Kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä tiistaina 24.11. on luontoliikuntaohjelman lisäksi mm. katusuunnitelma ja rakentamisen kaavoja keskustaan, Savelaan ja Jyskään. Lautakunta käsittelee myös kaavamuutosta kevyen liikenteen väylälle Kinkovuoresta Muurameen.

Luontoliikuntaohjelma linjaa seuraavan kymmenen vuoden ajalle viisi kehittämishanketta, joiden tarkoituksena on edistää luonnossa liikkumista. Nämä tärkeimmät investointikohteet ovat Tuomio- ja Palokkajärven ympäri kiertävä reitit Kehä Siniset, Taka-Keljon retkeilyalue, Kuokkalan eteläiset ranta-alueet ja Länsi-Palokan päävirkistysalue. Ensimmäisenä kehitetään Kehä Sinisiä ja Taka-Keljon Ladun majan aluetta. Lisäksi kaupunki kohentaa jatkuvasti myös muita pienempiä kohteita.

Ohjelma toteuttaa kaupungin liikuntapääkaupunkistrategiaa ja tukee kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä.

”Asukkaat lähtevät luontoon kuntoilemaan, lieventämään stressiä ja rentoutumaan. Ohjelman laadinnan aikana tehdyn asukaskyselyn mukaan luonnossa myös kerätään marjoja ja sieniä, tarkkaillaan luontoa sekä retkeillään perheen ja ystävien kanssa. Jyväskyläläiset niin kuin muutkin suomalaiset liikkuvat luonnossa paljon”, kertoo maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski.

Lähivuosina ohjelman pohjalta kehitetään Tuomiojärven reitistöä ja rakennetaan sinne kalastuslaitureita. Ladun majalla puolestaan parannetaan reitistöä, pysäköintiä ja ulkoalueiden opastusta. Myöhempinä vuosina rakennetaan uusia reittiosuuksia Tuomiojärven pohjoisosaan ja kehitetään Taka-Keljon retkeilyaluetta sekä Länsi-Palokan päävirkistysalueen reitistöä ja muita palveluita. Investoinneista päätetään lopullisesti aina osana vuosittaisia eri toimialojen investointiohjelmia. 

Luontoliikuntaohjelma on osa AVOin kaupunkiympäristö -politiikkaa, joka ohjaa kaupungin viherympäristöjen kehittämistä. Ohjelman laadinta käynnistyi viime vuonna, ja sen on valmistellut poikkihallinnollinen työryhmä, johon kuului edustajia kaupunkirakenne- ja liikuntapalveluista. Luontoliikuntaan liittyvä asukaskysely toteutettiin viime keväänä, ja ohjelman luonnos oli nähtävillä syyskuussa. Ohjelman hyväksyy kaupunginhallitus.

Luontoliikuntaohjelman tiedot.

Keskustaan korkeaa rakentamista

Kalevankatu 8 ja 10:n asemakaavan muutoksessa esitetään Kalevankadun varteen kaksikerroksisen liikerakennuksen tilalle uudisrakentamista, joka koostuu kolmesta toisiinsa kytketystä asuinkerrostalosta. Rakennusten kerrosmäärä vaihtelee kahdeksasta kuuteentoista. Kalevankadun puolella rakennukseen tulee toteuttaa liiketiloja katukerrokseen. Kaavamuutos on hyväksymisvaiheessa.

Kauppakatu 13:ssa sisäpiha täydentyy kahdeksankerroksisella kerrostalolla. Kaavamuutos on hyväksymisvaiheessa. Asemakaavan muutosehdotukseen ei ole tehty muutoksia julkisen nähtävilläolon jälkeen.

Molemmat asemakaavamuutokset ovat Jyväskylän keskustavisio 2030:n tavoitteiden, keskustan kaupunkirakenteen strategisen suunnitelman sekä ydinkeskustan korkean rakentamisen linjausten mukaiset. Ympäristöönsä sopivalla täydennysrakentamisella vastataan tavoitteeseen lisätä merkittävästi keskusta-alueen asukasmäärää.

Kalevankadun kaavamuutoksen tiedot.
Kauppakadun kaavamuutoksen tiedot.

Jyskään uusi asuin- ja liikerakennus

Asmalammentie 4:n asemakaavamuutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Kaavalla mahdollistetaan enintään nelikerroksisen uudisrakennuksen rakentaminen purettavaksi aiotun entisen liikerakennuksen paikalle. Tontille on mahdollista sijoittaa myös liike-, toimisto- tai yleistä toimintaa palvelevia tiloja. Kaavan ehdotusvaiheessa on muun muassa kavennettu tontille sijoitettavaa rakennusalaa ja pienennetty kerroslukua. Kaavassa on myös ohjattu uudisrakennuksen arkkitehtuuria värityksen ja materiaalien osalta Jyskän paikallisesti arvokkaan esikaupunkiympäristön asettamien tavoitteiden mukaisesti. Alueella sijaitseva Veturipuisto peruskorjataan nykyiselle paikalleen lähivuosien aikana viherpalveluohjelman mukaisesti. 

Kaavamuutoksen tiedot.

Savelaan liiketilan laajennus

Savelan Vehkakadulla sijaitsevan marketalueen asemakaavamuutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Muutosehdotus on pääpiirteissään luonnosvaiheen mukainen. 
Kaavaratkaisussa alueen kaksi tonttia on yhdistetty yhdeksi ja käyttöoikeus osoitettu liike-, toimisto- ja toimitilarakentamiseen. Kaavamuutoksen myötä päivittäistavarakaupan liiketilaa voi laajentaa enintään 900 kerrosalaneliömetrin verran, mutta kokonaisrakennusoikeus ei kasva nykyiseen kaavaan verrattuna.

Kaavamuutoksen tiedot.

Kevyen liikenteen väylä Kinkovuoren ja Muuramen välille

Asemakaavamuutos kevyen liikenteen yhteyden saamiseksi Kinkovuoren ja Muuramen välille on edennyt ehdotusvaiheeseen. Kaavaluonnokseen ei ole julkisen nähtävilläolon jälkeen tehty olennaisia muutoksia.

Asemakaavamuutoksen myötä vanhan käytöstä poistetun teollisuusraiteen pohjalle on mahdollista rakentaa pyöräilyyn ja muuhun kevyeen liikkumiseen tarkoitettu väylä. Kaavamuutos parantaa liikkujien turvallisuutta, koska nykyisellään yhteys puuttuu ja jalankulkijat ja pyöräilijät kulkevat pientareella.

Kevyen liikenteen väylän toteuttaminen edistää tekeillä olevien valtakunnallisten ja maakunnallisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien tavoitteita liikenteen sujuvuudesta, turvallisuudesta ja kestävyydestä. Hanke tukee myös AVOin kaupunkiympäristö -politiikan tavoitteita.

Kaavamuutoksen tiedot.

Katuja parannetaan Säynätsalossa

Lautakunta käsittelee myös Säynätsalon Toimelantien, Klubitien ja Seponpussin katusuunnitelmaa sekä Parviaisentien linja-auton pysäköintipaikan pysäköintisuunnitelmaa. Toimelantie, Klubitie ja Seponpussi kuuluvat rivitalojen ja erillispientalojen korttelialueeseen. Toimelantien ja Klubitien rakennekerroksia uusitaan kevyesti. Seponpussilla kadun rakenteita ei uusita, mutta kadun tasausta parannetaan. Lisäksi suunnittelualueen katuvalaistus uusitaan ja katujen reuna-alueet nurmetetaan.

Parviaisentien linja-auton pysäköintipaikan on tarkoitus palvella Säynätsalon kunnantalon turistibussien tarpeita. Kunnantalon piha on melko ahdas ja erityisesti kesäkaudella piha-alueen pysäköintitila ei ole tarpeisiin nähden riittävä. Katusaneeraukset ja linja-autopysäkki on suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2021.

Kaikki kaupunkirakennelautakunnan kokoukseen etenevät asiat ovat luettavissa liitteineen lautakunnan kokouksen esityslistalta. Linkit kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjaan löytyvät lautakunnan verkkosivulta. Materiaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.