Jyväskylän kaupunki keräsi alkuvuodesta asukkaiden kokemuksia ulkokentistä ja niiden kehittämisestä karttapohjaisella nettikyselyllä.

Kyselyn vastausaineistoon voi nyt tutustua kokonaisuudessaan kaupungin viherpalveluohjelman verkkosivuilla.

Kyselyn tavoitteena oli tuottaa tausta-aineistoa ulkokenttien palveluverkkoselvitykselle sekä kaupungin liikuntapalveluiden palveluverkkotyölle. Palveluverkkotyössä tarkastellaan kenttien määriä ja sijainteja koko kaupungin tasolla. 

Asukkailta paljon erilaisia toiveita

Kyselyyn vastasi yli 900 vastaajaa ja kartalle paikannettuja vastauksia saatiin yli 2 200. Lisäksi vapaamuotoisia kehittämistoiveita ja palautteita saatiin yli 160. Suuret kiitokset kaikille vastaajille!

Kyselyyn vastanneet asukkaat toivoivat eniten kuntoiluvälineiden lisäämistä kentille. Toiseksi eniten vastauksia keräsi kenttien kehittäminen muilla tavoilla ja kolmanneksi eniten jäädyttäminen talvella. Erityisesti kyselyssä nousi esiin tarve kehittää kenttiä ja ulkoliikuntapalveluja myös kaupungin laita-alueilla ja syrjäisemmillä kylillä. Tuloksissa nousi esiin myös talkootyön ja asukasyhteisöjen hyödyntäminen kenttien ylläpidossa. 

Kehitystyössä tähdätään resurssien viisaaseen käyttöön

Jyväskylän kaupungissa ulkokenttiä hallinnoivat sekä viherpalvelut, liikuntapalvelut että tilapalvelu riippuen siitä, kenen hallinnoimalla alueella kenttä sijaitsee. Kyselyn tulosten avulla eri osapuolten hallinnoimia palveluita tarkastellaan ja kehitetään kokonaisuutena.

Ulkokenttien kehittämistyö on pitkäjänteistä ja ulkokentät on nostettu yhdeksi viherpalveluohjelman ydinteemaksi. Kehittämistyötä tehdään taloudellisten resurssien puitteissa. 

Viherpalveluohjelma toimii vuosittain kaupungin talousarvion laadintaa ohjaavana dokumenttina viherpalvelujen osalta. Kyselyn vastausten ja muun pohjatiedon perusteella laadittava kenttätarkastelu auttaa ohjaamaan viherpalvelujen kunnostuksia, vanhojen toimintojen lakkauttamisia ja uusia investointeja tasapuolisesti, järkevästi ja oikea-aikaisesti suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin sekä hallitsemaan viherpalveluverkon kattavuutta. Ohjelma on hyväksytty kaupunkirakennelautakunnassa kesällä 2019 ja sitä päivitetään vuosittain.