Uutta Sisukas-toimintaa ja Suomen ensimmäistä Sisukas-tiimiä esitellään lastensuojelulaitosten ja koulujen yhteistyöiltapäivässä 28.9.2020

Lisätietoja: 
oppimien tuen asiantuntija Anne Heino, perusopetuspalvelut, puh. 014 266 8453 
palvelupäällikkö Tarja Anttonen, lastensuojelun palvelut, puh. 014 266 3447 
johtava sosiaalityöntekijä Tuija Oikari, sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö, puh. 014 266 3471 
SISUKAS-malli 
MindMe-koulu kuuluu kaikille prosessit yhteistyökunnissa 

Jyväskylän lastensuojelulaitosten ja koulujen asiantuntijoiden yhteistyöiltapäivässä maanantaina 28.9.2020 pureudutaan sijaishuollossa kasvavien lasten koulunkäyntiin ja sen tukemiseen. Jyväskylän kaupungin ja Pesäpuu ry:n yhteistyössä järjestämä asiantuntijoiden yhteistyöiltapäivässä esitellään Jyväskylässä käyttöön otettua uutta Sisukas-toimintamallia. Iltapäivään osallistuu perusopetuksen rehtoreita, lastensuojelulaitosten johtajia ja –ohjaajia, opettajia, erityisopettajia, oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstöä, sosiaalityöntekijöitä sekä joustavan perusopetuksen ryhmissä (JOPO) ja 9+-opetuksessa olevia nuoria.  Jyväskylän Sisukas-käytänteet on kehitetty Pesäpuu ry:n valtakunnallisen Sisukas-mallin, Jyväskylän kaupungin, Valteri-koulun ja MindMe - koulu kuuluu kaikille -kehittämisprosessin yhteistyönä.  

Jyväskylän kaupunki palkkasi ensimmäisenä Suomessa erillisen Sisukas-tiimin tukemaan ja koordinoimaan sijoitettujen lasten koulunkäyntiä. Tiimiin kuuluu kaksi erityisopettajaa ja psykologi. Sisukas-malli kiteyttää lastensuojelun, sijaishuollon ja perusopetuksen tiiviin yhteistyö. Kun koulu saa tiedon sijaishuoltopaikkaan muuttaneesta uudesta oppilaasta, ohjautuu lapsi Sisukas-tiimiin, jossa huolehditaan lapsen koulunkäynnin aloituksesta. Tiimi kartoittaa lapsen tuen tarpeet, ja koordinoi tarvittavat opetusjärjestelyt sekä tarvittaessa konsultoi koulun ja laitoksen toimijoita. Lapsi saa tukea oman koulun kautta ja tarvittaessa klinikkaopetuksena Jyväskylän Kukkulan koululla. Lapsen koulunkäynnin edistymistä seurataan kahden vuoden ajan sekä saatellaan nivelvaiheiden yli. 

Sijoitetut lapset suuremmassa riskissä syrjäytyä koulupolulta  

Sijoitus, huostaanotto ja sitä edeltäneet vaiheet ovat lapselle elämän perustaa järisyttäviä ja traumatisoivia kokemuksia. Sijaishuollossa asuvilla lapsilla on suurempi riski psyykkisen hyvinvoinnin ja koulunkäynnin vaikeuksiin, jotka jatkuvat syrjäytymisriskinä myöhemmin aikuisiässä. Koulunkäynnin sujuminen onkin yksi tärkeimmistä suojaavista ja syrjäytymistä ehkäisevistä tekijöistä sijaishuollossa olevilla lapsilla. Sijoitetun lapsen koulunkäyntiä edistetään yhteistyössä koulun, sijaishuoltopaikan, sijaishuollon ja lapsen lähiverkostojen kanssa. Riittävän varhain tehdyt oppimiskyvyn arvioinnit ja tarvittavat tutkimukset koulunkäynnin haasteissa edesauttavat lapsen oikean koulupolun löytymistä ja jatkosuunnitelmia opiskelussa myöhemminkin.  

Sisukas-mallin mukainen oppimisvalmiuksien kartoittaminen, lapsen vahvuuksien huomioiminen, riittävä oppimisympäristön tukeminen ja aikuisten kannatteleva yhteistyöverkosto edistävät lapsen koulunkäynnin onnistumista. 

-Jyväskylän oppimisen ja koulunkäynnin kehittämissuunnitelman yhtenä tavoitteena on ollut laatia sijoitetuille lapsille ja nuorille koulupolku, jonka varrella on riittävästi aikuisen tukea, ohjausta ja mahdollisuus lapselle itselleen tulla kuulluksi häntä koskevissa asioissa. Tässä Sisukas-malli on osoittautunut vaikuttavaksi toiminnaksi, kertoo oppimisen tuen asiantuntija Anne Heino perusopetuspalvelusta.  

-Sisukas-tiimi edistää sijoitettujen lasten opetusjärjestelyihin liittyvää tietoisuutta, tiedonkulkua ja monialaista yhteistyötä sekä poistaa alueellisia eroja, jatkaa kehittämispäällikkö Christine Välivaara Pesäpuu ry:stä.  

Pesäpuu ry:n Hyvänä käytäntönä 2016 palkittu Sisukas-malli on systeeminen toimintatapa, jolla on tutkitusti pystytty vastaamaan em. haasteisiin ja ehkäisemään riskien toteutumista. Mallia juurrutetetaan valtakunnallisesti yhteiskehittämisen ja MindMe-koulu kuuluu kaikille koulutusprosessien avulla. Pesäpuu ry koordinoi toimintaa STEA:n tuella. Vastaava Skolfam-toiminta on juurtunut laajalle Ruotsiin.