Jyväskylän sosiaali- ja terveyslautakunnalle esiteltiin 3.9. iltakoulussa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialan talousarvion valmistelutilannetta. Lautakunnan päätettäväksi talousarvioesitys tulee 24.9. Lautakunta tutustui iltakoulussa myös sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkon kehitysnäkymiin.

Lisätietoja:

- Heidi Rentola, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja, p. 040 0537 824, heidi.rentola[at]jyvaskyla.fi
- Kati Kallimo, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja, p. 050 442 2302, kati.kallimo[at]jyvaskyla.fi

Lautakunnalle esiteltiin muun muassa erilaisia keinoja vaikeassa taloudellisessa tilanteessa asetettujen säästöjen saavuttamiseksi. Kaupungin toimialoille ja liikelaitoksille on asetettu ensi vuodelle 12,5 miljoonan euron talouden säästötavoite, joka tulee saavuttaa esimerkiksi menoja pienentämällä ja tuloja kasvattamalla. Sosiaali- ja terveyspalveluiden säästötavoite on 4,4 miljoonaa euroa.

Palvelutarve kasvaa, menoja karsittava

Tänä vuonna sosiaali- ja terveyspalvelujen budjetti on ollut noin runsaat 412 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan virkamiesvalmistelun tuloksena syntynyt luonnos vuoden 2021 talousarvioesitykseksi on annetun kehyksen mukaisesti suuruudeltaan nettomenoina yhteensä runsaat 419 miljoonaa euroa. 

Haasteena annetun kehyksen mukaisessa esityksessä on, että se ei ota huomioon todellisen palvelutarpeen muutoksia, joten tulevaan palvelutarpeen kasvuun ei voida vastata kehyksen mukaisella rahoituksella. 

Suurimman uhan valmistelun realistiselle toteutukselle aiheuttaa ikääntyneiden palvelutarpeen kasvu, jossa vuosittainen kasvu palveluasumisessa on noin 75 uutta asiakkuutta vuodessa. Lisäksi koronatilanteen myötä ikääntyneiden palveluasumisessa tarve on lisääntynyt ja jonot palveluihin ovat kasvaneet, minkä johdosta on jouduttu ostamaan arvioitua suuremmalla osuudella palvelupaikkoja palveluun pääsyn turvaamiseksi. Talousarvion menojen lisäystarve on tältä osin noin 5 miljoona euroa. 

Sosiaalipalvelut

Virkamiesvalmistelun mukaan sosiaalipalvelujen palvelualueella lastensuojelun ostettua intensiivistä perhetyötä ja määrärahaa vähennetään ja asiakaskiertoa tehostetaan priorisoimalla ja lyhentämällä työskentelyn kestoa, millä tavoitellaan 150 000 euron säästöjä. Lastensuojelun ostettua perheiden laitoskuntoutusta ja määrärahaa vähennetään ja palveluiden kestoja rajataan ja osittain korvataan lastensuojelun kotikuntoutuksella omana toimintana, millä saadaan 400 000 euron säästö. Lastensuojelun jälkihuollon ostopalveluita vähennetään 200 000 eurolla muun muassa tukijaksojen kestoja rajaamalla. Aikuissosiaalityön sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa vähennetään 100 000 eurolla. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen määrärahaa leikataan 120 000 eurolla. Kehitysvammaisten asiakkaiden laitosasumiseen perustuvaa kuntoutusta puretaan muilla ostetuilla asumispalveluilla, millä saadaan 388 000 euron säästö.

Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden palveluissa säästöjä haetaan muun muassa ikääntyneiden päivätoiminnan muutoksilla, jotka pienentävät menoja talousarviossa 385 000 eurolla, mutta joiden kokonaisvaikutus pienentää menoja vuositasolla 900 000 eurolla. Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että kaksi hyvinvointikeskusta – Kylätupa keskustassa ja Piippurannan Klubi Kankaalla – siirtyy liikunnan ja osallisuuden palvelualueelle sivistyksen toimialalle. Kuntouttavaa päivätoimintaa tehostetaan keskittämällä palvelu entisten seitsemän päiväkeskuksen sijaan viiteen keskukseen, jotka ovat Luhtinen, Vaajakoski, Keltinmäki, Kortepohja ja Korpilahti. Asiakasmäärä kasvaa ja palvelu paranee, vaikka toimipisteet vähenevät. 

Kotihoidon toiminnan tehostaminen ja etähoivan lisääminen pienentävät menoja vuositasolla 600 000 euroa. Lyhytaikaishoidon tehostaminen perustamalla 14 paikan arviointi- ja kuntoutusyksikkö Akseli ja Elina -lyhytaikaishoitoyksikköön lisää vuositasolla kustannuksia 38 000 euroa, mutta se parantaa asiakasprosessia.

Tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaishoidon muutokset pienentävät menoja 775 000 euroja, mutta säästöjä tuova kokonaisvaikutus talousarvioon on vuositasolla 1 miljoona euroa. Tehostetussa palveluasumisessa Jokihoviin perustetaan haastavien muistisairaiden asiakkaiden erityismuistiyksikkö, Korpilahden Iltatähti muutetaan kokonaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi heinäkuussa 2021 ja Korpilahden hoivakoti lakkautetaan 30.6.2021. Palveluasumisen oma paikkamäärä kasvaa neljällä paikalla. 

Pitkäaikaista laitoshoitoa tarjotaan vain niille henkilöille, joilla on siihen lääketieteelliset tai asiakas- tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet. Korpilahden Iltatähden pitkäaikaishoidon osasto 8:n toiminta muutetaan tehostetuksi palveluasumiseksi heinäkuun 2021 alusta alkaen. Keljon palvelukeskuksen pitkäaikaishoidon osasto muuttaa 1.3.2021 väistötilaan Kyllön terveysasemalle, josta se siirtyy edelleen Palokkaan 1.1.2022.

Omaishoidosta säästetään 200 000 euroa tiukentamalla ei-lakisääteisten palveluiden myöntämistä. Perusperiaatteena jatkossa on, että asiakas käyttää yhtä palvelua kerrallaan ja monien palveluiden päällekkäistä myöntämistä tehdään ainoastaan perustellusti. 

Perheiden ennalta ehkäisevät palvelut

Perheiden ennaltaehkäisevissä palveluissa digitaalisilla palvelumuodoilla, laajennetuilla palveluajoilla ja neuvolaverkon tiivistyksellä tavoitellaan 107 500 euron säästöjä. Näihin toimiin sisältyy esimerkiksi Halssilan neuvolan siirto keskustan neuvolan yhteyteen. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) toiminta-avustussopimuksen poistuminen säästää 162 200 euroa. Sopimusmuutos liittyy 1.1.2021 voimaan tulevaan lakiin korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta, jonka johdosta korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto on kokonaisuudessaan YTHS:n tuottamaa ja Kelan rahoittamaa.

Avoterveydenhuolto

Avoterveydenhuollossa vastataan kasvavaan kysyntään ja rekrytointihaasteisiin siirtämällä osa vastaanotto palveluista etä- ja digipalveluiksi, mikä säästää 450 000 eurolla. 
Osa perinteisestä terveysasemilla tapahtuvasta vastaanottotyöstä korvataan etävastaanotoilla, joita tuotetaan sähköisten viestimien välityksellä. Etävastaanottoa tuotetaan sekä omana tuotantona että ostopalveluna. Potilaita ohjataan myös aktiiviseen omahoitoon muun muassa Omaolo.fi-oirearvioiden kautta. 

Etävastaanottojen avulla on mahdollista myös laajentaa palveluaikoja. Palvelun käyttö lisääntynee, mutta säästöä saadaan vähenevänä päivystyksen ja diagnostiikan käyttönä. Pääasiallinen säästö tulee henkilöstökustannusten ja ostopalvelukustannusten vähenemisestä. Etäpalvelujen laajempi käyttöönotto parantaa palvelujen saatavuutta.

Automaattisen puheentunnistuksen käyttöönotto säästää 220 000 euroa. Automaattinen puheentunnistus muodostaa tekstin näytölle sitä mukaa kun lääkäri sanelee tekstiä. Tekstin korjaaminen lähes reaaliajassa mahdollistuu ja potilas saa tekstin Kantaan nopeasti. Muutoksen myötä työ vähenee merkittävästi. Säästö tulee henkilöstökulujen vähenemisestä. Vapaaehtoisten suolistosyöpäseulontojen pilottihanke päättyy, mikä tuo 220 000 euron säästöt. Jyväskylä on mukana suolistosyövän seulontatutkimuksen pilottihankkeessa, joka päättyy kuluvan vuoden loppuun.  

Kaupunginsairaala

Kaupunginsairaalassa säästöjä haetaan jättämällä kolme kotisairaalan tälläkin hetkellä täyttämättä olevaa sairaanhoitajavakanssia täyttämättä myös vuonna 2021, mikä säästää 150 000 euroa. Kyllön yksi osasto suljetaan vuodeksi 2021, millä säästetään 370 000 euroa. Kaupunginsairaalan sairaansijamäärä pysyy kuitenkin ennallaan 248:ssa vuonna 2021. Sijoittamalla Kyllöön jäävät sairaansijat kuuden osaston sijasta viidelle osastolle pystytään varmistamaan riittävä hoitohenkilöstö jokaiseen työvuoroon sekä potilasturvallisuus. Säästö saadaan vuokrakustannuksista ja laitoshuoltasijaisten palkkakustannuksista. Tyhjäksi jääviin osaston tiloihin siirtyy maalis-joulukuun ajaksi ikääntyneiden palveluiden pitkäaikaishoidon osasto Keljosta. 

Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta marraskuussa

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkaistaan 19.10.2020, ja kaupunginvaltuusto käy lähetekeskustelun talousarvioesityksestä ja päättää veroprosentit 26.10.2020. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä seminaarissaan 5.–6.11.2020, ja talousarvio on kaupunginvaltuuston päätettävänä kokouksessa 23.11.2020. Lautakunnat ja johtokunnat vahvistavat oman tehtäväalueensa käyttösuunnitelmat talousarvion hyväksymisen jälkeen.