Kaupunginhallitus esittää tänä iltana kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle että veroprosentit säilyvät nykytasolla. Vuoden 2021 tuloveroprosentin esitetään olevan 20 prosenttia. Tuloveroprosentti on ollut samansuuruinen vuodesta 2013 lähtien. Myös kaupungin kiinteistöveroprosenttien esitetään säilyvän kuluvan vuoden tasolla.

Nykyiset ja valtuustolle ehdotetut kiinteistöveroprosentit ovat: 

  • Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30
  • Vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentti 0,55
  • Muuhun kuin vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentti 1,55
  • Voimalaitokseen kuuluvan rakennuksen tai rakennelman veroprosentti 3,10
  • Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 4,00.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntalain ja varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan valtiovarainministeriölle lausunnon kuntalain ja varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta. Kuntalakiin ehdotetaan mm. muutoksia kunnan taloutta ja hallintoa sekä kuntien yhteistoimintaa koskeviin säännöksiin. Lisäksi kuntalain talousarviota koskevaa sääntelyä ehdotetaan täsmennettäväksi taloussuunnitelman tasapainon sekä alijäämän kattamisen osalta. 

Varainsiirtoverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että veroa ei olisi suoritettava siirrettäessä kiinteistö tai arvopapereita vastaanottavaan kuntayhtymään kuntayhtymien yhdistyessä tai kuntayhtymän jakautuessa eikä siirrettäessä kiinteistö kuntien yhdistyessä tai siirrettäessä kunnan osa toiseen kuntaan kuntarakennelain mukaisesti. Kaupungin lausunnossa molempiin lakeihin ehdotettuja muutoksia pidetään tarkoituksenmukaisina.

Kaupunki toteaa mm. alijäämän kattamista ja erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan ja kuntayhtymän arviointimenettelyä koskevasta sääntelystä, että täsmennykset kertyneen ylijäämän huomioimiseen sekä lisäalijäämän kattamiseen selkiyttävät sääntelyä. Kuntaliitostilanteisiin liittyvä ehdotus alijäämän kattamisesta enintään neljän vuoden kuluessa kuntajaon muutoksen voimaantulosta helpottaa uuden kunnan toiminnan suunnittelua ja antaa paremman mahdollisuuden toiminnan sopeuttamiselle uudessa tilanteessa. 

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen sekä Jyväskylän kaupungin ja Äänekosken kaupungin välisen kustannussopimuksen hyväksyminen 

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy kuntien välisen ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen ja Jyväskylän kaupungin sekä Äänekosken kaupungin välisen kustannussopimuksen ympäristöterveydenhuollon kustannuksista. 

Taustalla on voimassa oleva kuntien välinen ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimus, joka on tullut voimaan 1.1.2013. Sopimuksella Jyväskylän kaupunki, Hankasalmen kunta, Joutsan kunta, Luhangan kunta, Multian kunta, Muuramen kunta, Petäjäveden kunta, Toivakan kunta sekä Uuraisten kunta muodostavat ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen. Ympäristöterveydenhuollon toimielimenä toimii Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysjaosto.

Hankasalmen kunta on helmikuussa 2020 esittänyt sopijaosapuolille neuvottelupyynnön ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen tarkastamisesta kevään 2020 kuluessa. Tarkastamista pyydettiin erityisesti eläinlääkintähuollon kustannustenjaon osalta. Neuvottelujen lopputuloksena päädyttiin tarkistamaan ja päivittämään sopimusteksti sekä esittämään yhteistoimintasopimukseen kustannustenjakoon muutoksia eläinlääkintähuollon osalta ja lisäämään sopimukseen sopijaosapuolten väliset seurantakokoukset. Eläinlääkintähuollon kustannustenjakoperusteet esitettiin muutettavaksi suoritteisiin pohjautuviksi. Neuvotteluissa todettiin, että nykyisen sopimuksen eläintilamääriin ja asukaslukuun perustuva malli ei ole oikeudenmukainen, sillä se ei vastaa kaikissa kunnissa eläinlääkintähuollon palvelujen käyttöastetta.

Lisäksi Äänekosken kaupunki ja Jyväskylän kaupunki ovat käyneet syksyllä 2020 neuvotteluja Äänekosken kaupungin liittymisestä uutena kuntana Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen. Äänekosken kaupunki on irtisanonut ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen 1.1.2021 Laukaan kunnan kanssa. Valtuuston käsittelyyn etenevässä sopimusluonnoksessa esitetään Äänekosken kaupungin liittämistä yhteistoimintasopimukseen. Äänekosken kaupungin kustannusten osalta esitetään mallia, jossa Äänekosken kaupungin kustannukset erotellaan pois yhteistoiminta-alueen kokonaiskuluista ennen vuosien 2021-2022 laskutusta ja Äänekosken kaupunki ja Jyväskylän kaupunki sopivat erillisellä sopimuksella kustannusten korvaamisesta vuosina 2021-2022. 

Nuorisovaltuuston jäsenten nimeäminen toimintakaudelle 2020-2021, sääntöjen vahvistaminen, nuorisovaltuuston edustaja kaupunginvaltuustossa sekä kaupunginhallituksen edustajan nimeäminen nuorisovaltuustoon 

Kaupunginhallitus nimesi kokouksessaan nuorisovaltuuston jäsenet toimikaudelle 2020-2021 sekä vahvisti nuorisovaltuuston säännöt. Lisäksi hallitus päätti, että kaupunginhallituksen jäsenet vuorottelevat kaupunginhallituksen edustajina nuorisovaltuustossa.

Jyväskylän nuorisovaltuusto on 13–20-vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttajaryhmä. Nuorisovaltuusto vastaa kunta- ja nuorisolain sekä lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman vaatimuksiin nuorten kuulemisesta ja vaikuttamisjärjestelmästä. Nuorisovaltuuston toimintakausi on yksi vuosi ja siihen kuuluu 20–40 jäsentä. Jäsenistä 14 on yläkoulujen ja 16 toisen asteen oppilaitosten edustajaa, kaksi edellisestä nuorisovaltuustosta sekä enintään kahdeksan huippukokouksessa vapailta paikoilta valittua valtuutettua.

Nuorisovaltuuston jäsenet ovat 22.9.2020 Huippukokouksen ja 6.10.2020 järjestäytymiskokouksen esitysten mukaisesti luettavissa Nuvan www-sivuilta.

__________________

Hallitus käsitteli lisäksi asian eron myöntäminen Irina Tuokolle (Vihr.) luottamustehtävistä ja esitti kaupunginvaltuustolle, että se myöntää eron luottamustehtävistä ja valitsee eri toimielimiin Tuokkolan tilalle uudet edustajat jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Asia As Oy Jyväskylän Lutakon Lähipalvelutalon osakesarjan myynti poistettiin esityslistalta. 

Lisätietoja:  
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353 
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501