Jyväskylän metsäohjelman valmistelutyössä tunnistettiin tarve laatia kaupungin päävirkistysalueille erilliset hoitosuunnitelmat, joissa suunnitellaan alueiden metsien hoitoa ja käyttöä tarkemmin.

Metsäohjelma on vuonna 2018 valmistunut Jyväskylän kaupungin metsien käyttöä vuoteen 2030 saakka linjaava strateginen suunnitelma.

Nyt hoitosuunnitelmaa ollaan laatimassa Muuratsalon alueelle. Suunnittelualueen laajuus on noin 91 hehtaaria ja siihen kuuluvat Muuratsalossa kaupungin omistuksessa olevat arvo-, virkistys- ja suojelumetsät tiiviin asutuksen ulkopuolella. 

Suunnitelma nähtävillä verkossa

Hoitosuunnitelmaan voi tutustua kaupungin verkkosivuilla. Suunnitelmasta voi antaa palautetta kaupungin palautekanavan kautta 23.8. mennessä. 

Kasvatusmetsän harvennushakkuu lisää puuston elinvoimaa

Hoitosuunnitelmassa suunnitellaan alueen hoito- ja hakkuutarpeita seuraavien 10 vuoden ajaksi. Suunnitelmassa otetaan monipuolisesti huomioon alueen maisemalliset, virkistykselliset, ekologiset ja metsänhoidolliset tarpeet metsäohjelman linjausten mukaisesti. Näitä tavoitteita yhteensovittamalla turvataan luonnon monimuotoisuus, virkistyskäytön edellytykset ja elinvoimaiset metsät virkistysalueella pitkällä tähtäimellä.

Suuri osa alueen metsistä kuuluu ulkoilu- ja virkistysmetsien hoitoluokkaan ja niiden hoidossa noudatetaan ulkoilu- ja virkistysmetsille määritettyjä, metsänhoidollisia periaatteita, kuten metsän tunnun säilyminen. Valtaosa suunnitelmassa esitetyistä toimenpiteistä on kasvatusmetsien harvennushakkuita, jotka varmistavat puuston elinvoimaisuuden. Metsän uudistumiseen tähtääviä toimenpiteitä on esitetty kullekin kohteelle parhaiten soveltuvilla, metsäohjelman määrittelemillä menetelmillä.

Suojelualueita lisätään

Suunnittelualueen metsämaan pinta-ala on 91 hehtaaria, josta ennen suunnittelun aloitusta 11,2 hehtaaria oli suojeltu joko luonnonsuojelulain tai kaupungin oman metsäsuunnitelman nojalla. Suunnitteluprosessin aikana suojeltuja kohteita lisättiin metsäsuunnitelmaan noin 31,1 hehtaarin verran, joten suojelupinta-ala on nykyisellään 42,3 hehtaaria, joka vastaa 46:a prosenttia suunnittelualueesta. Metsäohjelman tavoitteena on, että koko kaupungin vuoden 2018 metsäomaisuuden pinta-alasta 17 prosenttia on suojeltua.