Jyväskylän kaupunki on saanut rahoitusta uhanalaisten elinympäristöjen kunnostustoimiin Ympäristöministeriön rahoittamasta Helmi -elinympäristöohjelmasta.

Rahoitus osoitetaan Laajavuoren soiden ja pienvesien ennallistamiseen, kaupungin lammaslaidunten kehittämiseen sekä linnuston, lepakoiden ja pölyttäjien elinolosuhteiden ja pesinnän parantamiseen laitumille tuotavilla pesintäpöntöillä ja hyönteishotelleilla.

Ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvata luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Laajavuoren soiden ennallistaminen on kustannuksiltaan noin 100 000 euron suuruinen projekti, jonka avustusosuus on noin 67 000 euroa. Lammaslaidunten kehittämisen ja linnuston, lepakoiden ja pölyttäjien elinolosuhteiden parantamisen projektikustannukset ovat noin 190 000 euroa. Tähän saatu avustusosuus on noin 70 000 euroa. Helmi -hanke päättyy vuoden 2022 lopussa.

Soiden ennallistaminen palauttaa suoalueille niille tyypillisen lajiston

Laajavuori on Jyväskylän keskeinen virkistysalue ja alueella sijaitsee yksi kaupungin laajimmista suojelualuekokonaisuuksista. Suojeltuihin alueisiin sisältyy noin 200 hehtaaria vanhoja metsiä ja monin paikoin lähdevaikutteisia korpia ja laajempia suoaltaita. Alueella on ojituksista kärsineitä suoalueita ja niihin liittyviä pienvesiä, joiden vesitalous voidaan palauttaa ojia täyttämällä tai patoamalla. Myös suoalueiden kuivahtamisesta hyötynyttä puustoa harventamalla voidaan saada alueen vesitaloutta parannettua ja suomaisemaa avoimemmaksi. 

”Tämä on Jyväskylän kaupungin toteuttamista ennallistamishankkeista mittavin”, iloitsee ympäristönsuojelusuunnittelija Katriina Peltonen

”Saamme hankkeen myötä kaupungille lisää tietoa ja taitoa ennallistamisen suunnittelusta ja toteutuksesta. Tavoitteemme on myös viestittää kuntalaisille hanketoimista, jotta ennallistamistoiminta tulisi kuntalaisille tämän kaikkien tunteman hankekohteen myötä nykyistä tutummaksi.”

Hanke käynnistyy suojelualueiden nykyisen luonnontilan selvityksestä ja ennallistamistarpeen arvioinnista. Tämän pohjalta valitaan hankkeen puitteissa toteutettavat ennallistamiskohteet. Ennallistamistoimet toteutetaan vuoden 2022 aikana. 

Pesintäpönttöjä linnuille ja lepakoille

Kaupungin lammaslaitumia kehitetään kunnostamalla vanhoja laitumia ja rakentamalla uusia Suuruspäähän. Vanhojen laidunten aidat uusitaan ja pensaikkoa sekä ylivuotista vesakkoa siistitään.

Lammaslaitumille asennetaan pönttöjä linnuille ja lepakoille sekä hyönteishotelleja pölyttäjille. Linnunpöntöiksi on valikoitunut ainakin telkän, tervapääskyn, käenpiian ja leppälinnun pesintään soveltuvat pöntöt. Tarkoituksena on asentaa jokaiselle laitumelle vähintään neljä linnunpönttöä, kaksi lepakonpönttöä ja yksi hyönteishotelli.

”Tavoitteenamme on tukea pöntötyksillä luonnon monimuotoisuutta ja lajeja, joilla on pulaa pesäpaikoista. Pöntöt sopivat hyvin lammaslaidunten yhteyteen, jolloin linnut ja lepakot saavat pesintärauhan laidunaitojen sisällä”, kertoo ylläpitohortonomi Tarja Ylitalo.

Pöntöt ja hyönteishotellit asennetaan ensi kevääksi. Linnunpönttöjen asennukset voivat vaatia myös pieniä maastotöitä. Esimerkiksi telkän pöntön alapuolella olisi hyvä olla pehmeä alusta poikasia varten.