Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuolto valvoo Kirrin, Ollilan, Lohikosken ja Ritoniemen uimarantojen uimaveden laatua lisänäytteenotoin. Lisätty näytteenotto johtuu Vt 4 Kirri–Tikkakoski -tietyömaan mahdollisesti aiheuttamista haitoista uimaveden laatuun. Tien ja siltapaikkojen rakentamiseen liittyvät maankaivuut ovat aiheuttaneet hienojakoisen kiintoaineen leviämisen alapuoliseen vesistöön, ja tämä näkyy etenkin veden samentumisena.

Lisätietoja:

Ympäristöterveydenhuolto
- Kirsti Leppänen, p. 014 266 2378, 040 755 1444,  kirsti.leppanen@jyvaskyla.fi
- Pirjo Lonka-Huotari, p. 014 266 2379, 050 373 0414, pirjo.lonka-huotari@jyvaskyla.fi
- Ulla Kuvaja, p. 014 266 2382, 050 381 9622, ulla.kuvaja@jyvaskyla.fi,  

Ympäristönsuojelu
- Hanna Aarnos, p. 014 266 5171, 050 526 0493, hanna.aarnos@jyvaskyla.fi

Väylävirasto
- Jarmo Niskanen, p. 0295 343 127, 0295 343 127, jarmo.niskanen@vayla.fi

Kesän 2020 aikana veden samentumista aiheuttavat esimerkiksi massanvaihdot Laahajoen työmaalla, ja syksymmällä uuden uoman rakentaminen Makkarajoen siltatyömaalla.

Ylimääräisiä uimavesinäytteitä on otettu toukokuusta lähtien, ja näytteenotto jatkuu talviuintikaudelle. Näytteistä tutkitaan mikrobiologinen laatu ja sameus. Uimavesille ei ole annettu raja-arvoa sameudelle, mutta sameudesta voi kuitenkin aiheutua viihtyvyys- tai turvallisuushaittoja. 

Toukokuussa otettujen näytetulosten perusteella uimavesinäytteiden mikrobiologinen laatu täyttää uimaveden laadulle annetut vaatimukset. Uimavesinäytetulokset ovat nähtävillä Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollon verkkosivulla osoitteessa https://www.jyvaskyla.fi/ymparisto/ymparistoterveys/uimarannat.

Uimavesituloksista tiedotetaan kesän ja alkusyksyn aikana säännöllisesti yhteistyössä Vt 4 Kirri–Tikkakoski -hankkeen kanssa. Tietoa uimarannoista löytyy Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelujen verkkosivuilta osoitteesta https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/ulkoilu-ja-virkistys/uimarannat.

Myös ELY-keskus tarkkailee työmaan vaikutuksia vesistöön

Uimarantojen lisäksi Vt 4 Kirri–Tikkakoski -tietyömaan vaikutuksia joki- ja järviveden laatuun tarkkaillaan alapuolisessa vesistössä Keski-Suomen ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla niin kauan kuin hanke on käynnissä.