Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 16.6.2020 käsiteltiin muun muassa Lutakon sataman satamatoimintojen uudelleenjärjestelyjä.

Lutakon satamatoimintojen uudelleenjärjestelyjen suunnitelma hyväksyttiin 

Lautakunta päätti hyväksyä yleissuunnitelman Lutakon satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä jatkosuunnittelun pohjaksi. Kaupungilla on tavoitteena luoda satama-alueesta aktiivinen ja toiminnallinen kokonaisuus, jossa on myös veneilykauden ulkopuolista, ympärivuotista toimintaa, ja kehittää satama-alueesta monimuotoinen, niin asukkaita kuin vierailijoita palveleva alue.  

Yleissuunnitelma sisältää syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana toteutettavat työvaiheet sekä laajemman tulevaisuusvision satamasuunnitelmasta, jossa on huomioitu kaikki alueelle suunnitellut toiminnot tulevaisuuden jatkotoimenpiteitä ja kaupunkikehityksen suunnittelua varten uimaloineen ja muine kaupallisine toimintoineen. Maalla olevat toiminnot ja järjestelyt noudattavat aikaisemmin laadittua yleissuunnitelmaa, eikä niihin ole otettu kantaa tässä yleissuunnitelmassa. 

Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on 822 000 euroa, josta syksyn 2020 toimenpiteiden osuus on 541 000 euroa ja vuoden 2021 kevään osuus 281 000 euroa. Vuosina 2020 ja 2021 toteutettavat työvaiheet sisältävät lauttalaiturin toteutuksen Kompassinrannan puolelle kierrättämällä vanhoja kotivenesatamalaitureita, kotivenesatamalaitureiden uudistamisen, ravintolalaivalaiturin ensimmäisen vaiheen toteutuksen, aallonsuojauksen ensimmäisen vaiheen toteutuksen sekä vesijettilaiturin rakentamisen Kompassinrannan ja Mattilanniemen välille Gr8Waken läheisyyteen.   

Oikaisuvaatimus pysäköintilaitoksen maanvuokrasopimuksesta hylättiin 

Kaupunkirakennelautakunta päätti hylätä oikaisuvaatimuksen, joka koskee maanalaisen pysäköintilaitoksen maanvuokrasopimuksesta tehtyä viranhaltijapäätöstä, ja pysyttää tonttipäällikön viranhaltijapäätöksen 76/2020 voimassa sellaisenaan. 

Tonttipäällikkö oli 23.4.2020 tehdyllä viranhaltijapäätöksellä 76/2020 päättänyt, että Jyväskylän kaupunki vuokraa päätöksen liitekarttaan merkityn alueen Jyväs-Parkki Oy:lle maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamiseksi kiinteistöjen 179-1-9903-0, 179-1-9901-0 ja 179-1-3-8 alueelle. Vuokrattava pinta-ala on noin 7000 neliömetriä. Viranhaltijapäätöksestä oli tehty määräajassa oikaisuvaatimus kaupunkirakennelautakunnalle. Lautakunta katsoi, että päätöksenteossa on noudatettu viranomaistoiminnalle asetettuja velvoitteita. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden mukaan päätösvalmistelussa olisi toimittu vastoin hyvän hallinnon periaatteita tai vastoin sitä, mitä kuntalaissa ja hallintolaissa on säädetty. Päätös täyttää hallintolaissa viranomaisen päätökselle säädetyt vaatimukset. 

Kotihoidon pysäköintitunnus päätettiin ottaa käyttöön 

Lautakunta päätti, että Jyväskylän kaupungin katualueilla otetaan käyttöön tieliikennelain mukainen kotihoidon pysäköintitunnus, että pysäköintitunnukset myöntää katupäällikkö ja että katupäällikkö päättää pysäköintitunnuksen peruuttamisesta laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Pysäköintitunnus myönnetään mainittua laissa säädettyä kotihoitopalvelua tarjoavalle työntekijälle, yritykselle, yhdistykselle tai julkisyhteisölle. Pysäköintitunnus on ajoneuvokohtainen. 

Lain mukaan saa kotihoidon pysäköintitunnuksella varustetun ajoneuvon pysäköidä siten kuin liikuntaesteisen pysäköinnistä säädetään. Tunnus antaa oikeuden pysäköidä maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta ja rajoitusta pidemmäksi ajaksi alueelle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu. Pysäköinti on sallittu alueelle, jossa se on kielletty ”pysäköinti kielletty” tai ”pysäköintikieltoalue” -liikennemerkillä. Kotihoidon pysäköintitunnuksella varustetun ajoneuvon kuljettaminen on laissa tarkoitettua huoltoajoa. Tunnus on voimassa vain kadulla ja muulla kunnan hallinnoimalla alueella. 

Rautpohjankadun ja Keskussairaalantien katusuunnitelman muutos hyväksyttiin 

Lautakunta hyväksyi Rautpohjankadun ja Keskussairaalantien katusuunnitelman muutoksen vastineissa esitetyillä korjauksilla täydennettynä. Lautakunta päätti, että maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantamiseksi Rautpohjankadun liikennevalo-ohjattu suojatie poistetaan ja tilalle rakennetaan kevyen liikenteen alikulkukäytävä. Keskussairaalantien kevyen liikenteen väylältä rakennetaan yhteydet alikulkuun. Keskussairaalantien suuntaisen väylän linjauksen ja tasauksen on määrittänyt länsipuolella oleva suojeltu punatammi ja itäpuolella asemakaavalla suojeltu liito-oravametsä. Rautpohjankadun ja Keskussairaalantien ajoratojen kaistajärjestelyt säilyvät nykyisellään, samoin Keskussairaalantien suojatiejärjestelyt. Risteys säilyy liikennevalo-ohjattuna. 


Lautakunta käsitteli myös asemakaavoja, jotka koskevat Kalevankatua, Ilmarisenkatua ja Kankaanaukiota. Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.  


Esityslista ja pöytäkirja 

Linkit kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjaan löytyvät lautakunnan verkkosivulta osoitteesta https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lautakunnat/kaupunkirakennelautakunta. Materiaalit ovat pdf-tiedostomuodossa. 

Lisätietoja:  

  • kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231, ahti.ruoppila[at]jyvaskyla.fi 
  • toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jyvaskyla.fi