Jyväskylän kaupunki kartoitti keväällä verkkokyselyllä asukkaiden näkemyksiä siitä, mitkä pyöräilyn edistämistoimenpiteet ovat heidän mielestään hyödyllisiä. Samalla selvitettiin, mitkä tekijät estävät tai rajoittavat pyöräilyä sekä miten asukkaat kokevat erilaiset pyöräväylätyypit. Vastauksia saatiin yhteensä 640, joista paljon pyöräilevien osuus oli 521 ja vähän pyöräilevien osuus 119.

Lisätiedot: liikenteenohjausinsinööri Ilkka Toppila puh. 014 266 9062 ilkka.toppila[@]jyvaskyla.fi

Kyselyllä saatiin tärkeää tietoa siitä, miten käytössä olevia resursseja tulisi ohjata pyöräilyn kehittämiseen.  Kysely oli osa Ilkka Toppilan opinnäytetyötä Jyväskylän pyöräilyn edistämistoimenpiteiden koetusta vaikuttavuudesta.

Kiireinen arki, välimatkat ja pyöräväylien epäjatkuvuus haastavat pyöräilyä

Kaikkien vastaajien mukaan tärkein pyöräilyn edistämistoimenpide on liikenneturvallisuuden parantaminen. Lähes yhtä tärkeäksi vastaajat nostivat pyöräilyreittien jatkuvuuden ja yhtenäisyyden. Kolmanneksi tärkeimpänä toimenpiteenä jyväskyläläiset pitivät pyöräväylien parempaa kuntoa ja valaistusta. 

Vähän pyöräilevät vastaajat nostivat suurimmaksi pyöräilyä rajoittavaksi tekijäksi arjen logistiikan, eli tavaroiden ja lasten kuljettamisen. Vähän pyöräileviä rajoittivat myös liikkumisen hitaus ja pitkät välimatkat. 

Paljon pyöräilevien vastaajien pyöräilyä rajoitti eniten pyöräväylien epäjatkuvuus ja selkeyden puute.  Vastausaineistosta nousi esiin huonokuntoisia pyöräliikenteen yhteysväyliä. Toiseksi suurimmaksi puutteena nostettiin talvikunnossapito, joka on kuitenkin vastaajien mukaan parantunut viime vuosina.

Kaksisuuntainen pyörätie on väylätyyppinä pyöräilijöiden suosikki

Väylätyyppimieltymysten osalta paljon ja vähän pyöräilevien kesken oli pieniä eroja. Suosituimmaksi väylätyypiksi kaikki vastaajat nostivat kaksisuuntaisen pyörätien, joka sai 1-5 asteikoilla arvosanaksi pyöreät 4. Kaksisuuntaisia pyöräteitä kehuttiin turvallisiksi ja nopeiksi, joissa on tarpeeksi tilaa kaikille käyttäjille. 

Toiseksi suosituin oli ajoradasta eroteltu yksisuuntainen pyörätie arvosanalla 3.81. Jyväskylässä yksisuuntainen pyörätiejärjestely oli käytössä kyselyn aikana vain Puistokadulla, mutta uusia yksisuuntaisia pyörätieratkaisuja on tulossa esimerkiksi Yliopiston- ja Voionmaankadulle.

Kaikkien vastaajien ja vähän pyöräilevien kolmanneksi suosituin väylätyyppi oli pyöräkaista, eli ajoradasta tiemerkinnöillä eroteltu yksisuuntainen pyöräväylä. Pyöräkaista koettiin turvalliseksi ja sujuvaksi vaihtoehdoksi tiiviissä kaupunkiympäristössä.

Tiivistetysti Jyväskyläläiset toivovat pyöräväylien olevan laadukkaita, turvallisia ja sujuvia, etenkin keskustan ja aluekeskusten välillä. 

Toppilan opinnäytetyö on luettavissa Theseus - ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut osoitteessa www.theseus.fi syyskuusta alkaen.