Kaupunginhallitus otti pöydältä käsiteltäväkseen ilmoituksen kaupunginvaltuutettu Jari Blomin ja Ahti Ruoppilan vetäytymisestä luottamustehtävistä. Taustalla on 15.9.2020 annettu tieto siitä, että heitä vastaan on nostettu syytteet törkeästä avustuspetoksesta. Kyse on kuntalain 86 §:n tarkoittamasta epäilystä rikollisesta menettelystä luottamustoimen ulkopuolella. Laissa määrätään, että luottamushenkilö voi tällaisessa tilanteessa vetäytyä luottamustoimen hoitamisesta.

Kumpikin valtuutettu on toimittanut syytteiden nostamisen jälkeen kaupungin kirjaamoon ilmoituksen luottamustoimesta vetäytymisestä oikeudenkäynnin ajaksi. Ilmoitusten mukaan vetäytyminen koskee niiden luottamustehtävien hoitamista, joihin Jyväskylän kaupunki on heidät nimennyt. Ilmoitus annetaan tänään tiedoksi myös kaupunginvaltuustolle.

Jyväskylän kaupungin lausunto Keski-Suomen liiton toiminnasta vuosille 2021-2022

Kaupunginhallitus antoi lausunnon Keski-Suomen liiton toiminnasta vuosille 2021-2022. Lausunnon mukaan Jyväskylän kaupungin edunvalvonnan painopisteet ovat hyvin yhteneviä Keski-Suomen liiton vaikuttamissuunnitelman kanssa. Edunvalvonnan osalta kaupungin ja Keski-Suomen liiton välillä on tarkoituksenmukaista tehdä jatkossakin hyvää yhteistyötä mm. MAL-sopimuksen valmistelussa, ekosysteemisopimuksen neuvotteluissa ja saavutettavuuden eli lentoliikenteen, raideyhteyksien ja valtatie 4:n kehittämisen tiimoilta. Myös Jyväskylän asemaa liikuntapääkaupunkina ja koulutuskaupunkina tulee entisestään vahvistaa.

Lausunnossa todetaan, että maakunnan ja ministeriöiden väliset aluekehityskeskustelut ovat hyvä väylä viedä yhteisiä tavoitteita eteenpäin. Alueellista edunvalvontayhteistyötä on kannatettavaa kehittää myös EU-tasolla keskeisissä strategisissa kärjissä. EU:n uuden ohjelmakauden 2021–2027 ja elpymisrahaston valmisteluvaiheessa Keski-Suomen liiton ja kaupungin yhteistyö on avainasemassa, jotta alueen rakennerahastovarojen hyödyntäminen on tehokasta ja vastaa alueen elinvoiman kehittämisen tarpeisiin. Keski-Suomen liiton ja kaupungin tulee yhteistyössä koordinoida hankkeita, jotka voidaan toteuttaa EU:n elvytyspaketin varoilla vuosina 2021-2023 ja siten käynnistää koronan jälkeiset elvytys- ja jälleenrakennustoimet uusien työpaikkojen luomiseksi ja talouden kasvun vahvistamiseksi.

Tiedonhallinnan vastuut ja tietoturva- ja tietosuojapolitiikka

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan tiedonhallinnan vastuut ja tietoturva- ja tietosuojapolitiikka -asiakirjan, jonka taustalla on 1.1.2020 voimaan tullut laki julkisesta tiedonhallinnasta. Tiedonhallinnalla tarkoitetaan viranomaisen tehtävien hoidossa tai sen muussa toiminnassa syntyviin tarpeisiin perustuvia toimia ja tietoturvallisuustoimenpiteitä viranomaisen tietoaineistojen, niiden käsittelyvaiheiden ja tietoaineistoihin sisältyvien tietojen hallinnoimiseksi riippumatta tietoaineistojen tallentamistavasta ja muista käsittelytavoista.

Joonas Köntän (kesk) ym. valtuutettujen valtuustoaloite Jyväskylään uudet kuntoportaat  

Joonas Könttä ja 12 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 27.4.2020 valtuustoaloitteen, jossa he ehdottavat, että Jyväskylään rakennetaan uudet kuntoportaat. Aloitteeseen kaupunginhallituksessa käsitellyssä vastauksessa todetaan, että kuntoportaista on keskusteltu Jyväskylän kaupungin poikkihallinnollisessa Pihalla-ryhmässä jo usean vuoden ajan ja Tuomiojärven uimarannan lähiliikuntasuunnitelman yhteydessä suunniteltiin alueelle kuntoportaat. Portaat jäivät lopulta suunnitelman ulkopuolelle taloudellisista syistä. Uusien portaiden rakentamisen arvioitu kustannusarvio on noin 50 000 euroa.

Liikuntapalveluissa on parhaillaan käynnissä liikuntaverkkoselvitystyö. Tavoitteena on syksyn kestävän työskentelyn aikana selvittää ja kartoittaa kaupungin ylläpitämän liikuntapaikkaverkon sekä liikuntapalvelutuotannon nykytila sekä linjata verkon ja palvelutuotannon taso huomioiden olemassa olevat resurssit ja kaupungin vallitseva taloustilanne. Kokonaistavoitteena on aikaan saada laadukas, kustannustehokas ja optimaalisesti palvelutarpeita vastaava liikunnan palveluverkko 2020-luvulla. Osana liikuntaverkkoselvitystä tullaan ottamaan myös kantaa uusien kuntoportaiden tarpeeseen sekä mahdolliseen sijaintiin.

Eron myöntäminen Tomi Kuosmaselle luottamustehtävistä

Kaupunginhallitus otti pöydältä kiireellisenä käsiteltäväksi Tomi Kuosmasen eron luottamustehtävistä ja ehdotti illalla kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää hänelle eron valtuutetun tehtävästä, kaupunginhallituksen jäsenen tehtävästä ja Keski-Suomen maakuntavaltuuston jäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uudet jäsenet toimielimiin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.


Lisäksi kaupunginhallitus käsitteli Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian yhtymävaltuuston kokousasiat ja antoi edustajilleen ohjeen, että Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian tulee maksaa myös vuonna 2021 peruspääomalle 3 %:n korko. Muilta osin yhtymähallituksen ehdotukset esitettiin hyväksyttäviksi. Lisäksi kaupunginhallitus ilmoitti lausuntonaan Keski-Suomen liitolle, ettei ole halukas lunastamaan Kuhmoisten kunnan osuutta Keski-Suomen liiton peruspääomaosuutta.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Lisätietoja:

  • Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
  • Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089
  • Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353
  • Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501
Asiasanat: