Lisäksi Kankaanaukiosta luonnos kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn tiistaina 16.6.2020

Vasemmalla havainnekuva Kalevankadun kerrostalokokonaisuudesta ja oikealla Ilmarisenkadulle suunnitteilla olevasta asuinkerrostalosta tasakattoisena. Kuvat: Arkkitehtipalvelu Oy

Puistolassa vierekkäisissä kortteleissa on käynnissä asemakaavamuutokset, joissa tarkastellaan tonttien täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Molemmat kaavamuutokset ovat edenneet ehdotusvaiheeseen.

Kalevankadulle korkeaa rakentamista

Kalevankatu 8 ja 10:een on suunnitteilla kerrostalokokonaisuus, joka sijoittuisi Kalevankadun varteen entisen liike- ja toimistorakennuksen tilalle. Kokonaisuus koostuisi yhtenäisestä alaosasta ja kolmesta, 8-, 12- ja 16-kerroksisesta tornista. Pysäköinti tontilla on ratkaistu osin maanpäällisenä paikoituksena ja osin maanalaisena hyödyntäen jo olemassa olevia rakenteita.

Ehdotusvaiheen kaavaratkaisu on pääosiltaan kaavaluonnoksen mukainen. Ehdotusta on täydennetty saadun palautteen, tehtyjen selvitysten ja jatkosuunnittelun myötä muun muassa parantamalla kulkuyhteyksiä tontille sekä laatimalla piha-alueiden ideasuunnitelma sekä täsmennetty määräyksiä kasvillisuuden osalta. 

Ilmarisenkadulle uusi asuinrakennus

Ilmarisenkatu 16:een on suunnitteilla kuusikerroksinen asuinkerrostalo nykyisen pysäköintialueen kohdalle Ilmarisenkadun varteen. Luonnosvaiheessa saadun palautteen myötä on tutkittu uudisrakennuksen erilaisia kattomuotoja ja niiden vaikutusta rakennuksen ulkoasuun ja kaupunkikuvaan sekä velvoitettu sijoittamaan sähkönsiirtoyhtiön muuntamo tontille.

Täydennysrakentamisella elinvoimaa keskustaan 

Toteutuessaan Kalevankadun tornit olisivat Jyväskylän keskustan korkeimmat. Ne mahdollistaisivat asumisen noin 220–300 asukkaalle. Ilmarisenkadun uudisrakennus puolestaan toisi noin 45–60 uutta asukasta keskustaan. Asemakaavamuutokset ovat Jyväskylän keskustavisio 2030 tavoitteiden, keskustan kaupunkirakenteen strategisen suunnitelman sekä ydinkeskustan korkean rakentamisen linjausten mukaisia. Täydennysrakentamisella vastataan tavoitteeseen lisätä merkittävästi keskusta-alueen asukasmäärää.

Lisää Kalevankatu 8 ja 10:n kaavamuutoksesta
Lisää Ilmarisenkatu 16:n kaavamuutoksesta 
Lisätiedot: kaavasuunnittelija Mauri Hähkiöniemi, p. 014 266 5034, mauri.hahkioniemi[at]jyvaskyla.fi

Kankaanaukion reunalle palveluita ja asumista

Kankaan alueen kehittäminen jatkuu Kankaanaukion ja sen reunustan asemakaavoituksella. Luonnosvaiheessa olevassa kaavaratkaisussa esitetään Kankaanaukion reunalle Hjalmarinraitista pohjoiseen päin sekä vanhan paperitehtaan purettavan osan tilalle uudisrakentamista. Aukion reunaan esitetään rakennettavaksi asuin- ja liikerakennuksia, joihin sijoittuisi sekä vuokra-, asumisoikeus-, osuuskunta- että omistusasuntoja. Vanhan paperitehtaan pohjoispuolelle puolestaan on suunnitteilla sijoittaa uusi pysäköintitalo sekä toimisto- ja/tai toimitilarakentamista.

Lisää asukkaita, työnteon paikkoja ja keskitettyä pysäköintiä

Kaavaratkaisussa esitetty rakennusoikeus mahdollistaisi laskennallisesti asunnon noin 500 uudelle asukkaalle ja 700 uudelle työpaikalle rakenteilla jo olevien lisäksi. Kerrostalokortteleissa rakennusten kerrosluvut vaihtelevat kahdeksasta viiteentoista. Kankaanaukion ja yhteispihan rajaamista varten luonnoksessa esitetään mahdollisuutta myös yksikerroksisille rakennuksille.

Kankaan alueen ensimmäisen pysäköintitalon P-Pergamentin velvoitepaikkamäärä on täyttymässä ja seuraavan pysäköintitalon rakentamisen aika on käsillä. Luonnoksessa esitetyssä, noin 500-paikkaisessa pysäköintitalossa on kuusi maanpäällistä kerrosta ja lisäksi on mahdollista rakentaa kaksi maanalaista kerrosta.
Vanhan paperitehtaan asemakaavaa muutetaan vain sen itäosista, jossa purettavan ns. Liikun siiven (ent. ABB) tilalle on mahdollista rakentaa 15-kerroksinen asuinkerrostalo. Lisäksi alueelle sijoittuu kahdeksankerroksinen asuinkerrostalo, jonka alakertaan Kankaanaukion reunaan on mahdollista sijoittaa esim. liike- ja yhteistiloja.

Vanhan paperitehtaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden suojeltujen ja muiden osien kaavamääräykset säilyvät ennallaan. Vain tontin rakennusoikeutta on vähennetty purettava määrä ja putkilinjoihin on tehty muutoksia. 

Lisää kaavamuutoksesta
Lisätiedot: suunnitteluarkkitehti Pirjo Heinänen, p. 014 266 5033, pirjo.heinanen[at]jyvaskyla.fi

 


Kaupunkirakennelautakunnan kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea pöytäkirjan julkaisuun saakka. Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja puolestaan julkaistaan kokousta seuraavana perjantaina.