty kesän ja syksyn 2020 aikana neuvotteluja Laukaan kunnan viranhaltijoiden kanssa. Neuvottelujen lopputuloksena on päädytty siihen, että edellä mainittujen tehtävien hoitamisesta laaditaan sopimus, jolla tehtävien hoitaminen annetaan virkavastuulla Laukaan kunnan viranhaltijan hoidettavaksi vuosien 2021-2022 väliseksi ajaksi. 

Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Äänekosken kaupungin kustannukset erotellaan pois yhteistoiminta-alueen kokonaiskuluista ennen vuosien 2021-2022 laskutusta ja Äänekosken kaupunki ja Jyväskylän kaupunki sopivat erillisellä sopimuksella kustannusten korvaamisesta vuosina 2021-2022.

Arviointi erityistoimivallan käytöstä poikkeusoloissa ja toimivallasta vakavissa häiriötilanteissa

Kaupunginvaltuusto otti kokouksessaan kiireellisenä käsiteltäväksi tarkastuslautakunnan arvioinnin erityistoimivallan käytöstä poikkeusoloissa ja toimivallasta vakavissa häiriötilanteissa. Arviointiraportissa todetaan, että Jyväskylän kaupunki on varautunut hyvin poikkeusolojen päätöksentekoon ja johtamiseen hallintosäännön säännöksillä. Kokonaisvarautuminen normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin muodostuu kunnan valmiussuunnitelmasta. Valmiussuunnittelua johtaa ja valvoo kaupunginhallitus.

Raportin mukaan Suomessa on vallinnut poikkeusolojen jälkeen koronaepidemian aiheuttama vakava häiriötilanne tai yhteiskunnan normaalista toiminnasta poikkeava tilanne. Jyväskylän kaupungin hallintosäännön liitteen 2 pykälässä 7 todetaan, että vakavien häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa kaupungin toimintaa johtaa kaupunginjohtaja ja hänen johtamansa poikkeusolojen johtoryhmä. Poikkeusolojen johtoryhmä ei tee juridisia päätöksiä, vaan päätökset tehdään ryhmän jäsenten hallintosäännössä, toimintasäännöissä tai virkatehtävissä määritellyllä toimivallalla. Lisäksi ryhmä voi valmistella asioita hallintosäännössä määritellyn toimivallan mukaisesti eri toimielinten päätöksentekoon. Raportin mukaan poikkeusolojen toimivaltuudet ovat Jyväskylän kaupungissa ajanmukaisella tasolla.

Poikkeusolojen johtoryhmän toimintaa ei ole kytketty valmiuslain voimassaoloon vaan se toimii kaikissa vakavissa häiriötilanteissa (esim. myrskyt) ja kokoontuu myös normaalioloissa käymään läpi valmiusryhmän esityksiä kaupungin varautumis- ja valmiuskyvykkyyden parantamiseksi ja kehittämiseksi. Raportissa suositellaan, että selkeyden vuoksi myös kaupungin hallintosäännössä todetaan, ettei ryhmän toimintaa ole kytketty vain valmiuslain voimassaoloon. Aiheesta voi lukea lisää kaupunginvaltuuston esityslistan liitteistä kaupungin verkkosivuilla

Lisätietoja: kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen p. 044 2848 504