Hyppää pääsisältöön

17.6.2020

Jyväskylän sivistyslautakunta muun muassa hyväksyi opetussuunnitelman arviointiluvun päivitykset ja antoi lausunnon eduskunnan oikeusasiamiehen kanslialle kouluruokailun järjestämisestä tehdystä kantelusta.
Kuva
Puheenjohtajan nuija

Opetussuunnitelman arviointiluvun päivitys paikalliseen opetussuunnitelmaan hyväksyttiin

Lautakunta hyväksyi opetussuunnitelman arviointiluvun paikalliset muutokset. Uusia arviointiperiaatteita sovelletaan 1.8.2020 alkaen. Uudet päättöarvioinnin kriteerit julkaistaan vuodenvaihteessa 2020 – 2021 ja ne astuvat voimaan 1.8.2021. Uusien kriteereiden mukaiset päättöarvosanat annetaan kaikissa oppiaineissa ensimmäisen kerran koko ikäluokalle keväällä 2022.

Keskeisin muutos paikalliseen opetussuunnitelmaan on numeroarvioinnin alkaminen 4. vuosiluokalta alkaen. Muutos toteutetaan paikallisesti hyödyntämällä 6. vuosiluokan hyvän osaamisen kriteereiden ja tavoitteiden pohjalta laadittuja taitotasotaulukoita. Todistukset päivitetään vastamaan Opetushallituksen määräyksiä. 1. ja 2. luokan sanallinen arviointi muutetaan kolmiportaiseksi: 1) tavoitteita ei saavutettu, 2) tavoitteet saavutettu osittain ja 3) tavoitteet saavutettu. Osaamista verrataan taitotasotaulukon ensimmäiseen taitotasoon. Kolmannella luokalla portaita on viisi: 1) hylätty, 2) tavoitteita ei saavutettu, 3) tavoitteet saavutettu osittain, 4) tavoitteet saavutettu, 5) tavoitteet ylitetty. 

Arviointiluvun muut keskeisimmät muutokset:

Arvioinnin yleiset periaatteet -luvun paikalliseen osuuteen on tehty lisäys: ”Laadukas arviointityö perustuu suunnitelmallisuuteen, johdonmukaisuuteen ja opettajien yhteistyöhön kouluyhteisössä.” Tällä haluttiin korostaa koko kouluyhteisön yhteisen arviointikeskustelun ja yhteistyön tärkeyttä arvioinnin yhdenmukaisuuden ja -vertaisuuden näkökulmasta.

Arviointi lukuvuoden aikana -lukuun arviointikeskustelusta on poistettu maininta hyvinvointikyselystä, koska sitä ei enää ole toteutettu 3.- ja 6.-luokkalaisille.

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet -luvun paikallinen osuus on päivitetty vastamaan aikaistuvaa numeroarviointia. Vuosiluokilla 1-3 lukuvuosiarviointi on sanallinen opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti. Vuosiluokilla 4 - 9 lukuvuosiarvioinnissa käytetään numeroarviointia ja tarvittaessa sanallista arviointia. Arviointi perustuu valtakunnallisesti määriteltyihin 6. ja 9. vuosiluokan hyvän osaamisen kriteereihin sekä taitotasotaulukoihin.

Selvityspyyntö kantelusta poikkeusolojen kouluruokailun järjestämisestä Jyväskylässä tänä keväänä

Lautakunta toteaa Jyväskylän kaupungin lausuntona eduskunnan oikeusasiamiehen kanslialle, ettei Jyväskylän kaupunki ei ole toiminut säädösten vastaisesti kouluruokailun järjestämisessä etäopetuksen aikana. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia pyysi lausuntoa kantelusta ”Jyväskylän kaupungin menettely koronavirusepidemian aikaisen kouluruokailun järjestämisessä”. Oikeusasiamiehen saamassa kantelussa todetaan, että kaupunki olisi voinut jakaa koulujen etäopetukseen siirtymisen aikana 18.3.-13.5.2020 enemmän kuin yhden ruokakassin. Kantelussa vedotaan oppilaan oikeuteen maksuttomaan ateriaan koulupäivien aikana.

Vastauksessa Jyväskylän kaupunki tiedostaa perusopetuslain mukaisen oppilaan oikeuden kouluruokaan koulupäivinä. Länsi- ja Sisä-Suomen avilta saadun tulkinnan perusteella valmiuslain asetuksen voimassaoloaikana velvoite järjestää ruokailu koski vain lähiopetuksessa olevia oppilaita. Toisaalta asetuksen 3 §:n 3 momenttia ei voi tulkita kuitenkaan niin, velvollisuus ruokailun järjestämisestä etäopetuksessa oleville olisi poistunut kokonaan. Kunnilla oli samaisen asetuksen mukaan kuitenkin mahdollisuus arvioida ruokailun järjestämistä, toteutusta ja laajuutta itsenäisesti ja toteuttaa ruokailu paikallisesti arvioiden tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.  

Jyväskylän kaupunki tarjosi poikkeusolojen aikana kouluruoan kaikille lähiopetuksessa oleville oppilaille. Lisäksi kaupunki tarjosi etäopetuksessa oleville mahdollisuuden ruokakassin vastaanottamiseen. Ruokakassi tarjottiin myös niille oppilaille, jotka osallistuivat lähiopetukseen vain osan kouluviikkoa. Huhtikuussa jaettiin yhteensä noin 8 500 ruokakassia. Ruokakassiin valittujen tuotteiden arvo oli sama kuin saman ajan oppilaskohtaiset ruoka-aineiden kustannukset. Ruokakassin jakelun suunnitelmat koskivat myös toukokuuta, mutta niitä ei ehditty jakaa koulujen lähiopetuksen alkaessa ja siirtyessä normaaliin kouluruokailuun 14.5. alkaen.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa verkossa pöytäkirjan julkaisuun saakka. Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville kaupungin verkkosivuille torstaina 25.6.2020. Linkki esityslistaan ja pöytäkirjaan lautakunnan sivulla: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lautakunnat/sivistyslautakunta.
 

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irina Tuokko, p. 044 979 1901
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033