KymppiR-ohjelman keskeisenä tavoitteena on varmistaa riittävä ja alueellisesti monipuolinen asumisen tonttitarjonta, edistää hallittua kasvua ja toteuttaa Jyväskylän kaupungin yleiskaavaa vuosina 2020 - 2030. Se antaa lähtökohtia kaavoitusohjelmalle, maanhankinnalle, viher- ja investointiohjelmille sekä palveluverkkojen suunnitteluun. Jatkossa KymppiR-ohjelmaa kehitetään sisällöltään Jyväskylän kaupungin MAL-ohjelmaksi, jossa tiivistetään maankäytön, asumisen ja liikenteen kokonaisvaltaista yhteensovittamista.

Lisätiedot:


Kaavoitustutkija Anna Isopoussu
p. 014 266 5049
anna.isopoussu[at]jyvaskyla.fi


KymppiR-ohjelma ja siihen liittyvät selvitykset:
www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/kymppir 

Monipuolista tonttitarjontaa eri puolilla kaupunkia

Sekä kerros- ja rivitalo- että omakotitonttien osalta tavoitteena on ylläpitää viiden vuoden tarvetta vastaavaa varantoa. Ohjelman mukaisesti pyritään tarjoamaan noin 70 – 80 omakotitonttia vuosittain, ja ne sijoittuvat eri puolille kaupunkia. Eniten tarjontaa tulee olemaan suositun Kauramäen suunnalla. Useita pientaloalueita laajennetaan, ja uusia pientaloalueita nousee muun muassa Tammirinteelle ja Samulinniitylle. 

Kerros- ja rivitaloasumisen rakentamismahdollisuuksia on niin ikään tulossa eri puolille kaupunkia, ja suurin osa sijoittuu keskustaan ja Kankaalle Jyväskylän keskustavision 2030 tavoitteiden mukaisesti. Ohjelmassa painotetaan täydennysrakentamista, ja kaupungin oma tonttitarjonta tulee olemaan lähiaikoina kysynnän mukaisesti rivitalopainotteista.

Asumista hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle

Linkki Tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelman tavoitteena on kaksinkertaistaa joukkoliikenteen matkamäärät vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen vaatii muun muassa palveluiden ja uuden maankäytön sijoittamista joukkoliikennereittien varrelle. KymppiR peilaakin asumisen suhteen joukkoliikenteen linjastosuunnittelua niin, että kaavoituksessa priorisoidaan alueita, joilta on korkean palvelutason joukkoliikenneyhteydet, eli bussien vuoroväli vähintään 15 – 20 minuuttia keskeisinä liikennöintiaikoina.

Opiskelija-asuminen on tärkeä vetovoimatekijä 

Monipuoliset asumisen mahdollisuudet ovat tärkeitä Jyväskylän veto- ja pitovoimatekijöitä kaikissa väestöryhmissä. KymppiR-ohjelmassa opiskelija-asumisen kehittäminen nähdään keskeisenä Jyväskylän vetovoimatekijänä: laadukas, riittävä ja kohtuuhintainen opiskelija-asuntotarjonta on valtti kilpailtaessa opiskelijoista tulevaisuudessa. Jyväskylässä on runsaasti vapaarahoitteisia asuntoja tarjolla, joten asuntoja on opiskelijoille riittänyt, vaikka opiskelija-asuntoja on tarjota vain joka neljännelle opiskelijalle. Opiskelija-asumista halutaan kuitenkin lisätä maltillisempien asumiskulujen ja turvatumpien vuokrasuhteiden vuoksi. Lisäksi opiskelijoiden tarpeet, kuten yhteisöllisyys ja vertaistuki, pystytään huomioimaan opiskelija-asunnoissa paremmin kuin muissa vuokra-asunnoissa. Hyvien joukkoliikenne- ja pyöräväyläyhteyksien sekä kampusten läheisyydessä olevat sijainnit ovat luontevia paikkoja opiskelija-asumiselle.