Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2019

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Koske) tuottaa sosiaaliasiamiespalvelut kaikille Keski-Suomen kunnille. Vuonna 2019 sosiaaliasiamiehelle tuli selvitettäväksi 429 asiaa sopimuskunnista (2018:428). Muutokset palvelukohtaisissa yhteydenottomäärissä olivat pieniä.

Sosiaaliasiamiehen toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita, avustaa muistutusten tekemisessä, tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvityksen vuosittain kunnanhallitukselle.

Jyväskylästä tuli vuonna 2019 sosiaaliasiamiehelle 172 yhteydenottoa, mikä on 3 % edellisvuotta vähemmän.

Asiakkailta tulleita yhteydenottoja oli 103 (2018:120), omaisilta 58 (44) ja henkilöstöltä viisi (14) yhteydenottoa. Muilta kuin edellä mainituilta tuli kuusi yhteydenottoa. Yhteydenotoissa sosiaaliasiamieheen tiedustelujen ja tyytymättömyyden osoituksen osuudet olivat samat kuin aiempana vuonna: tiedusteluja 20 % ja tyytymättömiä 80 %.

Asiointi sosiaaliasiamiehen kanssa liittyi aiempaa useammin ostopalveluina hankittuun sosiaalipalveluun. Sosiaaliasiamiehelle tuli eniten yhteydenottoja lastensuojelusta, mutta nekin vähenivät edellisestä vuodesta. Vammaispalveluasioinnit kasvoivat yli 40 % edellisestä vuodesta. Iäkkäiden palvelujen palautemäärä kaksinkertaistui vuodessa.

Jyväskylän sosiaalihuollossa yhteyden oton yleisin syy on palvelun toteuttaminen, vaikka se on vähentynyt neljänä vuonna. Päätöksiin kohdistuva palaute tasoittui vuosien laskun jälkeen edellisvuoden tasolle, mutta kohtelu- ja vuorovaikutuspalaute on kaksinkertaistunut parissa vuodessa ja myös tiedontarve sosiaalipalveluista on lisääntynyt. Yksi yhteydenotto voi sisältää useita yhteydenottosyitä.

Palautteen perusteella palvelun toteuttamisessa sosiaaliasiamies tuo esille kehittämistarvetta olevan eniten lastensuojelussa, vammaispalveluissa ja iäkkäiden palveluissa.

Lausuntona sosiaaliasiamiehen selvitykseen, vuoden 2019 kuntakyselyn tuloksiin ja toimenpidesuosituksiin todetaan seuraavaa:

Jyväskyläläisten yhteydenottojen määrä sosiaaliasiamieheen laski edellisvuosien tapaan ja oli pienempi kuin kertaakaan aiemmin vuodesta 2004 lähtien. Suuntaus on myönteinen, kun otetaan huomioon asiakasmäärien ja palvelutarpeiden kasvava trendi sosiaalihuollon palveluissa.

Sosiaaliasiamiestapahtumien määrä 1000 asukasta kohden oli Jyväskylässä 1,21 koko maakunnan keskiarvon ollessa 1,56. Asiakkaiden yhteydenotot lisääntyivät vammaispalveluissa ja ikääntyneiden palveluissa, mutta vähentyivät muun muassa lastensuojelussa.

Asiakkaiden yhteydenotoissa kasvoi yksityisen sosiaalipalvelun osuus, joka on merkille pantavaa myös valvonnan näkökulmasta. Sosiaali- ja terveyspalveluissa on lisätty ja keskitetty valvonnan resursseja vuoden 2020 aikana. Palvelun toteuttamiseen liittyvät yhteydenotot ovat kokonaisuutena vähentyneet viime vuosina. Asiakkaiden kokema kohteluun liittyvä palaute sen sijaan kasvoi edellisestä vuodesta.

Lastensuojelua, vammaispalvelua ja kehitysvammahuoltoa koskevien sosiaaliasiamiesasioiden määrät sekä asiakaslain mukaisten muistutusten määrät olivat Jyväskylässä pienimmät verrattuina Ouluun ja Tampereeseen. Vastaavasti ikääntyneiden asioita tuli sosiaaliasiamiehen tietoon eniten Jyväskylässä.

Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi ja päätti järjestää kaupunginvaltuustolle sosiaaliasiamiehen selvityksestä kaupunginvaltuuston tiedontotilaisuuden syksyn 2020 aikana.

Oikaisuvaatimus koskien Sairaala Novan Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen vuokrasopimusta

Kaupunginhallitus on 15.6.2020/147 päättänyt hyväksyä vuokrasopimuksen, jolla Jyväskylän kaupunki/Tilapalvelu-liikelaitos vuokraa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialan avoterveydenhuollon ja kaupunginsairaalan palvelualueiden käyttöön tilat Sairaala Novasta.

Saapuneessa oikaisuvaatimuksessa kysytään mm., miksi Kuokkalan ja Keskustan terveysasemien siirtopäätökset tehtiin vuonna 2014 perusturvalautakunnassa eikä kaupunginvaltuustossa. Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että vuokrauspäätös tulee ottaa kaupunginhallituksen uuteen käsittelyyn sekä palauttaa uuteen valmisteluun. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että 28.10.2019 jätetty kuntalaisaloite koskien Kuokkalan terveysaseman säilyttämistä tulee saattaa kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Vastauksena yhteenveto oikaisuvaatimuksessa esitettyihin näkemyksiin:

Oikaisuvaatimuksen keskeinen sisältö koskee asian ottamista kaupunginhallituksen uuteen käsittelyyn sekä palauttamista uuteen valmisteluun. On kuitenkin huomioitava, että oikaisuvaatimuksen tyytymättömyys kohdentuu Kuokkalan terveysaseman avosairaanhoidon palveluiden siirtämiseen uuteen sairaalaan. Niiden osalta päätökset on tehty Jyväskylän kaupungin hallintosäännön määräysten mukaisesti jo vuonna 2014 ja päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Oikaisuvaatimuksessa viitataan myös avoinna olevaan kuntalaisaloitteen, joka tulisi tuoda valtuuston käsiteltäväksi. Kuntalaisaloitteen käsittely ei kuitenkaan kuulu Jyväskylän kaupungin hallintosäännön määräysten mukaisesti kaupunginvaltuustolle vaan se kuuluu sosiaali- ja terveyslautakunnan ja lautakunnan alaisten viranhaltijoiden toimivaltaan.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt näkemykset rakennusten kunnosta, peruskorjauksen tarpeesta sekä kustannusrakenteesta on esitelty päätöksentekijöille aiemmin tehdyissä päätöksissä. Oikaisuvaatimuksessa ei näin ollen esitetä sellaisia päätöksenteon järjestykseen, asiasisältöihin tai tarkoituksenmukaisuuteen liittyviä virheitä, jotka edellyttäisivät vuokraamista koskevan päätöksen muuttamista. Näin ollen oikaisuvaatimus tulee kokonaisuudessaan hylätä ja kaupunginhallituksen päätös 15.6.2020/147 pysyttää sellaisenaan voimassa.

Ennen päätöksentekoa Jukka Hämäläinen (SDP) esitti Teemu Torssosen (Jyhy) kannattamana, että ”KH:n 17.8. kokouksen esityslistan kohdassa 164 esitetty oikaisuvaatimus koskien Sairaala Novan Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen vuokrasopimusta hyväksytään ja asia palautetaan uudelleen valmisteluun.”

Äänin 8-2-3 poissa pohjaesitys tuli myös kaupunginhallituksen päätökseksi eli kaupunginhallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen perusteettomana.

Hämäläinen ja Torssonen ilmoittivat jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteen.

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle asemakaavaa koskevassa valitusasiassa (asemakaavan muutos Kypärätie 4)

Jyväskylän kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.5.2020 hyväksynyt Kypärätie 4 asemakaavan muutoksen. Valtuuston päätöksestä on määräajassa jätetty valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Lausuntona todetaan tiivistetysti, että valituksenalainen asemakaavamuutos ei ole valituksessa esitetyin perustein lainvastainen. Asemakaavamuutoksella mahdollistettava uudisrakentaminen luo edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle sekä turvaa alueen ominaispiirteiden säilymisen. Kaavamuutos ei kaavan tarkoitus ja sisältö huomioon ottaen myöskään aiheuta naapuruston elinympäristön laadun merkityksellistä heikkenemistä taikka aiheuta kaava-alueen naapurustolle kohtuutonta rajoitusta tai haittaa, kaavamuutoksen mahdollistaessa alueelle vain asumista.

Kaupunginhallitus päätti antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle esitetyn mukaisen lausunnon sekä vaatia valituksen hylkäämistä kokonaisuudessaan perusteettomana.

Älylän pientaloalueen rakennuskielto asemakaavan laatimista varten

Älylän pientaloalue sijaitsee vajaa kilometri ruutukaavakeskustasta lounaaseen. Älylän alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön.  Älylän asemakaavat ovat ohjausvaikutukseltaan vanhentuneita, sillä ne eivät riittävällä tavalla turvaa valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön arvojen säilymistä. Älylän pientaloalueelle on tarpeen laatia asemakaavan muutos, jolla turvataan valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön säilyminen.

Kaupunginhallitus päätti, että esityslistan liitekartasta ilmenevä alue määrätään maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n nojalla rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi. Rakennuskielto määrätään maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n nojalla tulemaan voimaan ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Eron myöntäminen Annina Pihlajamäelle (Kesk.) kulttuuri- ja liikuntalautakunnan varajäsenen tehtävästä

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Annina Pihlajamäelle eron kulttuuri- ja liikuntalautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Annina Pihlajamäelle eron kulttuuri- ja liikuntalautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Eron myöntäminen Liisa Kupariselle (Vihr.) sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen tehtävästä

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Liisa Kupariselle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Teemu Torssosen (Jyhy) valtuustoaloite Alva-yhtiöt Oy:n tekemät ja kaavailemat hinnankorotukset vuonna 2020 peruttava

Teemu Torssonen (Jyhy) esittää valtuustoaloitteessaan, että Alva-yhtiöt Oy:n tekemät ja kaavailemat hinnankorotukset vuonna 2020 on peruttava.

Vastauksessa todetaan mm., että Alva-yhtiöt Oy tiedotti syyskuussa 2019, että sähkön siirron, veden ja lämmön hinnat pysyvät ennallaan, eikä korotuksia vuodelle 2020 ole tulossa. Yhtiön antama tiedote perustui yhtiön sen hetken parhaaseen näkemykseen. Hinnoittelu perustuu pitkäjänteiseen talouden ennusteeseen, johon kuitenkin valitettavasti toisinaan tulee muutoksia. Alva kertoi tammikuussa korotuspaineita olevan myös veden ja lämmön hinnoittelussa, mutta aiotuista korotuksista on toistaiseksi luovuttu vallitsevan tilanteen vuoksi.

Kaupunginhallitus saattaa selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa annetun vastauksen riittäväksi.


Kaupunginhallituksen esityslista ja pöytäkirjat:
https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/kaupunginhallitus/jyvaskylan-kaup...

Lisätietoja:

  • kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
  • kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089
  • kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353
  • kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501
Asiasanat: