Kaupunkirakennelautakunta käsitteli kokouksessaan asemakaavamuutoksia ja katusuunnitelmia. Lisäksi lautakunta käsitteli ja hyväksyi poikkeamispäätöksiä Jääskelän ja keskustan alueilta.

Lisätietoja: 
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231, ahti.ruoppila[at]jyvaskyla.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jyvaskyla.fi

Poikkeamislupapäätöksistä toisessa lupaa haetaan kokoontumisrakennuksen laajentamiseen ja osittaiseen käyttötarkoituksen muutokseen panimokäyttöön. Toisessa poikkeamispäätöksessä haetaan poikkeamista voimassa olevan asemakaavan mukaisesta enimmäisrakennusoikeudesta ja autopaikkamääräyksestä sekä haetaan lupaa olemassa olevan rakennuksen kellarikerroksessa olevien varastotilojen käyttötarkoituksen muuttamiseksi liiketiloiksi.

Harjutien pohjoisosan asemakaavamuutos hyväksyttiin

Alueelle on suunnitteilla pienkerros- ja rivitaloja sekä päiväkoti. Päiväkotitontti on mitoitettu noin 85 lapselle. Kaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa suunnittelualueen kahdesta tontista mahdollisimman yhtenäinen kokonaisuus muu rakennettu ympäristö huomioiden.

Asmalammentie 4 asemakaavan muutosluonnos nähtäville

Jyskän Asmalammentiellä sijaitsevan liikerakennuksen tontille on suunnitteilla uudisrakennus. Liikerakennus esitetään asemakaavan muutosluonnoksessa purettavaksi ja uusi neli-viisikerroksinen kerrostalo sijoittuisi Asmalammentien varteen. Kerrostalon lisäksi tontille olisi mahdollista rakentaa liike-, toimisto- tai yleistä toimintaa palvelevia tiloja yhteen tasoon.

Korttelialueen oleskelupihat jäisivät alueen sisään. Suunnittelualueella sijaitseva Veturipuisto on Viherpalveluohjelma Kymppi-V:n mukaisesti kunnostettava puisto, joka tullaan peruskorjaamaan nykyiselle paikalleen lähivuosien aikana.

Säynätsalon sataman yritysalueen asemakaavan muutosluonnos nähtäville

Säynätsalon satamassa on käynnissä asemakaavan laajennus ja muutos, jolla halutaan mahdollistaa niin nykyisen toiminnan kehittäminen kuin uusien toimijoiden sijoittuminen alueelle sen luontoarvot ja maisema huomioiden. Kaavamuutokseen on ryhdytty kaupungin aloitteesta.

Alueella voimassa oleva vanha rakennuskaava ei riittävästi ohjaa alueen maankäyttöä ja rakentamista. Kaupungin omien tarpeiden lisäksi alueelle on toivottu mm. uusia yritystontteja, liikerakentamismahdollisuutta, mahdollisuuksia erilaisten satamatoimintojen ja venesataman toteuttamiselle alueelle sekä nykyisen laiturin kunnostamismahdollisuutta.

Älylän asemakaavan muutosluonnos nähtäville

Seminaarinmäen läheisyydessä sijaitsevalle Älylän pientaloalueelle esitetään kaavamuutosta, jonka tavoitteena turvata merkittävän huvilakokonaisuuden säilyminen. Kaavamuutos mahdollistaa alueella pienimuotoisen piharakentamisen kulttuuriympäristön arvoja varjellen. Mattilan pihapiiriin osoitetaan ympäristöön sopeutettua lisärakentamista tontin pohjoisosaan pysäköintialueen ja piharakennuksen vuonna 1948 rakennetun laajennusosan paikalle.

Kaavaluonnoksessa on kulttuuriympäristön vaalimiseksi asuin- ja talousrakennuksiin lisätty suojelumerkintöjä. Nykyiset virkistys- ja katualueet säilytetään ennallaan. Lautakunta päätti ehdottaa kaupunginhallitukselle suunnittelualueen rakennuskieltoon asettamisesta asemakaavan laatimisen ajaksi, koska kyseessä on suojelukaava.

Norolan katusuunnitelma hyväksyttiin

Suunnittelualue sijaitsee uudella asemakaavoitetulla alueella Jyväskylän Pappilanvuoren kaupunginosassa, noin kuuden kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta pohjoiseen. Alue on ollut yksityisen maanomistajan omistuksessa ja ennestään asemakaavoittamaton. Uuden asemakaavan myötä alueelle rakentuu rivitalojen ja kerrostalojen korttelialueita. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavaehdotuksen kokouksessaan 11.5.2020.

Koukkukadun, Siimakujan, Virvelikadun sekä Uusisillantien katusuunnitelmat hyväksyttiin

Savulahti II asemakaava-alue sijaitsee Ruokkeentien ja Elovainion välissä. Etäisyyttä Jyväskylän keskustaan on n. 6,5 km ja Palokankeskukseen n. 2 km. Asemakaava muodostaa Savulahden alueelle uuden kerros- ja pientalovaltaisen asuinalueen. Uusisillantie sijaitsee Elovainion alueella. Asemakaava on saanut lainvoiman 27.3.2020.

Katusuunnitelma Köhniön uimarannan paikoituksesta hyväksyttiin

Suositulle rannalle saavutaan paljon pyöräillen ja kävellen, mutta myös henkilöautoilla. Uimarannalla on merkein määriteltyjä pysäköintialueita Erämiehenkadulla, mutta määrä ei ole ollut riittävä. Nykyiset paikoitukselle merkityt alueet ovat muodostuneet vuosien saatossa kadun reuna-alueelle. Suunnitelmaa pysäköinnistä ei ole aiemmin laadittu.

Suunnitelmassa pysäköintipaikkoja on esitetty 39 kappaletta ja paikat osoitetaan selkeästi rajatulle alueelle. Suunnitelmassa on osoitettu alue myös pyöräpaikoitukseen 88 pyörälle. Alueelle asennetaan telineet pyörien runkolukitusta varten. Osa telineistä asennetaan niin, että ne soveltuvat myös lastipyörien lukitsemiseen.

Lutakon sataman liittymän katusuunnitelma hyväksyttiin

Lutakon sataman liittymässä parannetaan liikenteen sujuvuutta rakentamalla satamasta poistuvalle liikenteelle lisäkaista. Samassa yhteydessä on tarkoitus laajentaa sataman nykyistä pysäköintialuetta. Muutokset ovat osa sataman alueella lähivuosina tehtävistä yleissuunnitelman mukaisista rakentamistoimenpiteistä.

Ailakinkadun katusuunnitelman muutos hyväksyttiin

Suunnittelualue sijaitsee Tourulan kaupunginosassa Rusokinkadun ja Vapaaherrantien välillä. Suunnittelualueella sijaitsee uusi monisukupolvikortteli, päiväkoti sekä liikerakennuksia. Ailakinkadun kautta on järjestetty huoltoliikenne useaan liikerakennukseen. Ailakinkadun katusuunnitelman muutoksen tavoitteena on järjestää toimivat ja turvalliset kulkuyhteydet alueelle rakentuviin toimintoihin, sekä saada alue näyttämään yhtenäiseltä. Kadun pohjoispuolelle istutetaan uusia tammia ja nykyisiä tammia suojellaan.

Esityslista ja pöytäkirja

Linkit kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjaan löytyvät lautakunnan verkkosivulta. Materiaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.