Hyppää pääsisältöön

23.9.2020

Lautakunta teki kokouksessa muun muassa oman 3,2 miljoonaa euroa virkamiesesitystä isomman budjettiesityksen, käsitteli kaksi oikaisuvaatimusta sekä kaksi valtuustoaloitetta, jakoi nuorisotoiminnan syksyn kohdeavustuksia, sekä päätti varhaiskasvatusmaksujen karanteenihyvityksistä.
Kuva
Puheenjohtajan nuija

Sivistyslautakunta esittää ensi vuoden käyttötalousmenoihin 3,2 miljoonan euron lisäystä virkamiesesitykseen nähden

Sivistyslautakunta esittää yksimielisesti kaupunginhallitukselle, että ensi vuoden käyttötalouden menoihin varataan 3 200 000 euroa lisää annettuun valmistelukehykseen nähden. Lukiotoiminnan edellytykset on turvattava yhteisesti neuvotellen Gradian kanssa ja 1,7 miljoonan euron tuki on siirrettävä talousarviossa konserninhallinnon avustuksiin siten, että vapautuva 1,7 miljoonaa euroa jää täysimääräisenä sivistyslautakunnan käyttöön.

Määrärahalisäyksellä pyritään varmistamaan muun muassa riittävän pienet ryhmäkoot, lasten ja nuorten turvallisuus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi, oppimista tukevat ja syrjäytymistä ehkäisevät palvelut, kuten oman äidinkielen opetus sekä Elämäntaitojen yksikön toiminta, ja muut ennaltaehkäisevät palvelut. Tarkempi resurssijako tehdään käyttötaloussuunnitelmassa. Lisäksi sivistyslautakunta edellyttää toimialan hallinnolta 150 000 euron säästöesitystä johtamisjärjestelmän muutoksilla, hallinnon tehtävien uudelleenjärjestelyillä päällekkäisyyksien karsimisella sekä myös henkilöstöltä saatujen säästötoimenpide-ehdotusten pohjalta. 

Laitehankintojen, oppilasmäärän kasvun sekä erityisopetuksen ja tuen tarpeiden arvioidaan lisäävän kustannuksia 2 miljoonaa euroa

Oppilasmäärän edelleen hieman kasvaessa, koulujen digitalisaation edetessä suunnitellusti ja tuen palvelujen tarpeen kasvaessa nämä kustannukset nousevat säästövelvoitteesta huolimatta. Uusien opetusryhmien kustannusvaikutus on arvioitu ensi vuonna olevan 720 000 euroa. Muissa kunnissa koulua käyvien ja Jyväskylältä laskutettavien jyväskyläläisoppilaiden kustannuksiin tulee varata 400 000 euroa nykyistä enemmän. Koulunkäynninohjaajien henkilöstömenoihin on varattava 300 000 nykyistä enemmän. Oppilashuollon palvelujen turvaaminen vaatii henkilökuntaa ja lisäresursseja 220 000 euron edestä, jotta lain velvoittamat aikarajat pystytään täyttämään. Opettajien ja koulunkäynninohjaajien välttämättömien työpuhelinten ja liittymien hankinta maksaa 210 000 euroa. Myös erityisen tuen kehittämissuunnitelman toteuttaminen ja pienryhmäresurssin lisäys maksavat 55 000 euroa aiempaa enemmän. Lisätarpeista lautakunnalla ei ollut huomautettavaa. 

Säästöjen kohdentuminen tarkentuu käyttösuunnitelmavaiheessa

Lautakunta ei esityksessään kohdentanut säästöjä samalla tarkkuudella kuin esityslistalla olleessa virkamiesesityksessä. Lautakunta painotti, että tulojen ja menojen tarkempi kohdentaminen palveluihin päätetään lautakunnassa käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä joulukuussa. 

Irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin varaudutaan reilulla 3,3 miljoonalla eurolla

Uuden Keljonkankaan yhtenäiskoulun ja nuorisotilan varustamiseen varataan ensi vuodelle 2,8 miljoonaa euroa. Muutoin kalusteiden uusintaan ja hankintaan varataan varhaiskasvatuksessa 80 000, perusopetuksessa 120 000 ja nuorisopalveluissa 20 000 euroa. Koulujen ja päiväkotien ICT- ja AV-hankintoihin varataan 300 000 euroa, digitaaliseen nuorisotyöhön 30 000 ja jalkautuvaan nuorisotyöhön 15 000 euroa.

Kaupunginjohtajan esitys 19.10., hallituksen seminaari 5.-6.11. ja valtuuston budjettikokous 23.11.

Sivistyslautakunnan ja kulttuuri- ja liikuntalautakunnan annettua omat esityksensä sivistyksen toimialan talousarviosta asia etenee kaupunginjohtajan kautta kaupunginhallitukseen ja valtuustoon. Kaupungin kaikkien lauta- ja johtokuntien tulee antaa omat talousarvioesityksensä 25.9.2020 mennessä. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkaistaan 19.10.2020, kaupunginvaltuusto käy lähetekeskustelun talousarvioesityksestä 26.10.2020 ja päättää veroprosentit. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä seminaarissaan 5.-6.11.2020 ja talousarvio on kaupunginvaltuuston päätettävänä 23.11.2020 kokouksessa. Tämän jälkeen talousarviokäsittely jatkuu palvelujen käyttösuunnitelmien hyväksymisellä. Lautakunnat ja johtokunnat vahvistavat oman tehtäväalueensa käyttösuunnitelmat talousarvion hyväksymisen jälkeen marras-, joulukuussa.

Valtaosa syksyn nuorisotoiminnan avustuspotista jäi jakamatta

Syksylle oli haettavissa nuorisotoiminnan kohdeavustuksina 14 350 €. Määräaikaan mennessä tuli neljä hakemusta, joista lautakunta myönsi avustusta kahdelle hakijalle. Avustusta saivat Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys kulttuurimatkalle Navettakinoon 600 euroa ja Palokan Partiolaiset syysleirin bussikyyteihin 400 euroa. 

Avustuksia jäi edelleen jakamatta 13 350 €. Keväällä myönnetyistä avustuksista on jäänyt lunastamatta useita johtuen koronatilanteesta. Maksatusajassa on annettu joustoa ja todellinen tilanne selviää vasta myöhemmin.

Varhaiskasvatuksen yksityisten palveluntuottajien oikaisuvaatimukset hylättiin

Lautakunta oli saanut kaksi erillistä oikaisuvaatimusta korona-aikaan liittyvien yksityisten palvelutuottajien palvelusetelileikkauksista. Lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimukset.

Lautakunta teki keväällä päätöksen, että yksityisiltä päiväkodeilta vähennetään korona-tilanteeseen perustuen palvelusetelistä 20 tai 30 prosenttia jokaisesta poissaolevasta lapsesta ajalla 14.5. – 31.7.2020. Oikaisuvaatimuksissa vaadittiin, että päätös kumotaan ja muutetaan koskemaan vain niitä lapsia, jotka ovat olleet poissa varhaiskasvatuksesta johtuen koronaviruksesta aiheutuneista poikkeusoloista.

Virkamiesten valmistelemassa ja lautakunnan hyväksymässä oikaisuvaatimukset hylkäävässä päätöksessä todetaan muun muassa, että Jyväskylän kaupunki on toiminut varhaiskasvatuspalvelujen järjestäjänä valtakunnallisesti poikkeavassa tilanteessa, jossa valtion edustajien tahtotila varhaiskasvatuksen järjestämistavasta muuttui pitkin kevättä. Tämän seurannaisena kaupunki on muuttuneissa olosuhteissa toiminut lainsäädännön, valtiovallan antamien ohjeiden ja sääntökirjan mukaisella tavalla sekä perustellut päätöksen hallintolain edellyttämällä tavalla.

Varhaiskasvatusmaksusta saa karanteeniajalta hyvityksen 
 
Lautakunta päätti, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta myönnetään maksuhyvitys, kun varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevalle lapselle määrätään tartuntatautilain mukainen karanteeni. Maksuhyvitys myönnetään niiltä päiviltä, jotka on merkitty lapsen karanteenipäätökseen ja jotka lapsi on ollut tosiasiallisesti poissa varhaiskasvatuspalveluista. Tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin liittyvä maksuhyvityskäytäntö on voimassa toimintavuoden 2020 – 2021. 
 
Normaalisti Jyväskylän varhaiskasvatuspalveluista voi saada maksuvapautus lapsen ollessa pois hoidosta koulujen loma-aikoina. Maksuvapautus edellyttää ilmoitusta lapsen poissaolosta. Perhepäivähoidossa maksuvapautus myönnetään myös hoitajan sairauslomien aikana, jos perhe järjestää lapsen hoidon itse. Maksuvapautus myönnetään harkinnanvaraisesti silloin, kun tapahtuu palvelukatkoksia esimerkiksi tilamuutosten tai henkilökunnan koulutuspäivien vuoksi. Määräajaksi päätetty lisäys karanteeniajalta nähdään aiheelliseksi, sillä Korona-epidemia on vaikuttanut toimintavuoden 2020 – 2021 alkaessa  perheiden arkeen ja myös varhaiskasvatuspalveluissa oleville lapsille on määrätty tartuntatautilain mukainen karanteeni, jolloin lapset eivät saa käyttää varhaiskasvatuspalveluja.

Kolmannesvuosikatsaus ennakoi budjetissa pysymistä

Kasvun ja oppimisen palvelujen ja määrärahan toimintakatteen toteuma tältä vuodelta 31.8. saakka oli – 140 838 160 euroa, joka on 61,9 % koko vuoden suunnitelmasta. Elokuun tilanteen perusteella kasvun ja oppimisen palvelut alittaa talousarvion 1,9 miljoonaa euroa, kuitenkin edellyttäen että syksyn toiminta tapahtuu suunnitellun mukaisesti. Ennustetta tarkennetaan kuukausittain. Koko sivistyspalvelujen toimialan ennakoidaan pysyvän talousarviossaan ja kasvun ja oppimisen palvelujen talousarvion alituksen kattavan kulttuuri- ja liikuntapalvelun ylityksen.
 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen arvioidaan jäävän talousarviosta noin 1,2 milj. € korona-epidemian vaikutuksista johtuen. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan maksutuottojen arvioidaan jäävän 200 000 € suunniteltua pienemmiksi. Varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen ennustetaan jäävän noin 2,4 milj. € pienemmiksi kuin alun perin suunniteltiin ja Kylän kattauksen ravitsemuspalvelujen arvioidaan toteutuvan noin 600 000 euroa suunniteltua pienempinä. Varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen arvioidaan toteutuvan 600 000 pienempinä.
 
Perusopetuksen henkilömenojen arvioidaan ylittävän talousarvion 300 000 euroa. Jyväskyläläisoppilaiden maksuosuudet kasvavat 400 000 euroa ennakoidusta. Arviot pohjautuvat v. 2019 tilinpäätöksen talousarvion ylityksiin. Perusopetuksen ostamien Kylän kattauksen ravitsemuspalvelujen arvioidaan toteutuvan 0,4 milj. € pienempinä kuin suunniteltu. 

Lautakunta vastasi kahteen valtuustoaloitteeseen

Sivistyslautakunta saattoi kahteen valtuustoaloitteeseen antamansa vastaukset tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa valtuustoaloitteiden johdosta suoritetut toimet riittäviksi.
 
Linkki esitystekstissä olevaan vastaukseen: Vastaus valtuustoaloitteeseen JOPO -ryhmätoiminnan laajentamisen selvittämiseksi
Linkki esitystekstissä olevaan vastaukseen: Vastaus valtuustoaloitteeseen Varhaiskasvatuksen suhdeluvut määriteltävä tarkemmin.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa verkossa pöytäkirjan julkaisuun saakka. Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville kaupungin verkkosivuille  torstaina 1.10.2020. Linkit esityslistaan ja pöytäkirjoihin lautakunnan sivulla: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lautakunnat/sivistyslautakunta

Lisätietoja: 
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irina Tuokko, p. 044 979 1901
- toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033