Jyväskylän sivistyslautakunnalle esiteltiin 19.8. iltakoulussa sivistyksen toimialan talousarvion valmistelutilannetta. Lautakunnan päätettäväksi talousarvioesitys tulee kuukauden päästä 23.9. 

Jyväskylän kaupungin toimialoille ja liikelaitoksille on asetettu ensi vuodelle 12,5 miljoonan euron talouden säästötavoite, joka tulee saavuttaa esimerkiksi menoja pienentämällä ja tuloja kasvattamalla. Sivistyspalvelujen osuus on summasta 4,25 miljoonaa euroa, josta kasvun ja oppimisen palvelujen, eli varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuorisopalvelujen, oppilashuollon sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee leikata budjettia 3,5 miljoonaa euroa. Kuluvana vuonna kasvun ja oppimisen palvelujen budjetti on ollut noin 228 miljoonaa euroa, joten sopeutus jää selvästi alle 2 % kokonaismenoista. Samalla on kuitenkin huomioitava, että palvelutarpeen kasvusta arvioidaan syntyvän lähes 2 miljoonaa euron lisätarpeet, jotka tulee myös kattaa supistuvista määrärahoista. Näin ollen kasvun ja oppimisen sopeutustavoite on kokonaisuudessaan 5,5 miljoonaa euroa.

Lautakunnalle esiteltiin iltakoulussa keinoja säästöjen saavuttamiseksi. Lautakunta evästi valmistelijoita etsimään esitetyille säästökeinoille vielä myös vaihtoehtoja ennen syyskuun päätöksentekoa.

Laitehankintojen, oppilasmäärän kasvun sekä erityisopetuksen ja tuen tarpeiden arvioidaan lisäävän kustannuksia 2 miljoonaa euroa

Oppilasmäärän edelleen hieman kasvaessa, koulujen digitalisaation edetessä suunnitellusti ja tuen palvelujen tarpeen kasvaessa nämä kustannukset nousevat säästövelvoitteesta huolimatta. Opettajien ja koulunkäynninohjaajien välttämättömien työpuhelinten ja liittymien hankinta sekä opetuksessa käytettävien data- ja av-laitteiden hankinnat maksavat 300 000 euroa. Tänä syksynä aloittaneiden 10 uuden opetusryhmän, tuen ja autismiopetuksen uusien ryhmien sekä syksyllä 2021 aloittavien 8 uuden opetusryhmän kustannusvaikutus on arvioitu ensi vuonna olevan 720 000 euroa. Oppilashuollon palvelujen turvaaminen vaatii henkilökuntaa ja lisäresursseja 220 000 euron edestä, jotta lain velvoittamat aikarajat pystytään täyttämään. Erityisen tuen kehittämissuunnitelma ja pienryhmäresurssin lisäys maksavat 55 000 euroa aiempaa enemmän. Koulunkäynninohjaajien henkilöstömenoihin on varattava 300 000 enemmän, lisäksi muissa kunnissa koulua käyvien ja Jyväskylältä laskutettavien jyväskyläläisoppilaiden kustannuksiin tulee varata 400 000 euroa nykyistä enemmän.    

Säästöjä haetaan kaikesta toiminnasta lakisääteisiä minimivelvoitteita kunnioittaen

Säästöjä haettaessa on tarkasteltu ensisijaisesti ei-lakisääteisiä palveluja sekä lakisääteiset minimivelvoitteet ylittävää palvelutasoa. Lisäksi toiminnallisille muutoksille on asetettu säästötavoitteita, näin on saatu kasaan listaus 5,5 miljoonan euron säästöistä.

Suurimpana yksittäisenä sivistyspalvelujen talousarvioon vaikuttavana säästökohteena esitetään valmistelun tässä vaiheessa Gardialle maksettavasta lukiotoiminnan tuesta luopumista. Tuen vuotuinen vaikutus sivistyspalvelujen budjettiin on 1,7 miljoonaa euroa. 

Varhaiskasvatuksen talousarviovalmistelussa on selvitetty seuraavia sopeuttamistoimia, joista muodostuisi kokonaisuudessa noin 1,6 miljoonan euron säästöt:
•    Toiminnan uudelleen järjestelyillä kesä- ja loma-aikoina pyritään 670 000 euron säästöön. Laskenta lähtee arviosta, että kesällä ja koululaisten lomien aikaan palveluja käyttävien lasten osuus on vain noin 20-45 %. 
•    Palveluverkosta arvioidaan voitavan säästää ensi vuonna 425 000 euroa. Palveluverkkoselvitys on parhaillaan päivitettävänä ja sen perusteella esitetään asteittaista luopumista tilapäisratkaisuista ja vuokrattavista rakennuksista sekä selvitetään mahdollisuus siirtää esiopetusikäiset koulujen tiloihin. 
•    Keskittämällä vuorohoito ja luopumalla 1–2 vuorohoitoyksiköstä voidaan saavuttaa myös henkilöstösäästöjä, yhteensä 216 000 euroa. 
•    Vajaakäyttöisten kerho- ja perhepuistoryhmien sekä perhekahviloiden lopettamisella ja toiminnan järjestelyillä paremmin kysyntää vastaavaksi lasketaan säästettävän noin 140 000 euroa. 
•    Nostamalla käyttöaste 90 %:iin tavoitellaan 80 000 euron säästöä. 
•    Daisy-asiakassovelluksesta luopumisella säästetään 50 000 euron lisenssimaksu, samalla kun TietoEdun toiminnanohjausjärjestelmän asiakassovellus otetaan käyttöön.
•    Oman tarkastelun vaatii vielä myös yksityinen varhaiskasvatus ja siellä palvelusetelin lakisääteisen indeksitarkastuksen vaikutus, yksityisten varhaiskasvatuspaikkojen väheneminen sekä palvelusetelin sääntökirjan muutokset, jotka voivat vaikuttaa talousarvioon. 

Perusopetuksen säästöjen lista koostuu huomattavasti useammasta ja monesta pienemmästä yksittäisestä asiasta. Listan vaihtoehtojen yhteenlaskettu summa olisi ensi vuonna noin 2,2 miljoonaa euroa. Iso osa perusopetuksen säästöistä on mahdollista toteuttaa vasta ensi lukuvuoden alusta, eli syksyllä 2021, ja ilmoitetut säästöt ovat vuoden 2021 osuus. Vuodesta 2022 alkaen säästö olisi ilmoitettua suurempi, koska säästöä syntyisi koko vuodelta. Tällaisia esityksiä ovat muun muassa opetusresurssin ja tuntijaon pienentäminen, elämäntaitoyksikön lopettaminen, luontokoulu ja oman äidinkielen opetus. 

•    Opetusresurssin pienentäminen laskennallisesti noin 14 henkilötyövuodella kasvattaisi opetusryhmien kokoa mutta säästäisi ensi vuonna 670 000 euroa. Säästön vaikutus yksittäisten ryhmien kokoon tarkentuisi syksyllä käyttösuunnitelmavaiheessa, kun rehtorit kohdentavat ensi lukuvuodelle käytössä olevan opetusresurssin koulukohtaisesti.
•    Koulunkäynninohjaajien lomauttaminen kesäkuuksi säästäisi henkilöstömenoissa 250 000 euroa.
•    Vammaisten lasten loma-ajan Vertti-toiminnan siirtäminen perusopetuksesta vammaispalveluihin säästäisi perusopetuksessa 240 000 euroa. Siirtoa perustellaan myös sillä, että päätökset loma-ajan Vertti-oikeudesta tehdään vammaispalvelussa, jolloin lomatoiminnan järjestäisi sama taho, joka myöntää oikeuden palvelun käyttöön.
•    Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksualennusten ja –vapautusten poisto keventäisi perusopetuksen budjettia 200 000 euroa. Perheet voisivat saada huojennukset edelleen lastensuojelun ja toimeentulotuen kautta sosiaalipalveluista ja Kela:sta.
•    Perusopetuksen tuntijaon pienentäminen ensi syksynä 230 tunnista 226 tuntiin vaikuttaisi ensi vuoden talouteen 150 000 euroa. Käytännössä leikkaus vähentäisi opetusta neljällä eri vuosiluokalla tunnin viikossa. Se mistä opetuksesta tai oppiaineista vähennys tehtäisiin vaatii tuntijakoa pohtivan työryhmän jatkoselvitystä.
•    Koulukuljetusten uuden optimointijärjestelmän käyttöönotto kesällä 2021 tehostaa kuljetusjärjestelyjä, arvioitu säästö on 100 000 euroa. 
•    Opettajien esimerkkiruokailun uudelleenjärjestelyt säästäisivät vuodessa 100 000, jos käytännöksi monella koululla muodostunutta opettajien ruokailujärjestelyä kavennettaisiin yläkoululaisten ruokailujen yhteydessä.
•    KesäJälkkäri-toiminnasta luopuminen säästäisi 100 000 euroa. Toiminta on suosittua, mutta ei lakisääteistä.
•    Oppilashuollossa kahden psykiatrisen sairaanhoitajan työpanoksesta luopuminen säästäisi 90 000 euroa. Palvelu ei ole lakisääteinen, mutta muutoksen myötä toiminnalle asetettuja tavoitteita tulisi muuttaa.
•    Palveluverkossa tänä syksynä lakkautettu Saarenmaan koulu tuo kevätlukukaudelle 2021 vielä laskennallisesti 80 000 euron säästön.
•    Kehitysvammaisten Elämäntaitojen yksikön lopettaminen Huhtasuon koululta säästäisi jo ensi vuonna 53 000 euroa. Oppilaiden opetus järjestettäisiin tältä osin opetussuunnitelman mukaisesti lähikoulun YPR-ryhmässä.
•    Mankolan koululla toista vuotta menossa olevasta vuosityöaikakokeilusta luopuminen säästäisi henkilöstökuluissa ensi vuonna 50 000. Valtakunnallisesta kokeilusta luopuminen ei kuitenkaan vaikuttaisi perusopetuksen tavoitteisiin. 
•    Oppilaskuljetusrajan nostaminen 1.- ja 2.-luokkalaisilta 3,5 kilometristä lain määrittämään 5 kilometriin säästäisi kuljetuskustannuksia 45 000 euroa ja vaikuttaisi 240 oppilaan koulumatkaetuuteen.
•    Luontokoulun toiminnan lakkauttaminen säästäisi ensi vuonna 44 000 euroa ja poistaisi luontokoulun järjestämät toimintatunnit ja retket noin 1200 koululaiselta vuodessa, toiminta ei ole lakisääteistä.
•    Uusien opettajien palkkaaminen elokuun alun sijaan vasta pari päivää ennen lukukauden alkua säästäisi palkkakustannuksissa 43 000 euroa vuodessa.
•    Oman äidinkielen opetuksen lopettaminen Jyväskylässä säästäisi ensi vuonna 23 800 euroa. Tämän kotoutumista tukevan opetuksen järjestäminen on kunnille vapaaehtoista. 

Nuorisopalvelujen kontolle esitetään 100 000 euron toiminnan sopeutusta, jonka vaihtoehtoina esitetään:
•    nuorisotilaverkon tiivistämistä 2 henkilötyövuoden ja toimintamenojen verran mikä tekisi 100 000 euroa,
•    tai vaihtoehtoisesti 1-2 työpajan vähentämistä, jolla saavutettaisiin sama 100 000 euron, eli 2 henkilötyövuoden ja toimintamenojen säästö.
Lautakuntien esitykset syyskuussa avaavat syksyn budjettikäsittelyn

Sivistyslautakunnan iltakoulussa keskusteltiin valmisteluvaiheen tilanteesta. Päätöksiä ei vielä ole tehty, joten vaihtoehtoja etsitään ja puntaroidaan tulevina viikkoina kuumeisesti. Toimialajohtajan on tehtävä budjettiesitys kehykseen talousarvion laadintaohjeen mukaisesti.
Päätösasiana talousarvioesitys tulee sivistyksen toimialalla kulttuuri- ja liikuntalautakuntaan 16.9. ja sivistyslautakuntaan 23.9. Kokouksiin käsiteltäväksi tuotavat virkamiesesitykset julkaistaan kulttuuri- ja liikuntalautakunnan esityslistalla internetissä 10.9. ja sivistyslautakunnan esityslistalla 17.9.

Lauta- ja johtokuntien tulee antaa omat talousarvioesityksensä 25.9.2020 mennessä. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkaistaan 19.10.2020, kaupunginvaltuusto käy lähetekeskustelun talousarvioesityksestä 26.10.2020 ja päättää veroprosentit. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä seminaarissaan 5.-6.11.2020 ja talousarvio on kaupunginvaltuuston päätettävänä 23.11.2020 kokouksessa. Lautakunnat ja johtokunnat vahvistavat oman tehtäväalueensa käyttösuunnitelmat talousarvion hyväksymisen jälkeen. 

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033
- kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Irina Tuokko, p. 044 979 1901