Tiistaina 11.8. kokoontuvan kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä on Älylän suojelukaava, Säynätsalon satama-alueen kehittäminen ja Jyskään entisen liikerakennuksen tilalle suunnitteilla oleva kerrostalo.

Älylän huvilakokonaisuuteen kuuluu myös Karpion talo piharakennuksineen sekä Mattilan pihapiiri. Kuva: Virva Hannula

Älylän huvilakokonaisuutta halutaan vaalia

Seminaarinmäen läheisyydessä sijaitsevalle Älylän pientaloalueelle esitetään kaavamuutosta, jonka tavoitteena turvata merkittävän huvilakokonaisuuden säilyminen. Kaavamuutos mahdollistaa alueella pienimuotoisen piharakentamisen kulttuuriympäristön arvoja varjellen. Mattilan pihapiiriin osoitetaan ympäristöön sopeutettua lisärakentamista tontin pohjoisosaan pysäköintialueen ja piharakennuksen vuonna 1948 rakennetun laajennusosan paikalle.

Älylä on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Se edustaa sivistyneistön huvilakaupunginosarakentamista 1900-luvun alusta, ja on aikansa ihanteiden mukaisesti väljä ja vehreä. Alueen rakennukset ovat arvokkaita tunnettujen suunnittelijoiden piirtämiä erityiskohteita, joiden alkuperäiset piirteet ovat hyvin säilyneet. Se on yhdessä Seminaarinmäen huvila-alueen kanssa Jyväskylän ainoa 1900-luvun alun ehjä kokonaisuus, ja alueen ainutlaatuisuuden vuoksi kaupunki on laatinut kaavoituksen pohjaksi alueesta puutarhahistoriallisen selvityksen sekä selvittänyt alueen rakennushistoriaa. 

Kaavaluonnoksessa on kulttuuriympäristön vaalimiseksi asuin- ja talousrakennuksiin lisätty suojelumerkintöjä. Nykyiset virkistys- ja katualueet säilytetään ennallaan. Kaavaluonnoksen kanssa samaan aikaan on lautakunnan käsittelyssä suunnittelualueen asettaminen rakennuskieltoon asemakaavan laatimista varten.

Kaupunkirakennelautakunnan hyväksyessä kaavaluonnosta pidetään nähtävillä 30 päivää. Nähtävilläoloaikana luonnoksesta voi antaa palautetta suoraan kaavan suunnittelijalle tai kaupungin kirjaamoon. Asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan merkittävä, ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Kaavaluonnokseen voi tutustua ja siitä keskustella kaavan suunnittelijan kanssa asukasillassa Teeleidissä, Kramsunkatu 1, keskiviikkona 2.9.2020 klo 17 - 19. 
Saavuthan paikalle terveenä turvavälit huomioiden.

Lisää kaavamuutoksesta
Tutustu alueen puutarhahistorialliseen selvitykseen
Lisätiedot: kaavoitusarkkitehti Virva Hannula, p. 014 266 7626, virva.hannula[at]jyvaskyla.fi


Säynätsalon satamasta monipuolinen yritys- ja satama-alue

Säynätsalon satamassa on käynnissä asemakaavan laajennus ja muutos, jolla halutaan mahdollistaa niin nykyisen toiminnan kehittäminen kuin uusien toimijoiden sijoittuminen alueelle sen luontoarvot ja maisema huomioiden.

Luonnosvaiheessa olevassa kaavaratkaisussa ranta-alueille esitetään rakennuspaikkoja yritystoiminnalle, varasto- ja huoltotiloille, pysäköinnille ja muille satamatoiminnoille. Vesialueille voisi puolestaan toteuttaa uusia venelaitureita nykyisen lisäksi sekä kaksi aallonmurtajaa.

Kaupunkirakennelautakunnan hyväksyessä kaavaluonnosta pidetään nähtävillä 30 päivää. Nähtävilläoloaikana luonnoksesta voi antaa palautetta suoraan kaavan suunnittelijalle tai kaupungin kirjaamoon. Asemakaava on vaikutuksiltaan merkittävä, ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Lisää asemakaavasta
Lisätiedot: kaavasuunnittelija Jussi Sievänen, p. 014 266 5053, jussi.sievanen[at]jyvaskyla.fi


Jyskään uusi asuin- ja liikerakennus

Asmalammentiellä sijaitsevan liikerakennuksen tontille on suunnitteilla uudisrakennus. Liikerakennus esitetään asemakaavan muutosluonnoksessa purettavaksi ja uusi neli-viisikerroksinen kerrostalo sijoittuisi Asmalammentien varteen. Kerrostalon lisäksi tontille olisi mahdollista rakentaa liike-, toimisto- tai yleistä toimintaa palvelevia tiloja yhteen tasoon. Tontin sisäosa on kaavaratkaisussa varattu piha-alueeksi. Suunnittelualueella oleva leikkipuisto peruskorjataan.

Lisää kaavamuutoksesta
Lisätiedot: kaavasuunnittelija Henriikka Lonka, p. 014 266 8654, henriikka.lonka[at]jyvaskyla.fi


Harjutien pohjoisosan asemakaavan muutos

Harjutien pohjoisosan eli entisen Kuntalan ympäristön asemakaavamuutos on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Alueelle on suunnitteilla pienkerros- ja rivitaloja sekä päiväkoti. Ehdotusvaiheessa saadun lautakuntapalautteen perusteella kaavaan on lisätty määräys aurinkoenergian hyödyntämisestä. Kaavan hyväksyy kaupunkirakennelautakunta.

Lisää kaavamuutoksesta
Lisätiedot: kaavoitusarkkitehti Mari Raekallio, p. 014 266 5047, mari.raekallio[at]jyvaskyla.fi