Huotajat kokevat, että lasten ja varhaiskasvattajien välinen vuorovaikutus toimii hyvin. Henkilöstö kokee onnistuvansa lasten yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa entistä paremmin.

Lisätietoja: 
palvelujohtaja Päivi Koivisto, varhaiskasvatuspalvelut, puh. 014 266 3198 

Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuksen palvelukyselyyn vastanneet huoltajat ovat erittäin tyytyväisiä sekä kunnallisiin että yksityisiin varhaiskasvatuspalveluihin. Huoltajien antaman arvosanan (asteikolla 4-10) keskiarvo oli kunnallisissa palveluissa 9,02 ja yksityisissä palveluissa 9,11.  

Erityisen tyytyväisiä huoltajat olivat lapsen ja henkilökunnan väliseen vuorovaikutukseen. Henkilöstön osaaminen ja toiminta häirintään ja kiusaamiseen puuttumisessa ja niiden ennaltaehkäisyssä oli kehittynyt edellisen vuoden tuloksista. Tilanteisiin puututaan herkemmin ja käyttöön on otettu uusia työkaluja.  Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien mukainen toiminta toteutuu hyvin. Myös lasten yksilöllisiin tarpeisiin pystytään pääosin vastaamaan hyvin.   

Huoltajien mielestä henkilöstön keskinäisessä vuorovaikutuksessa olisi vielä hieman kehitettävää. Muutamissa sanallisissa palautteissa toivottiin, että henkilökunnan keskinäisiä epäselvyyksiä tai erimielisyyksiä ei keskusteltaisi vanhempien kuullen ja työntekijöiden puhe olisi muita työntekijöitä arvostavaa. Pääosin henkilökunta sai myös sanallisessa palautteessa kiitosta ja arvostusta hyvästä ammattitaidosta, työhän sitoutumisesta sekä lämpimästä ja kuuntelevasta vuorovaikutuksesta. 

Uusia menetelmiä varhaiskasvatuksen arviointiin 

Varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn vastausmäärät ovat pienentyneet viime vuosien aikana. Tämän johdosta Jyväskylän kunnallisen varhaiskasvatuksen laadun arviointiin ja seurantaan on kehitetty rinnalle myös uusia menetelmiä. Arviointia tehdään koko ajan vuosikellon mukaisesti ja arvioinnin tuloksia hyödynnetään varhaiskasvatuksen kehittämisessä. Varhaiskasvatuksen arviointiryhmä toimii “työrukkasena” jatkuvan arvioinnin toteuttamisessa ja kehittämisessä. Arviointiryhmään kuuluu palvelujohtajan lisäksi 13 jäsentä varhaiskasvatuksen työntekijöistä. 

-Uutta ovat varhaiskasvatuksen arviointiryhmän vierailut päiväkoteihin. Arviointiryhmän jäsenet seuraavat päiväkodin toimintaa yhden päivän ajan, haastattelevat lasten huoltajia ja päiväkodin työntekijöitä erikseen sovitun teeman mukaisesti ja dokumentoivat päivän kulkua. Tänä talvena teemana oli henkilökunnan ja perheiden välinen yhteistyö, kertoo palvelujohtaja Päivi Koivisto.  

Syksystä 2020 alkaen toteutetaan lasten varhaiskasvatuskeskustelun, vasu-keskustelun, yhteydessä pika-arviointi. Huoltaja saa vasu-keskustelun jälkeen vastattavakseen muutaman kohdan kyselyn, johon voi vastata mobiililaitteella. Huoltaja arvioi asteikolla 1-5, kuinka keskustelu on sujunut. Lisäksi hän arvioi Kyllä/Ei -vastauksilla, tuliko kuulluksi vasu-keskustelun aikana ja luottaako siihen, että keskustelussa sovitut asiat toteutuvat lapsen arjessa. Huoltajalla on mahdollisuus perustella vastauksia.  

Henkilöstö kokee onnistuvansa lasten yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa entistä paremmin  

Henkilöstökyselyyn saatiin 1034 vastausta, mikä on 84,4 % koko kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen henkilöstöstä. Kyselyn teemat olivat yhteneviä asiakaskyselyn kanssa. Henkilöstöltä kysyttiin lisäksi työyhteisön toimivuudesta, esimiestyöstä ja varhaiskasvatuksen opettajien suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisajan (SAK-aika) vaikuttavuudesta toiminnan laatuun ja pedagogiseen toimintaan. Henkilöstö antoi kouluarvosanaksi työyhteisölle 8,82 ja itselleen työntekijänä 8,46. 

Henkilöstö on pystynyt oman arvionsa mukaan entistä paremmin ottamaan huomioon lasten yksilölliset tarpeet (vasu) varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien mukaisesti. Henkilöstö kokee myös osaamisensa kehittyneen häirinnän ja kiusaamisen ehkäisyssä. SAK-ajan vaikuttavuus näkyy positiivisesti pedagogiikassa ja toiminnan laadussa. Esimiestyö ja työyhteisön toimivuus saivat hyvät arviot. Edelliseen vuoteen verrattuna edistymistä on tapahtunut esimieheltä saadussa tuessa, omaan työhön vaikuttamisen mahdollisuuksissa ja osaamisen arvostamisessa.  

Henkilöstön vastausten perusteella kehitettävää on edelleen herkkyydessä vastata lasten aloitteisiin. Samoin lasten monipuoliset tavat vaikuttaa toimintaan ja oman päivänsä sisältöön vaativat edelleen kehittämistä. Tärkeäksi kehittämisen kohteeksi koettiin myös henkilöstön erilaisen osaamisen hyödyntäminen työssä ja sen kehittämisessä. Jokaisen työntekijän arvostamiseen tasavertaisesti pitää edelleen kiinnittää huomiota. 

Vuotuinen palvelujen arviointi osa laadukasta varhaiskasvatusta 

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelujen henkilöstö- ja asiakaskyselyt toteutetaan vuosittain osana palvelun laadun kehittämistyötä. Vuoden 2020 kyselyt tehtiin ajalla 10.-23.2.2020. Kyselyssä kunnallisen varhaiskasvatuksen henkilöstö sekä kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen asiakkaat arvioivat varhaiskasvatuksen vuorovaikutuksen käytänteitä ja onnistumista. Henkilöstökyselyyn vastasi 1034 työntekijää ja asiakaskyselyyn saatiin 1000 vastausta yksityisen ja kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakkailta.  

Kyselyjen tuloksia esitellään sivistyslautakunnalle 17.6.2020. Linkki lautakunnan sivulle, jossa linkki esityslistaan.