Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan Ilona Helteen (Vihr.) ym. valtuutettujen valtuustoaloitteen luonnonsuojelun uudet toimenpiteet osaksi Jyväskylän kaupungin luonnonsuojelun periaatteita.  Aloitteessa esitetään, että Jyväskylä selvittää maailmalla ja Suomessa kehitettyjen uusien luonnonsuojelutoimenpiteiden, kuten ekologisen kompensaation, viherkertoimen ja puutaseen mahdollisuudet ja ottaa ne käyttöön. 

Vastauksessa todettiin muun muassa, että KymppiV -viherpalveluohjelmaan on kirjattu viheralueiden kunnossapidon toimintaohjelmaan liittyen tavoitteena laatia Jyväskylään katupuulinjaus. Sen yhteydessä tullaan puutase-menetelmää pohtimaan ja linjaamaan otettaisiinko se kaupungissa käyttöön. Puutaseessa on hieman samankaltaisuutta viherkertoimen kanssa. Siksi molempien menetelmien yhtäaikainen soveltaminen ei vaikuta tarkoituksenmukaiselta. Viherkertoimessa puut yleensä saavat suurimman painoarvon, ja viherkertoimen kertoimia voidaan myös muokata omien tavoitteiden mukaan enemmänkin puita korostavaksi.

Vastauksessa todetaan myös, että kuntatason maankäyttöön liittyvät ekologiset kompensaatiokysymykset ovat vaikeita, eikä niihin löydy vielä valmista mallia ja käytänteitä. Tämän vuoksi ekologista kompensaatiota halutaan selvittää monitahoisesti ennen käytäntöön viemistä. Jyväskylän kaupunki on valmistellut ekologiseen kompensaatioon liittyvää monitieteistä tutkimushanketta yhdessä Jyväskylän yliopiston JYU.Wisdom -resurssiviisausyhteisön kanssa. Noin nelivuotisen tutkimushankkeen suunnitelma on valmiina ja hankkeelle pyritään löytämään tutkimusrahoitusta. Tutkimushanke tulee luomaan valtakunnallisella tasolla mallia kuntien ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviin maankäytön kompensaatiokäytänteisiin.

Keskustelun aikana Antti Törmälä ehdotti Liisa Kuparisen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi, koska elinympäristö ja tietopohja ovat muuttuneet. Äänin 9-4 asian käsittelyä päätettiin kuitenkin jatkaa ja siten kaupunginhallitus saattaa vastauksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että valtuusto toteaa valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksessaan tiedoksi kuntalain 84 §:n tarkoittamat sidonnaisuudet ja sidonnaisuuksiin liittyvät muutokset. Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on kuntalain mukaisesti tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. 

Sidonnaisuudet ovat luettavissa kokouksen esityslistan tai pöytäkirjan liitteistä kaupungin verkkosivuilta.

Lisätietoja (tavoitettavissa kello 15.45 jälkeen):
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 266 8089 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 512 0353 
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501
 

Asiasanat: