Kaupunginjohtajan talousselonteko valtuustolle

Kaupunginjohtaja Koivisto esitti 8.6.2020 kaupunginvaltuustolle selonteon kaupungin taloudellisesta tilanteesta.
Kaupunginjohtajan selonteko ja siihen liittyvä keskustelu on seurattavissa tallenteesta, joka on nähtävillä 9.8. alkaen.

Kaupunginvaltuuston kokousten videotallenne (kokousta seuraavana päivänä noin klo 9 alkaen)
https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/kaupunginvaltu...

Jyväskylän kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019

Kaupunginvaltuusto päätti
- merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten lautakuntien lausunnot,
- pyytää kaupunginhallitusta antamaan vuoden 2020 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin kaupunginhallitus on ryhtynyt arviointikertomuksessa esitettyjen yhteenvetojen, johtopäätösten ja suositusten vuoksi.

Arviointikertomus 2019
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/arviointikertom...
Kaupungin www-sivulla
https://www.jyvaskyla.fi/arviointikertomus/arviointikertomus-2019

Jyväskylän kaupungin vuoden 2019 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi tilivuotta 2019 koskevan tilintarkastuskertomuksen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi tilivuoden 2019 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

Tilinpäätös 2019
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/jyvaskyla_tilin...

Hyvinvointikertomus 2019 merkittiin tiedoksi

Hyvinvointikertomuksen vuosittaisen raportin 2019 osalta voidaan todeta, vaikka talouden näkökulmasta tilivuosi 2019 oli heikko, vahvisti Jyväskylä asemaansa Suomen seitsemänneksi suurimpana kaupunkina ja se arvioitiin Suomen toiseksi parhaaksi asuinpaikaksi ja väestön määrä jatkoi edelleen kasvua. Väestö voi edelleen pääsääntöisesti hyvin.

Suurimmiksi huolen aiheiksi näyttävät kaikissa ikäryhmissä nousevan mielenterveyteen liittyvät pulmat. Viime vuotta väritti myös erityisesti kääntyneiden palvelujen laatuun ja valvontaan liittyvät teemat. Positiivista kehitystä on edelleen tapahtunut osallisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumisessa, palvelujen saatavuudessa ja saavutettavuudessa, eri palvelujen yhteistyön lisääntymisessä, henkilöstön osaamisen vahvistamisessa sekä tiedolla johtamisen hyödyntämisessä toiminnan kehittämisen ja päätöksenteon tukena.

Tulevaisuuden haasteiksi nousevat erityisesti asukkaiden mielen hyvinvoinnin turvaaminen ja väestön ikärakenteen muutokseen vastaaminen nyt ja tulevaisuudessa. Kehittämistä tullaan edelleen tarvitsemaan myös palvelujen ja sidosryhmien yhteistyössä ja toiminnan koordinoimisessa sekä toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa palvelujen kehittämisen tukena.

Vesiliikuntakeskus AaltoAlvarin kylpyläosaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma hyväksyttiin

Tasaisesti kasvaneen kävijämäärän vuoksi on viime vuosina muodostunut tarve parantaa kylpyläosaston altaiden monikäyttöisyyttä sekä lisätä AaltoAlvarin vesipinta-alaa. Kylpyläosaston rakenteissa on turvallisuuteen sekä rakenteelliseen kantavuuteen vaikuttavia riskitekijöitä ja myös pintamateriaalit alkavat olla käyttöikänsä päässä. Talotekniset järjestelmät ovat myös käyttöikänsä päässä ja vedenkäsittelyjärjestelmät toimivat kasvaneen kävijämäärän seurauksena ylärajoilla.

Kaupunginvaltuusto päätti, että:
- Vesiliikuntakeskus AaltoAlvarin kylpyläosaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma ja sen kustannukset 18 500 000 € (alv 0 %) hintatasossa 95,0/8.2019 hyväksytään.
- nykyisen kuntosalin toiminnan siirtämisestä Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ltä vuokrattavaan U1-osaan päätetään erikseen hankkeen jatkosuunnittelun edetessä ja kaupungin talouden reunaehtojen selventyessä vuoden 2021 loppuun mennessä.

Koivutie 2 asemakaavan muutos hyväksyttiin

Suunnittelualue, Koivutie 2, sijaitsee Palokan keskustassa. Alueelta on palanut liikerakennus ja tontti on tällä hetkellä rakentamaton. Kaavamuutoksen tavoitteena mahdollistaa tontille kahden asuinkerrostalon ja erillisen vähittäistavarakaupan toteutuminen.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa: https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1041

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 18.10.2019 tarkistetussa muodossa.

Hietajärvenranta, Tikkakoski, asemakaavan muutos sekä sitovan tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Tavoitteena on mahdollistaa Tikkakosken keskustaan pienimuotoisen ja omaleimaisen asuinkorttelin rakentaminen. Asemakaavalla turvataan myös viereiset lähivirkistysalueet ja -reitit.

Kaavaan liittyvä aineisto on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa
https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/988

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon 4.5.2020 tarkistetussa muodossa.

Perusopetuksen palveluverkkoselvitys vuosille 2020-2025

Perusopetuksen palveluverkkoselvitys laaditaan vuosittain seuraavan viiden vuoden ajanjaksolle. Väestöennusteiden mukaiset oppilasmäärät tarkistetaan vuosittain. Tämän tiedon perusteella voidaan määrittää palvelukapasiteetti sekä toimenpide- ja kehitysohjelma oppilasmäärää vastaavaksi. Toimipisteiden muodostaman palveluverkon lisäksi kyse on tilakapasiteetin käytön ohjaamisesta taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävällä tavalla.

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi selvityksen Jyväskylän perusopetuksen palveluverkosta ja sen kehittämisestä.

Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys vuosille 2020 – 2025

Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys laaditaan vuosittain seuraavan viiden vuoden ajanjaksolle. Kun kysynnän ennusteet tarkistetaan vuosittain, saadaan palvelukapasiteetti sekä toimenpide- ja kehitysohjelma mitoitettua ja päivitettyä palvelun tarvetta vastaavaksi. Toimipisteiden muodostaman palveluverkon lisäksi on tarkoitus ohjata tilakapasiteetin käyttöä taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävällä tavalla.

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi selvityksen Jyväskylän varhaiskasvatuksen palveluverkosta ja sen kehittämisestä.

Vihreän liiton valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite viittomakielisten palveluiden vahvistaminen

Kaupunginvaltuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kaisa Peltosen ja Raisa Ojaluodon (Vihr.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite äitiys- ja lantionpohjan fysioterapia helpommin saataville jokaiselle naiselle

Kaisa Peltonen, Raisa Ojaluoto (Vihr.) sekä 27 muuta valtuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen, jossa esitetään synnyttäneille äideille neuvolapalveluiden yhteydessä äitiysfysioterapeuttien palveluiden järjestämistä ennen ja jälkeen synnytyksen. Äitiysfysioterapeutin palvelut ovat aloitteen mukaan käytössä jo Helsingissä, Kouvolassa ja Seinäjoella. Aloitetta perustellaan lantiopohjalihasten vaikutuksilla naisten elämänlaatuun.

Vastauksessa todetaan mm. että tällä hetkellä fysioterapiapalveluja toteutetaan laajasti ryhmämuotoisena tukena, hoidontarpeen arvioinnin kautta yksilöllisenä hoitona sekä ilman lääkärin lähetettä tapahtuvana fysioterapian suoravastaanottona. Jatkossa uudistetaan fysioterapia- ja äitiysneuvolapalveluiden keskitettyä palveluviestintää sekä sitoutetaan vahvemmin ryhmätoimintojen ja laadukkaasti opastettujen itsehoito-ohjelmien käyttöön.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn vastauksen tiedoksi ja totesi valtuustoaloitteen johdosta tehdyt toimet riittäviksi.

Sivistyslautakunnan varajäsenen uudelleen valitseminen

Kaupunginvaltuusto päätti sivistyslautakunnan varajäsenen valinnasta uudestaan ja myönsi Sirkku Ingervolle eron sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Anne Kovasen.

Eron myöntäminen Touko Aallolle (Vihr.) kaupunginhallituksen jäsenen tehtävästä

Kaupunginvaltuusto myönsi Touko Aallolle eron kaupunginhallituksen jäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi jäseneksi kaupunginhallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Liisa Kuparisen ja hänelle varajäseneksi Raisa Ojaluodon.


Kaupunginvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat
https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat-j...

Kaupunginvaltuuston kokousten videotallenne (kokousta seuraavana päivänä noin klo 9 alkaen)
https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/kaupunginvaltu...

Lisätietoja:
kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Tuulia Kuntsi, p. 050 3687 558

Asiasanat: