Kaupunginjohtaja julkaisi tänään oman talousarvioesityksensä ja esitteli sitä iltapäivän kokouksessa myös kaupunginhallitukselle. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys on laadittu nykyisillä tulovero- ja kiinteistöveroprosenteilla. Kaupunginhallitus jätti kuitenkin veroprosentteja koskevat päätöspykälät pöydälle ja jatkaa niiden käsittelyä kokouksessaan viikon päästä.

Hallintosäännön tarkistaminen tartuntatautilain mukaisen toimivallan osalta

Kaupunginhallitus päätti ottaa kokouksessaan kiireellisenä käsiteltäväksi hallintosäännön tarkistamisen ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tartuntatautilain mukaista toimivaltaa siirretään sosiaali- ja terveyslautakunnan alaiselta yksilöasiainjaostolta kaupunginhallitukselle. 

Toimivalta pandemiatilanteessa perustuu tartuntatautilakiin. Kunnan kannalta laissa määriteltyjä keskeisiä toimijoita ovat 9 §:ssä määritelty kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri sekä 58 §:ssä määritelty, rajoituksia asettava, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin, joka Jyväskylässä on toistaiseksi ollut hallintosäännön 16 §:n mukaisesti sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasiainjaosto. Jaosto voi tartuntatautilain 58 §:n mukaisesti päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. 

Toimivaltaa esitetään kuitenkin siirrettävän yksilöasiainjaostolta kaupunginhallitukselle, sillä koronatilanne muuttuu nopeasti. Jotta muutoksiin voidaan reagoida välittömästi, on rajoitustoimenpiteitä tekevällä toimielimellä oltava jatkuvasti ajantasaista tietoa asioiden valmistelusta. Kaupunginhallitus kokoontuu viikoittain ja saa ajantasaisen raportin koronatilanteesta. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja osallistuu toistaiseksi viikoittain kokoontuvan poikkeusolojen johtoryhmän kokouksiin, joissa operatiivisella tasolla valmistellaan, koordinoidaan ja sovitetaan yhteen eri toimialoihin vaikuttavia toimenpiteitä sekä tiedotetaan niistä.

Toinen peruste toimivallan muutokselle on tartuntatautilakiin valmisteilla olevat muutokset, joiden myötä kunnan toimivalta lisääntyy erityisesti rajoitustoimien osalta. Koska kunnan päätäntävallassa olevan säätelyn ennakoidaan laissa ulottuvan nykyistä vahvemmin elinkeino- ja yhdistystoimintaa koskevaksi, arvioidaan kaupunginhallituksen olevan yksilöasiainjaostoa oikeampi taho käymään keskustelua eri toimijoiden kanssa. 

Kaupunginhallituksen lausunto tilapäisen valiokunnan lausuntopyyntöön

Kaupunginhallitus päätti, ettei sillä ole huomautettavaa tilapäisen valiokunnan lausuntopyyntöön. Taustalla on kaupunginvaltuuston päätös tilapäisen valiokunnan asettamisesta 21.9.2020. Tilapäisen valiokunnan tehtävänä on kuntalain 35 §:n mukaisesti valmistella valtuuston päätettäväksi kaupunginhallituksen erottamista koskeva asia. 

Tilapäinen valiokunta on asian selvittämiseksi ja asianosaisten kuulemiseksi varannut asianosaisille kaupunginhallituksen jäsenille ja varajäsenille tilaisuuden tulla kuulluksi sekä tilaisuuden lausua mielipiteensä asiassa. Kuulemisen jälkeen tilapäisen valiokunnan on vielä kuntalain hankittava sen valmisteltaviin kuuluvissa asioissa kaupunginhallituksen lausunto.

Ehdollinen päätösehdotus uuden kaupunginhallituksen valinnaksi 

Tilapäinen valiokunta on kuntalain 35 §:n sekä hallintolain 31 ja 34 §:n mukaisesti selvittänyt kaupunginhallituksen erottamista koskevaa asiaa kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Tilapäisen valiokunnan seuraava kokous on 20.10.2020. Mikäli tilapäinen valiokunta päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se erottaa kaupunginhallituksen, on uusi kaupunginhallitus valittava kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.10.2020.

Hallitus päätti, että mikäli tilapäinen valiokunta päätyy ehdottamaan kaupunginvaltuustolle hallituksen erottamista ja päätösehdotus hyväksytään, valtuuston tulee valita uudet kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 31.5.2021. Samalla valtuuston tulee valita kaupunginhallituksen jäsenistä uusi puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.  

Syksyn 2020 talousarviomuutokset 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy syksyn 2020 talousarviomuutokset. Toimintatulojen osalta syksyn talousarviomuutos on yhteensä -6,1 miljoonaa euroa ja toimintamenojen osalta -17,5 miljoonaa euroa. Verotulot alittuvat alkuperäiseen talousarvioon verrattuna -19,4 miljoonalla eurolla. Valtionosuuksia korotetaan 30,8 miljoonaa euroa. Investointitulot kasvavat 0,5 miljoonalla eurolla ja investointimenot alenevat 12,0 miljoonalla eurolla.

Talousarviomuutokset heikentävät vuosikatetta 12,2 miljoonaa euroa ja vuosikate on talousarviomuutosten jälkeen 38,3 miljoonaa euroa. Vuosikate kattaa 70 prosenttia poistoista ja arvonalentumisista. Tilikauden alijäämä on talousarviomuutosten jälkeen -16,2 miljoonaa euroa. Kaupungin taseen ylijäämäkertymän arvioidaan olevan 3,7 miljoonaa euroa tilikauden päättyessä.

Kokoomuksen valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite teatteri ja draama rapistuvan lukutaidon pelastajiksi

Kokoomuksen Jyväskylän valtuustoryhmä on tehnyt 30.9.2019 aloitteen toimenpiteistä lasten ja nuorten lukutaidon ylläpitämiseksi. Aloitteessa ehdotetaan lukuinnostuksen herättämistä ja ylläpitämistä draaman ja teatterin keinoin. Yhtenä esimerkkinä valtuustoryhmä ehdottaa Helsingissä käytössä olevaa kirjastojen Teatteritäti- mallia, jossa lapsille ja nuorille tarjotaan kirjavinkkausta draamallisin keinoin.

Vastauksessa todetaan muun muassa, että Jyväskylän kaupungin perusasteen koulut noudattavat kulttuuriopetussuunnitelma Kompassia, joka sisältää vuosittaiset retket eri taidelaitoksiin sekä eri taiteenalojen työpajoja ja esityksiä. Kompassin sisällöt suunnitellaan yhteistyössä opetus- ja kulttuuripalveluiden ja kaupungin taidelaitosten sekä eri taiteenalojen ammattilaisten kanssa. Sisällöissä huomioidaan opetussuunnitelman tavoitteet eri ikäkausille. Sanataide ja kirjallisuus ovat erityisenä painopisteenä 4. luokan oppilaille, jotka käyvät kirjavinkkauksessa ja osallistuvat sanataidepajoihin.

Sanataidepajoissa on usein yhdistettynä draama ja sen elementit. Esimerkiksi lukuvuonna 2020-2021 Räppikässää-pajassa paneudutaan rytmiin, räp-tekstin kirjoittamiseen, sovittamiseen ja räppäämiseen. Näyttämölle-teatteripajan idea on tarinoihin ja niiden rakenteeseen tutustuminen ja esityksen luominen. Runoralli-pajassa tutustutaan lukemalla, kirjoittamalla ja toiminnallisesti erilaisiin runoihin ja kokeillaan itse niiden kirjoittamista. Tarinaraksa-pajassa tehdään oma kertomus ja draamallinen esitys. Draama on erityisenä sisältönä myös 2. luokkalaisilla, jotka osallistuvat kaupunginteatterin Teatteriseikkailuun.

Myös varhaiskasvatukselle tarjottava kulttuuriohjelma sisältää sanataidetta ja draamaa. Pari vuotta sitten alkanut kulttuurineuvola -toiminta tarjoaa perhevalmennusiltoja, joiden yhtenä sisältönä on lukemisen, loruttelun, satujen kertomisen ja sanoilla leikkimisen positiiviset vaikutukset lapsen kehitykseen. Perhevalmennusiltoja on järjestetty kirjastolla viimeksi syksyllä 2019.

Lausunnon antaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle maantien 16684 (Vesangantie) ja maantien 16685 (Ruokkeentie) jalankulku- ja pyöräilyväylistä, Jyväskylä, tiesuunnitelma 

Kaupunginhallitus antoi maantien 16684 (Vesangantie) ja maantien 16685 (Ruokkeentie) jalankulku- ja pyöräilyväylien tiesuunnitelmasta lausunnon, jossa se totesi, että tiesuunnitelmassa esitetyt uudet jalankulku- ja pyöräilyväylät sekä niiden mahdollinen toteuttaminen edistävät osaltaan tekeillä olevien valtakunnallisen ja maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelmien tavoitteita liikenteen sujuvuudesta, turvallisuudesta ja kestävyydestä. Hanke tukee myös Jyväskylän seudun MAL-sopimusluonnoksen tavoitteita. 

Tiesuunnitelmassa esitetyt jalankulku- ja pyöräilyväylät sijoittuvat suurimmaksi osaksi asemakaavoittamattomalle alueelle, jolla on voimassa Jyväskylän kaupungin yleiskaava sekä Ruokkeentien puolella Kuohu-Ruoke-Vesanka -osayleiskaava. 

__________________

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksessaan lisäksi tiedoksi muutospäätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätti, ettei siihen haeta oikaisua. Lisäksi käsiteltiin kaksi oikaisuvaatimusta koskien yksinyrittäjän tuen myöntämistä, jotka hallitus hylkäsi. 

Kaupunginhallitus päätti lisäksi esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Petteri Muotkalle eron sivistyslautakunnan jäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus nimesi Liisa Kuparisen ja Matleena Käpin Jyväskylän kaupungin luottamushenkilöiden edustajiksi jätepoliittisen ohjelman laadintaa varten perustettavaan ohjausryhmään.

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että se pitää ensi kevään kokouksensa maanantaisin
18.1., 22.2., 22.3., 3.5. ja 31.5.2020 kello 18.00 alkaen. 

Lisätietoja:
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353 
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501
 

Asiasanat: