Jyväskylän kaupunki valmistelee vuoden 2021 talousarviota. Kaupunkirakennepalvelujen käyttötalouden nettomenoraami vuodelle 2021 on 14,87 milj. euroa.

Kaupunkirakennepalvelujen säästötavoite ensi vuodelle on noin 950 000 euroa verrattuna vuoden 2020 talousarviotasoon. Lisäksi osassa lakisääteisiä palveluja on tapahtunut sopimushinnan korotuksia, jotka on säästettävä kaupunkirakenteen toimialan muista palveluista. Myös kaupungin hoidettavien alueiden kasvun ja indeksikorotusten aiheuttamien pakollisten kulujen verran säästöjä haetaan toimialan eri palveluista. Tästä syystä säästöjen kokonaissumma on yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa. 

Talousarvion valmistelu käynnistyi kaupunkirakennelautakunnan iltakoululla. Kaupunkirakennepalvelut on koonnut kaupunkirakennelautakunnalle listan säästöehdotuksia. Lista sisältää erilaisia vaihtoehtoja säästökohteiksi. Vaihtoehdot ovat ehdotuksia, joiden joukosta kaupunkirakennelautakunta valitsee 22.9. kokouksessaan ne säästökohde-ehdotukset ja summat, joita se esittää eteenpäin kaupunginhallitukselle.

Seuraavaksi esitettävät esimerkit ovat ehdotettuja vaihtoehtoja säästötavoitteen saavuttamiseksi. Lopullisen päätöksen kaupunkirakenteen määrärahasta tekee kaupunginvaltuusto marraskuussa. Tämän jälkeen kaupunkirakennelautakunta tarkentaa vielä rahan käyttöä käyttösuunnitelmapäätöksellä.

Katujen talvihoidosta ja kunnossapidosta saataisiin suurimmat säästöt

Säästöehdotuksista suurimmat säästöt toisivat katujen talvihoidosta ja kesäajan kunnossapidosta leikkaaminen. Nämä kokonaisuudet yhteen laskettuna toisivat säästöjä useita satojatuhansia euroja.

Käytännössä näistä säästäminen näkyisi kaupunkiympäristössä siten, että aurauskaluston liikkeellelähtöraja nousisi ja kaduilla olisi totuttuun tasoon nähden enemmän lunta ennen auraamisen aloittamisesta. Lisäksi lumien siirrot hidastuisivat, mikä näkyisi lumikasoina erityisesti kaupunkikeskustan alueella vieden kadunvarsien parkkiruutuja eri puolilta keskustaa. 

Katujen kunnossapidon säästöt näkyisivät katujen korjausvelan hallinnan hidastumisena, koska katuja korjattaisiin katusaneerauksia kevyemmin keinoin vähemmän. Kevyempiä korjauskeinoja vähennettäessä, korjausvelan hallinnan jatkamiseksi olisi entistä tärkeämpää panostaa investointeihin, eli saneerata rakenteiltaan huonokuntoisimpia katuja ja hidastaa tällä tavoin korjausvelan kehittymistä.

Ehdotuslistalla myös viheralueiden hoidosta, ulkovalaistuksesta ja leikkipuistojen talvihoidosta säästäminen

Ulkovalaistuksen kunnossapidosta, viheralueiden hoidosta ja leikkipuistojen talvihoidosta leikkaaminen voisi tuottaa noin 300 000 euron säästöt. 

Ulkovalaistuksen kunnossapidon osalta säästö tarkoittaisi käytännössä sitä, että ulkovalaistusta uusittaisiin uudempaan tekniikkaan hitaammalla kierrolla.

Viheralueiden hoitotason laskeminen tarkoittaisi sitä, että hoidossa keskityttäisiin tiettyihin keskeisiin puistoihin ja viheralueisiin ja vastaavasti muilla alueilla nurmikonleikkuuta vähennettäisiin.

Talvihoidettavista leikkipuistoista säästettäessä niiden määrää vähentyisi, jolloin talvihoidonpiiristä poistuneet puistot olisivat edelleen asukkaiden käytössä, mutta lumitöitä niiltä ei enää tehtäisiin.

Asiantuntijamenoista säästäminen näkyy prosessien hidastumisena

Kaupunkirakennelautakunnan on mahdollista ehdottaa säästöjä myös kaupunkirakennepalvelujen asiantuntijamenoista. Asiantuntijamenojen budjetista kustannetaan kaavoituksen ja suunnittelun tueksi tarvittavia taustaselvityksiä, jotka vaativat erityistä asiantuntijuutta. Tällaisten asiantuntijapalveluiden ostaminen ulkopuolelta on resurssien järkevää käyttöä, koska tarve erityisasiantuntijuudelle on hanke- ja projektikohtaista.

Asiantuntijamenoista säästäminen näkyisi käytännössä muun muassa hitaampina kaavoitus- ja suunnitteluprosesseina.

Muut säästökeinot

Säästöjä voidaan hakea myös supistamalla palveluja, kuten esimerkiksi rakentamiseen liittyviä tarkastuksia tai eläinlääkinnän palveluja. Myös erilaisten lupa-, maavuokra- tai palvelumaksujen korottaminen on mahdollista.

Säästöjä voidaan hakea myös jättämällä vanhoja rakennuksia, kuten autiotaloja purkamatta tai uusimalla liikennemerkkejä ja tiemerkintöjä hitaammalla kierrolla. Uusi tieliikennelaki velvoittaa kuntia uudistamaan tiemerkinnät vastaamaan EU:n yhtenäistä merkintätapaa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että uuden lain mukaisia liikennemerkkejä vaihdetaan hitaammalla kierrolla hyödyntäen koko lain siirtymäaika, joka on pääosin 10 vuotta.  Näin ollen vanhan lain mukaisia liikennemerkkejä olisi katukuvassa vielä pitkään ja niitä päästäisiin vaihtamaan paikoin vasta selvästi merkin oletetun kestoiän jälkeen.

Erilaisten säästövaihtoehtojen lisäksi kaupunkirakennepalveluissa tullaan hyödyntämään luonnollinen poistuma sekä kesä- ja kausityöntekijöiden vähentäminen. Näin säästetään yli puolimiljoonaa euroa.