Jyväskylän kaupunginhallitus kokoontui kesäloman jälkeen ensimmäisen kerran kokoukseen hybridimallilla eli kokouksessa saattoi olla läsnä kaupungintalolla tai osallistua etänä. Tätä mallia jatketaan ainakin elokuun ajan.

Vastine Puustellin Tuki ry:n tekemään hankintaoikaisuun

Puustellin Tuki ry on vaatinut hankintaoikaisua hankintapäätöksestä, jossa hankinnan kohteena on Jyväskylän kaupungin kuntouttavan työtoiminnan palvelujen hankinta. Kaupunginhallitus päätti jättää hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen tutkimatta ja toissijaisesti hylkää vaatimuksen esitetyin perustein.

Vastine Karaja Worksin oikaisuvaatimukseen

Karaja Works on hakenut yksinyrittäjän korona-avustusta kustannuksiin. Elinkeinojohtaja Anne Sandelin on tehnyt asiassa kielteisen päätöksen. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Yksinyrittäjän tuen myöntämistä koskevasta päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja palauttaa Karaja Worksin yksinyrittäjätuen hakemuksen uudelleen käsiteltäväksi.

Valtiokonttorin päätös perintöasiassa

Valtiokonttori ilmoituksen mukaan kaupungilla oli mahdollisuus hakea kuolinpesän omaisuutta. Kaupunginjohtajan päätöksellä omaisuutta, pois lukien toisella paikkakunnalla sijaitseva kiinteistö, päätettiin hakea sekä kohdentaa mahdollinen perintösaanto konsernihallinnon toimialalle käytettäväksi ruokapankkitoimintaan

Valtiokonttori on antanut asiassa päätöksen ja kaupungin hakemus on hylätty. Kaupunginhallitus päätti merkitä Valtiokonttorin päätöksen tiedoksi sekä päätti, ettei Valtiokonttorin päätökseen haeta muutosta.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston kokous 21.8.2020

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous pidetään perjantaina 21.8.2020.

Esityslista on nähtävänä sairaanhoitopiirin internetsivulla:
http://www.ksshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Hallinto/Valtuusto

Kaupunginhallitus antoi kaupungin edustajille seuraavan ohjeen:

Osastoruokapalveluiden siirto 1.1.2019 alkaen Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä Kylän Kattaukselle ei ole tuonut niitä toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä, joita uudistuksella tavoiteltiin. Arvion perusteella Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ovat yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä valmistelleet osastoruokapalveluiden palauttamisen sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi. Muutos on perusteltu ja se on tarkoituksenmukaista toteuttaa ennen uuteen sairaala Novaan siirtymistä 1.10.2020 alkaen.

Lisäksi kaupunginhallitus antaa kaupungin edustajille ohjeeksi, että muilta osin kuntayhtymän hallituksen ehdotukset hyväksytään.

Lausunto valtiovarainministeriölle Suomen julkisten hankintojen kansallisesta strategiasta

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Jyväskylän kaupungilta lausuntoa julkisten hankintojen kansallisesta strategialuonnoksesta.

Toimenpideohjelman ytimessä on Hankinta-Suomi -foorumi, johon on koottu monialainen edustus julkisorganisaatioiden strategisesta johdosta. Foorumin tavoitteena on luoda Suomen yhteinen julkisten hankintojen strategia, johon organisaatioissa sitouduttaisiin ja joka otettaisiin käyttöön julkisten hankintojen johtamisen pohjaksi. Strategian julkaisuajankohdaksi on tavoiteltu syksyä 2020.

Strategia koostuu kahdeksasta tahtotilasta, jotka kuvastavat suuntaa, johon Suomen julkisten hankintojen halutaan kehittyvän, sekä näitä tahtotiloja konkretisoivista tavoitteista, joiden edistämiseksi tullaan rakentamaan tarkempia toimenpiteitä mittaristoineen.

Tahtotilat ovat:
-Strateginen johtaminen
-Kyvykkyydet
-Tietojohtaminen & vaikuttavuus
-Toimivat ja laadukkaat hankinnat – osallisuus – markkinoiden elinvoimaisuus
-Innovatiivisuus
-Taloudellinen kestävyys
-Sosiaalinen kestävyys
-Ekologinen kestävyys

Kansallinen hankintastrategia ei korvaa hankintayksikkökohtaisia hankintastrategioita tai hankintojen linjauksia. Kaupunginhallitus päättää Jyväskylän kaupungin hankintojen linjauksista. Nykyiset linjaukset ovat tulleet voimaan vuonna 2017. Linjausten päivittäminen on ajankohtaista syksyllä 2020, mitä työtä nyt valmisteilla oleva kansallinen hankintastrategia osaltaan erinomaisesti tukee.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti lisätä lausuntoon sivulle 7 kohtaan ”Sosiaalinen kestävyys -tahtotila: Hankinnoilla edistetään julkisen talouden kestävyyttä yhteiskuntavastuullisesti” kommentiksi Sosiaalinen kestävyys –tahtotilan toimenpide-ehdotuksista seuraavaa: Lisätään julkisen sektorin hankintaorganisaatioiden ja työelämän lakeja sekä sääntöjä valvovien organisaatioiden yhteistoimintaa ja tiedonvälitystä.

Kaupunginhallitus päätti antaa muilta osin liitteen mukaisen lausunnon valtiovarainministeriölle Suomen kansallisesta hankintojen strategiasta.


Kaupunginhallituksen esityslista ja pöytäkirjat:
https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/kaupunginhallitus/jyvaskylan-kaup...

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

Asiasanat: