Kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä on useita eri vaiheissa olevia kaavamuutoksia tiistaina 8.9.2020.

Vaajakosken ydinkeskustaan kerrostaloasumista

Vaajakosken ydinkeskustaan puretun huoltoaseman paikalle Huoltopolulle on suunnitteilla viisi - kuusikerroksista kerrostaloasumista. Tavoitteena on muodostaa yhtenäinen, suhteellisen tiivis kokonaisuus ydinkeskustan suunnitteluperiaatteiden mukaisesti. Asemakaavaluonnoksessa rakentaminen sijoittuu tontin reunoille siten, että sekä Urheilutien että Leppävedentien puolella julkisivu rakennetaan rajaan kiinni, jolloin katujen puoleiset reunat muodostavat yhtenäisen julkisivusta, tukimuurista ja katoksesta muodostuvan kokonaisuuden. Näitä osia yhdistää yksikerroksinen rakennus.

Suunnittelualueella toiminut ABC:n kylmäasema on purettu, sen säiliöt poistettu ja maaperä puhdistettu. Tontille tullaan tekemään uusi tonttijako, ja tontin ja Huoltopolun välistä rajaa tarkistetaan kaavaprosessin myötä. Suunnittelun etenemisen myötä rakennusalueen rajoja on tarkistettu ja autojen säilytyspaikan rakennusalaa tarkennettu. 

Lue lisää kaavan nettisivulta

Haukkalan Kiviniementien asemakaavaluonnokseen muutoksia

Haukkalaan Kiviniementien varteen suunnitteilla olevaan korttelikokonaisuuteen on tehty nähtävilläolon jälkeen merkittäviä muutoksia saadun palautteen perusteella.

Kaavaratkaisu luo muutosten jälkeen Haukkalaan uudenlaisen korttelikokonaisuuden, jossa rakennusten korkeus ja monimuotoisuus vaihtelevat luontevasti.

-Kiviniementien varren omakotitalotontit on muutettu kaksikerroksiksi rivi- tai kerrostalotonteiksi. Lisäksi kaavaluonnoksessa esitetyistä nelikerroksisista kerrostaloista toinen on muutettu kolmikerroksiseksi ja rakennukset on sijoitettu lähekkäin alueen lounaiskulmaan, kertoo kaavoitusarkkitehti Mari Raekallio.

Luonnoksessa on myös pyritty huomioimaan kulttuuriympäristöarvot, puuston säilyminen, väljyys sekä liikkumisen turvallisuus aiempaa paremmin. Keskitetty pysäköinti ja oleskelu- ja leikkialueet eheyttävät kokonaisuutta ja lisäävät yhteisöllisyyttä. Kattavat rakentamistapaohjeet luovat edellytykset korkeatasoiseen, arkkitehtuuriltaan persoonalliseen ja moderniin asuinrakentamiseen.

Asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan merkittävä, ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Lue lisää kaavan nettisivulta

Kaavaluonnoksia Seppälään ja Savelaan

Seppälän teollisuus- ja marketalueen keskittymään Alasinkadun ja Miilukadun väliin esitetään kaavaluonnosta, jossa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue muutetaan liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi. Kaava mahdollistaa muun muassa tukkukauppatoiminnan sijoittumisen alueelle.

Asemakaavamuutoksen yhteydessä tarkistetaan tonttien rakennusoikeudet ja kerrosluku säilytetään ennallaan, vaikka tonttien pinta-alat ovat pienentyneet katualueiden laajennuksen vuoksi.

Kaupunkirakennelautakunnan hyväksyessä luonnosta pidetään nähtävillä 30 päivää.

Lue lisää kaavan nettisivulta

Savelan Vehkakadulla sijaitsevan marketalueen asemakaavamuutos on edennyt luonnosvaiheeseen. Luonnoksessa alueen kaksi tonttia on yhdistetty yhdeksi ja käyttöoikeus osoitettu liike-, toimisto- ja toimitilarakentamiseen. Kaavamuutoksen myötä päivittäistavarakaupan liiketilaa voi laajentaa enintään 900 kerrosalaneliömetrin verran, mutta kokonaisrakennusoikeus ei kasva nykyiseen kaavaan verrattuna.

Asemakaavan muutosluonnos ja siihen liittyvä tonttijako pidetään nähtävillä 14 päivää.

Lue lisää kaavan nettisivulta 

Hyväksymisvaiheessa olevat kaavamuutokset

Hannikaisenkatu 11 – 13

Asemakaavamuutos on ollut nähtävillä 12.6. – 13.7.2020, eikä siitä ole jätetty yhtään lausuntoa tai muistutusta.  Asemakaavaehdotusta ei ole muutettu, eikä sitä ole tarvetta asettaa uudelleen nähtäville.

Lue lisää kaavan nettisivulta 

 

Kangasvuorentie 6

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 5.5.–4.6.2020. Muutosehdotuksesta annettiin yksi lausunto ja yksi muistutus. Kaavaratkaisuun ei ole tehty nähtävilläolon jälkeen merkittäviä muutoksia.

Lue lisää kaavan nettisivulta