Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle esiteltiin 12.8. iltakoulussa sivistyksen toimialan talousarvion valmistelutilannetta. Lautakunnan päätettäväksi talousarvioesitys tulee kuukauden päästä 16.9.

Kaupungin toimialoille ja liikelaitoksille on asetettu ensi vuodelle yhteensä 12,5 miljoonan euron talouden sopeutustavoite. Sivistyspalvelujen osuus on summasta 4,25 miljoonaa euroa, josta kulttuuri- ja liikuntapalveluihin kohdentuu 750 000 euron sopeutustavoite. Kuluvana vuonna kulttuuri- ja liikuntapalvelujen budjetti on ollut noin 42,5 miljoonaa euroa, joten sopeutus jää selvästi alle 2 % kokonaismenoista. Samalla on kuitenkin huomioitava, että mahdolliset palvelutarpeen kasvusta syntyvät lisätarpeet tulee rahoittaa supistuvilla määrärahoilla.

Säästötavoite on jaettu valmisteluvaiheessa yksiköille seuraavasti: liikuntapalvelut 380 000 €, kirjastot 100 000 €, kansalaisopisto 70 000 € ja kulttuuri- ja osallisuuspalvelut, museot, sinfonia sekä teatteri 50 000 € per yksikkö. Lautakunnalle esiteltiin iltakoulussa vaihtoehtoja säästöjen saavuttamiseksi.

Säästöjä haetaan palvelutasosta tinkimällä ja tuloja kasvattamalla

Liikuntapalvelujen sopeutustavoite on 380 000 €. Tähän päästäisiin muun muassa muuttamalla lasten ja nuorten vuorot maksullisiksi liikuntapalvelujen omissa tiloissa ja näin saatavalla 150 000 € tulojen lisäyksellä. Maksuttomuus säilyisi tämänkin jälkeen vielä junioreiden harjoitusvuoroilla koulujen ja päiväkotien saleissa. 150 000 € säästö voitaisiin saada hallintoa tiivistämällä ja eläkepoistumaa hyödyntämällä. Näiden lisäksi pitäisi tehdä vielä palvelumuutoksia 80 000 euron säätöjen edestä. Näitä voisivat olla toimintojen karsiminen, aukioloaikojen lyhentäminen, talvikunnossapidosta tai uimarantojen määrästä tinkiminen sekä ostopalveluista, kuten liikuntapeuhulasta ja uimahallikuljetuksista luopuminen. (Liikuntapalvelujen toimintakate on tämän vuoden talousarviossa 14,2 miljoonaa euroa, joka muodostuu 20,1 miljoonan euron kuluista ja 5,9 miljoonan euron tuloista.) 
                                                                          
Kirjastopalvelujen sopeutustavoite on 100 000 €. Kirjastolla henkilöstö- ja kiinteistömenot ovat yhteensä 80 % budjetista, joten säästöjä on vaikea tehdä koskematta näihin. Säästöjen aikaansaamiseksi esiteltiin useampi vaihtoehtoinen tapa. Palveluaukiolon muuttaminen omatoimiaukioloksi ja/tai supistamalla palveluaikaa voisi vähentää henkilöstöä, jolloin säästö olisi noin 40 000 euroa/henkilö/vuosi. Lopettamalla yksi kirjasto tai kirjastoauto menot pienenisivät 50 000 - 90 000 € vuodessa. Kirjaston johtamisjärjestelmää uudistamalla ja esimiehiä vähentämällä yhden esimiehen palkkakuluista syntyvä säästö olisi noin 50 000 € vuodessa.
(Kirjastopalvelujen toimintakate on tämän vuoden talousarviossa 8,6 miljoonaa euroa, joka muodostuu 9,1 miljoonan euron kuluista ja 511 100 euron tuloista.)

Kansalaisopiston 70 000 € sopeutustavoitteeseen pääsemiseksi esillä on kurssimaksujen korotukset 30 000 €, käsityöneuvonnan itsepalvelun lisääminen ja palveluajan supistaminen sekä eläkepoistuman hyödyntäminen 20 000 € sekä hankintojen entistä tarkempi harkinta 20 000 €.
(Kansalaisopiston toimintakate on tämän vuoden talousarviossa 3,2 miljoonaa euroa, joka muodostuu 4,7 miljoonan euron kuluista ja 1,55 miljoonan euron tuloista.)

Kulttuuri- ja osallisuuspalveluissa 50 000 € sopeutustavoitteeseen pääsemiseksi esillä ovat vaihtoehtoina taloussihteerin vakanssista luopuminen 20 000 €, tilakustannusten leikkaaminen noin 7 500 €, käyttömenojen supistaminen 10 000 € sekä avustuksien vähentäminen 10 000 - 40 000 €.
(Kulttuuri- ja osallisuuspalvelujen toimintakate on tämän vuoden talousarviossa noin 3,9 miljoonaa euroa, joka muodostuu 4 miljoonan euron kuluista ja 160 000 euron tuloista.)

Museoiden 50 000 € sopeutustavoitteeseen päästään, jos tulotavoitetta korotetaan 20 000 euroa ja kokoelmanhallintajärjestelmän uudistuksen myötä saadaan 25 000 € säästö sekä käyttömenoja supistetaan 5000 €.(Museoiden toimintakate on tämän vuoden talousarviossa noin 5,4 miljoonaa euroa, joka muodostuu 5,6 miljoonan euron kuluista ja 192 000 euron tuloista.)

Sinfonian sopeutustavoite on 50 000 €, johon pääsemiseksi esitetään väliaikaisratkaisuna uuden kontrabassovakanssin täyttämättä jättämistä ja/tai eläkepoistuman hyödyntämistä, tai vaihtoehtoisesti kertaratkaisuna henkilöstön lomauttamista kahdeksi viikoksi. Vaihtoehtona voisi olla myös konserttikohtaisten lisäsoittajien käytön vähentäminen 25 000 €, kapellimestari- ja solistivierailijoiden palkkioiden leikkaus 10 000 € ja sinfonian käyttömenoista, kuten markkinointikuluista, nuottimateriaaleista, henkilöstön pysäköintikuluista ja koulutusmäärärahoista tinkiminen 15 000 €. (Sinfonian toimintakate on tämän vuoden talousarviossa noin 2,8 miljoonaa euroa, joka muodostuu 3,2 miljoonan euron kuluista ja 375 000 euron tuloista.)

Teatterin sopeutustavoite on myös 50 000 €, vaihtoehtoina esitetään 20 000 euron säästöä produktioiden kokoa ja tuntityöntekijöiden määrää pienentämällä, 30 000 säästö voisi syntyä tuotantojen uudelleenlämmittämällä, eli tuomalla joitakin aiemmin esitettyjä produktioita uudelleen näyttämölle. 10 000 - 35 000 euroa säästyisi, jos esityskaudelta vähennettäisiin yksi oma produktio. Avoimien tehtävien täyttämättä jättäminen voisi säästää jopa 50.000 €, mutta vastaavan työn ostaminen ostopalveluna syö säästöä. Myös lipunmyynnin uudelleenjärjestelyssä uskotaan olevan säästöpotentiaalia. (Teatterin toimintakate on tämän vuoden talousarviossa noin 4,5 miljoonaa euroa, joka muodostuu 5,8 miljoonan euron kuluista ja 1,24 miljoonan euron tuloista.)

Lautakuntien esitykset syyskuussa avaavat syksyn budjettikäsittelyn

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan iltakoulussa keskusteltiin valmisteluvaiheen tilanteesta. Päätöksiä ei vielä ole tehty, joten vaihtoehtoja etsitään ja puntaroidaan tulevina viikkoina kuumeisesti. Toimialajohtajan on tehtävä budjettiesitys kehykseen talousarvion laadintaohjeen mukaisesti.

Päätösasiana talousarvioesitys tulee sivistyksen toimialalla kulttuuri- ja liikuntalautakuntaan 16.9. ja sivistyslautakuntaan 23.9. Kokouksiin käsiteltäväksi tuotavat virkamiesesitykset julkaistaan internetissä kulttuuri- ja liikuntalautakunnan esityslistalla 10.9. ja sivistyslautakunnan esityslistalla 17.9.

Kaupungin kaikkien lauta- ja johtokuntien tulee antaa omat talousarvioesityksensä 25.9.2020 mennessä. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkaistaan 19.10.2020, kaupunginvaltuusto käy lähetekeskustelun talousarvioesityksestä 26.10.2020 ja päättää veroprosentit. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä seminaarissaan 5.-6.11.2020 ja talousarvio on kaupunginvaltuuston päätettävänä 23.11.2020 kokouksessa. Lautakunnat ja johtokunnat vahvistavat oman tehtäväalueensa käyttösuunnitelmat talousarvion hyväksymisen jälkeen. 

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033
- kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Antti Saleva, p. 040 734 8106