Sivistyslautakunta piti 1.9.2020 ylimääräisen kokouksen, jossa se siirsi Jyväskylän sivistyspalvelujen toimialajohtajalle 31.12.2020 saakka valtuudet päättää tarvittaessa poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä.

Vallitsevasta koronavirustilanteesta johtuen eduskunta hyväksyi kesäkuussa perusopetuslain muutokset väliaikaisesti 1.8.–31.12.2020. Muutosten tarkoituksena on ehkäistä koronaviruksen leviämistä, lieventää siitä koituvia haittoja, turvata perusopetuslain mukaisen opetuksen turvallinen järjestäminen sekä varmistaa oppilaan oikeus saada opetusta.

Jos opetusta ei voida järjestää turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, voidaan opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän päätöksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Opetusta voidaan tällöin järjestää osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena, etäyhteyksiä hyödyntäen. Opetuksen järjestäjä voi tehdä päätöksen vain tilanteessa, jossa se on välttämätöntä eikä opetuksen järjestämisessä pystytä noudattamaan tartuntatautiviranomaisen ohjeistusta opetustilojen turvallisesta käyttämisestä, tai kun opetustilat joudutaan sulkemaan osittain tai kokonaan tartuntatautilain 58 §:n nojalla.

Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät tällöinkään koske perusopetuksen vuosiluokkien 1-3 oppilaita, erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita eikä valmistavan opetuksen oppilaita. Näiden oppilaiden opetus järjestetään aina lähiopetuksena, lukuun ottamatta mahdollista karanteeniin asettamista.

Päätös poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä voidaan tehdä enintään yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan. Sitä voidaan opetuksen järjestäjän päätöksellä jatkaa, mikäli se on välttämätöntä.

Kunnan tulee hyödyntää omaa lääketieteellistä ja tartuntatautien torjumiseen liittyvää osaamistaan ja toimia poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen arvioinnissa yhteistyössä tartuntatautiviranomaisten kanssa. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt edellyttävät tartuntatautien torjumiseen liittyviä perusteluja. Päätös järjestelyihin siirtymisestä tulee tarvittaessa tehdä nopeasti, jotta tartuntataudin leviäminen pystytään ehkäisemään tehokkaasti.

Jyväskylän kaupungissa tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin on sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sivistyslautakunnan yksilöasiainjaosto. Sen päätös on edellytys sille, että opetuksen järjestäjä voi puolestaan päättää poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä. Jyväskylän kaupungin järjestämän perusopetuksen järjestäjän puhevaltaa käyttää sivistyslautakunta.

Nyt tehdyllä päätöksellä sivistyslautakunta siirtää toimivaltaansa siten, että sivistyspalveluiden toimialajohtaja päättää käytännössä tarvittaessa Jyväskylän kaupungin perusopetuksen koulujen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä ajalla 31.8 – 31.12.2020. Toimivalta ei ulotu kaupungin alueella toimiviin yksityisiin opetuksen järjestäjiin. Heidän tulee tehdä päätökset järjestelyistä yksilöasiainjaoston päätöksen jälkeen itsenäisesti.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa verkossa pöytäkirjan julkaisuun saakka. Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville kaupungin verkkosivuille torstaina 10.9.2020 Linkit esityslistaan ja pöytäkirjoihin lautakunnan sivulla: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lautakunnat/sivistyslautakunta.

Lisätietoja: 
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irina Tuokko, p. 044 979 1901
- toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033