Kesäkuussa alkaneet Jyväskylän kaupungin henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut päättyivät tiistaina 27.10.2020.

Neuvottelut keskittyivät kaupungin ensi vuoden talousarvion valmisteluun sekä pitkittyneeseen koronatilanteeseen. Neuvotteluissa keskityttiin työnantajan harkitsemien henkilöstöön mahdollisesti vaikuttavien toimenpiteiden perusteisiin, vaikutuksiin ja vaihtoehtoihin.
 
Yhteistoimintalaki edellyttää, että mikäli kunnan talousarviovalmistelussa on esillä toimenpiteitä, joiden toteuttamisesta seuraisi mahdollisesti henkilöstövaikutuksia, on ne käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin kaupunginhallitus tekee kaupunginvaltuustolle lopullisen talousarvioehdotuksensa.
 
Jyväskylän kaupunginhallitus tekee kaupunginvaltuustolle oman talousarvioehdotuksensa 16.11.2020 olevassa kokouksessaan. Samassa kokouksessa kaupunginhallitus tekee virallisen päätöksen neuvottelujen päättämisestä. Kaupunginhallituksen päätöksen lisäksi mahdollisten henkilöstövaikutteisten toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää talousarvion hyväksymistä kaupunginvaltuustossa. Valtuusto käsittelee talousarviota 23.11.2020 olevassa kokouksessaan.

Neuvottelujen tulokset

Jyväskylän kaupungin yhteistoimintaneuvotteluiden kutsussa kesäkuun alussa todettiin, että mahdolliset irtisanomiset voisivat arvion mukaan koskea enintään 180 henkilöä sisältäen myös niin sanotut irtisanomisperusteiset ehtomuutokset.
 
Neuvottelujen päättyessä todettiin, että mahdolliset irtisanomiset voisivat koskea enintään yhteensä 18 henkilöä konsernihallinnossa, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä sivistyspalveluissa. Henkilöiden kanssa on alustavasti käyty läpi mahdollisia toimenpiteitä. Lisäksi niin sanottuja irtisanomisperusteisia tai olennaisia ehtomuutoksia voisi organisaatiossa kohdentua 135 työtehtävään. Ehtomuutoksilla tarkoitetaan sellaisia muutoksia, joissa henkilöillä säilyisi työsuhde kaupunkiin, mutta työntekijä siirtyisi työsopimuksesta tai virkamääräyksestä poikkeaviin toisiin tehtäviin tai nykyisen työtehtävän sisältö muuttuisi oleellisesti. Palvelussuhde voisi myös muuttua osa-aikaiseksi.
 
Lomautusten mahdollista toteutusta puntaroitiin yt-neuvotteluissa kolmesta eri näkökulmasta. Ensimmäisessä kokonaisuudessa käytiin läpi koronatilanteen mahdollisesta pitkittymisestä aiheutuva työn väheneminen, josta voisi seurata tarvetta lomauttaa henkilöstöä. Esimerkkejä tällaisesta nähtiin tänä vuonna koronatilanteen alkaessa.
 
Toisena kokonaisuutena käytiin läpi kaupunginhallituksen harkittavaksi ehdotettuja talousarvioon sisältyviä yleisten loma-aikojen järjestelyjä, jotka voisivat myös tarkoittaa henkilöstöön kohdentuvia lomautuksia. Harkittavaksi ehdotetuista loma-aikojen järjestelyistä oli esimerkki varhaiskasvatuksen tai koulunkäynnin ohjaajien mahdollinen lomauttaminen.
 
Koko henkilöstön lomautusta ei ole kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen ja siten talousarviovalmistelun lukuihin sisällytetty. Koko henkilöstön lomauttaminen on kuitenkin käyty lävitse yhteistoimintaneuvotteluissa siten,  että vaikka se ei ole ensisijainen toimenpide, lomautusta voitaisiin harkita tilanteessa, jossa kaupungin talous tulevana vuonna merkittävästi heikkenisi esimerkiksi tulojen romahtaessa.
 
Lisäksi neuvotteluissa käytiin läpi myös muita henkilöstövaikutteisia toimenpiteitä, kuten henkilöstön liikkuvuutta eri tehtävissä sekä KVTES:n määräyksiin perustuvaa mahdollisuutta vaihtaa lomarahoja vapaaksi.

Järjestöt jättivät neuvotteluista eriävän mielipiteen

Henkilöstöjärjestöt ja työsuojeluvaltuutetut jättivät eriävän mielipiteen neuvotteluiden lopputuloksesta ja ilmaisivat vastustavansa tuotannollisin- ja/tai taloudellisin perustein mahdollisesti toimeenpantavia irtisanomisia, osa-aikaistamisia ja lomautuksia.
 
Järjestöt esittivät neuvotteluiden aikana talouden tasapainottamiseksi mm. veroprosentin korottamista, henkilöstön joustavaa hyödyntämistä yli palvelualuerajojen sekä sairauspoissaolojen vähentämisen ja työhyvinvoinnin lisäämistä esimerkiksi vaikeiden asioiden puheeksi ottamisella ja ratkaisukeskeisesti epäkohtiin puuttumalla.

Liikkuvuuden lisääminen eri tehtävien välillä

Neuvotteluissa todettiin, että työvoiman joustavan hyödyntämisen lisäämiseksi työnantaja valmistelee mahdollista sisäisen liikkuvuuden toimintamallia yhdessä henkilöstön edustajien kanssa. Valmistelussa huomio on tarjolla olevien tehtävien kelpoisuus- ja osaamisvaatimuksissa sekä mahdollisesti siirtyvän henkilöstön kelpoisuuksissa, osaamisessa ja muissa vastaavissa asioissa. Lisäksi huomioidaan perehdytyksen vaateet. Työnantaja ja henkilöstöjärjestöt jakavat näkemyksen siitä, että toimintamallin kehittämiselle on kaupungilla tarvetta myös ilman yt-neuvotteluiden mahdollisten toimenpiteiden täytäntöönpanoa.
 
Lisäksi todettiin, että mahdollisissa irtisanomistilanteissa työnantaja tarkastelee aina henkilöstösuunnitelmaan perustuvien tehtävien täyttöä ja sitä kautta työn tarjoamisen mahdollisuutta irtisanomisuhan alla olevalle työntekijälle. Prosessissa huomioidaan työntekijöiden koulutus, ammattitaito sekä kokemus ja mahdollisuus kohtuullisen koulutuksen järjestämiseen.  Mahdollisten irtisanomisperusteisten tai oleellisten ehtomuutosten osalta arviointia tehdään toimialojen ohella myös henkilöstöpalveluissa sekä täyttölupamenettelyssä.
 
Neuvottelujen yhteydessä on valmistunut myös työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma.
 
Lisätietoja Jyväskylän kaupungin (työnantaja) osalta:
- kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 26 61501
- henkilöstöjohtaja Arja Aroheinä, p. 014 26 61552
- kaupunginlakimies Jaana Nyman, p. 014 26 61520
 
Henkilöstöä neuvotteluissa edustivat:
- JAU ry/JHL ry, Joni Leppänen, p. 014 26 68315
- JAU ry/JHL ry, Hannu Tuderus, p. 014 26 63018
- JAU ry/JHL ry, Kati Kytömaa, p. 014 26 68525
- JAU ry/JYTY ry, Ulla Sinikka Sihvonen, p. 014 26 63706
- Sote ry/Tehy ry, Jaana Pollari, p. 050 576 9121
- Sote ry/Super ry, Sari Puikkonen, p. 014 26 63017
- Sote ry/Spal ry, Jouni Salonen
- JUKO ry, Heljä Siitari, p. 014 26 63012
- JUKO ry/OAJ ry, Petri Kääriäinen, p. 014 26 64025 ja Turo Pakka p. 014 26 64774
- JUKO ry/KTN ry, Pekka Kupari, p. 014 26 65173
- Teme ry, Pasi Leinonen, p. 014 26 61928
- Suomen näyttelijäliitto ry, Jukka-Pekka Mikkonen, p. 014 26 64176
- Suomen muusikkojen liitto ry, Jani Koskela, p. 040 515 1038
- työsuojeluvaltuutettu Tiina Ronkainen, p. 014 26 61353

Asiasanat: