Jyväskylän kaupungin lausunto sote-maakuntien perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö ja sisäministeriö pyytävät kunnilta lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta koskien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämistä koskevaa uudistusta. Esityksen mukaan Suomeen muodostetaan 21 sote-maakuntaa, joille siirtyisi kuntien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät. Uudenmaalla sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu poikkeaa muun maan ratkaisusta siten, että Helsingin kaupungille esitetään jäävän kuitenkin edelleen niiden järjestämisvastuu.

Vastauksessa lausuntopyyntöön todetaan yleisenä huomiona, että yleinen aikataulu uudistukselle on tiukka. Työ tullaan käytännössä tekemään pitkälti kuntien ja kuntayhtymien nykyresursseilla. Valmistelutyö tulee korvata täysimääräisesti uudistustyöhön osallistuville kunnille ja kuntayhtymille.

Lainsäädäntöön sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden että pelastustoimen osalta kirjattuja säädöksiä yhteistyöalueiden roolista ja sopimuksista tulee tarkastella kriittisesti. Ensin tulee perustaa sote-maakunnat ja vasta todellisen tarpeen pohjalta määritellä ne sopimukselliset sisällöt, joita eri maakunnille syntyy yhteistyöalueiden osalta.
Juha Suonperä (KOK) esitti Kati-Erika Timperin (KOK) kannattamana, että lausuntopyynnön vastauksen 41 valinta muutetaan vaihtoehdosta ei pääosin muotoon ei. Sanallisissa huomiossa (kohta 45) kysymystä 41 koskevia perusteluita tarkennetaan.

Äänin 11-2 kaupunginhallitus päätti pohjaesityksen mukaisesti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättää antaa sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön liitteessä esitetyt vastaukset.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle kuntarakennelain muuttamisesta

Valtiovarainministeriö pyytää Jyväskylän kaupungin lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntarakennelain muuttamisesta. Kuntarakennelakiin ehdotettujen muutosten taustalla on pääministeri Marinin hallitusohjelmaan kirjattu tavoite, jonka mukaan kuntia kannustetaan kuntarakenteen vapaaehtoiseen tiivistämiseen taloudellisia esteitä poistamalla.

Jyväskylän kaupungin vastauksessa todetaan seuraavaa: Kuntarakennelain muuttaminen siten, että se kannustaa vapaaehtoiseen kuntarakenteen tiivistämiseen, on perusteltu. Yhdistymistilanteessa kunnat voisivat käyttää yhdistymisavustuksen yhdistymisestä aiheutuvien muutoskustannuksien rahoittamiseen sekä uuden perustettavan kunnan palvelu- ja konsernirakenteen kehittämiseen. Valtionosuuskompensaatio puolestaan madaltaa yhdistymisen taloudellisia esteitä. Lakiesityksen mukaisesti yhdistymisavustusten yhteismäärää vastaava euromäärä vähennettäisiin kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta. Koronaepidemian vuoksi kuntatalouden tilanne ja kehitysnäkymä on poikkeuksellisen heikko. Tämän takia yhdistymisavustukseen varattavan määrärahan ei tulisi madaltaa kuntien peruspalvelujen valtionosuutta.

Kaupunginhallitus päätti antaa valtionvarainministeriölle edellä esitetyn lausunnon kuntarakennelain muuttamisesta.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiovarainministeriö pyytää Jyväskylän kaupungin lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksen mukaan kunta voisi hakea valtiovarainministeriöltä alijäämän kattamiskaudelle pidennystä, jos kunta ei koronaepidemiasta johtuvien taloudellisten vaikeuksien takia voisi kattaa taseeseen kertynyttä alijäämää laissa säädetyssä määräajassa.

Jyväskylän kaupungin lausunto: Lakiesitys kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta kertyneen alijäämän kattamiskauden pidentämiseksi kuuteen vuoteen on tässä poikkeuksellisessa taloudellisessa tilanteessa tarkoituksenmukainen uudistus. Koronaepidemia on aiheuttanut merkittävät ja ennakoimattomat taloudelliset menetykset kuntatalouteen, joihin kunnat eivät ole omissa taloussuunnitelmissaan voineet varautua. Tämän takia talouden toimenpideohjelmien jaksottaminen kuudelle vuodelle nykyisen neljän sijaan on perusteltua.

Tämänhetkisten arvioiden mukaan koronakriisi ei tule rajoittumaan vain kuluvaan vuoteen, vaan aiheuttaa kunnille pitkäaikaisia menoja ja tulomenetyksiä useiden vuosien ajan. Tämä huomioiden lain voimassaoloaikaa tulisi vielä uudelleen arvioida ja mahdollisesti pidentää. On kuitenkin huomattava, että alijäämän kattamiskauden pidentäminen ei poista kuntatalouden ongelmia. Kuntien taloudellinen tilanne oli jo ennen koronaepidemiaa erittäin vaikea ja koronaepidemian myötä kuntatalouden pohja on romahtanut. Valtion tulisi alijäämän kattamisvelvollisuusajan pidentämisen lisäksi kompensoida koronasta kunnille aiheutuvia kustannuksia sekä tulon menetyksiä myös tulevien vuosien talousarvioissa.

Jyväskylän kaupungin osallistuminen JyväsRiihen maaseudun LEADER-ohjelmaan ja kuntarahoitusosuuteen ohjelmakaudelle 2021-2027

JyväsRiihi ry on vuonna 2000 perustettu yleishyödyllinen maaseudun kehittämisyhdistys eli LEADER-toimintaryhmä. Kehittämistoimenpiteitä toteutetaan rahoittamalla suunnitelman mukaisia kehittämis- ja yrityshankkeita.

Kaupunginhallitus päätti, että Jyväskylän kaupunki sitoutuu osallistumaan JyväsRiihi ry:n toiminta-alueeseen rahoituskaudella 2021-2027 sekä JyväsRiihi ry:n paikallisen strategian valmisteluun ja toteuttamiseen. Jyväskylän kaupunki sitoutuu JyväsRiihi ry:n kuntarahoitukseen edellyttäen, että kaikki rahoittajakunnat (Jyväskylä, Laukaa, Uurainen ja Muurame) ovat mukana. Jyväskylän kaupungin kuntarahan suuruus on lähtökohtaisesti siirtymäkaudella 3 €/maaseutualueen asukas/vuosi ja siirtymäkauden jälkeisellä uudella ohjelmakaudella 3 €/maaseutualueen asukas/ vuosi, kuitenkin niin, että kuntarahan asukaskohtainen suuruus on samansuuruinen muiden rahoittajakuntien kuntarahojen asukaskohtaisten suuruuksien kanssa niiden ollessa esitettyä tasoa matalampia. Lisäksi päätetään sitoutua Sisä-Suomen kalataloustyöryhmän toimintaan kuntarahalla, jonka suuruus on enintään 800 €/vuosi vuosina 2022-2027, edellyttäen, että kaikki rahoittajakunnat ovat mukana toiminnassa ja että kuntarahan suuruus on samansuuruinen muiden rahoittajakuntien osuuksien kanssa niiden ollessa esitettyä tasoa matalampia. Rahoituksesta päätetään vuosittain talousarvion yhteydessä.

EU-rahoitteisten hankkeiden välirahoituksen järjestäminen

EU-hankerahoitusta maaseudun kehittämiseen hakevat pääasiassa yleishyödylliset yhteisöt.

Konserniohjausryhmä puoltaa EU-rahoitteisten hankkeiden välirahoituksen järjestämistä. Välirahoituksen myöntämiselle on sinänsä olemassa hyvät ja asialliset perusteet, vaikka lähtökohtaisesti kaupungin tehtävä ei ole toimia rahoituslaitoksena. Mikäli hanke ei toteudu täysimääräisesti välirahoitukselle määriteltyjen kriteerien puitteissa, sitoutuu yhdistys maksamaan jäljelle jääneen välirahoitusvelan Jyväskylän kaupungille. Näin ollen välirahoitukseen liittyvät riskit ovat maltilliset kaupungille.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää
-myöntää enintään 500 000 euron luottolimiitin korottomien antolainojen myöntämiseksi ohjelmakaudelle 2021–2027 (ml. siirtymäkausi 2021-2022) yleishyödyllisille yhteisöille niihin EU-rahoitteisiin maaseudun kehittämishankkeisiin, joita JyväsRiihi ry koordinoi
-myöntää enintään 300 000 euron luottolimiitin korottomien antolainojen myöntämiseksi ohjelmakaudelle 2021–2027 (ml. siirtymäkausi 2021-2022) Keski- Suomen Yhteisöjen Tuki ry:lle (KYT)
-valtuuttaa kaupunginhallituksen päättämään antolainalimiittien täytäntöönpanosta ja yksityiskohdista

Eron myöntäminen Pirkko Jäsperille vanhusneuvoston varajäsenen tehtävästä

Kaupunginhallitus päätti myöntää eron Pirkko Jäsperille vanhusneuvoston varajäsenen tehtävästä. Kaupunginhallitus päätti Tikkakosken eläkkeensaajien esityksen mukaisesti nimetä vanhusneuvoston uudeksi varajäseneksi Pirjo Sinkkosen neuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Taloustoimikunnan asettaminen

Kaupunginhallitus päätti nimetä taloustoimikunnan kokoonpanoon viestintäjohtaja Emmi Palokankaan 1.9.2020 alkaen.


Kaupunginhallituksen esityslista ja pöytäkirjat:
https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/kaupunginhallitus/jyvaskylan-kaup...

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

Asiasanat: