Kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä tiistaina 2.6.2020 Kuokkalan torin laidan asuntoreformitontin ja Pohjanlammen uuden päiväkodin kaavaluonnokset sekä Hämeenpohjantien yritysalueen kaava hyväksyttävänä.

Havainnekuva Kalonin korttelista. Kuva: Collaboratorio Oy

Kuokkalan kirkon viereiselle tontille on suunnitteilla puurakenteinen kortteli, jossa on mahdollista vastata asumisen ja elämisen tarpeisiin sen eri vaiheissa. Alueen suunnittelu on käynnistynyt asuntoreformikilpailulla vuonna 2018, jonka voittajaksi valikoitui Collaboratorio Oy ehdotuksellaan ”Kalon”. Nyt laadittu asemakaavaluonnos pohjautuu voittaneeseen kilpailutyöhön, jota on jatkokehitetty monikumppanuuskaavoituksen periaatteiden mukaisesti yhdessä Collaboratorio Oy:n, Yrjö ja Hanna Säätiön ja JVR-Rakenne Oy:n kanssa.

Kaavaluonnoksessa alueelle esitetään viiden viisikerroksisen asuinkerrostalon muodostamaa korttelikokonaisuutta, jonka rakennusoikeudesta vähintään 2/3 on käytettävä asumiseen ja sitä palveleviin tiloihin. Alueelle voidaan toteuttaa seniori- ja palveluasumista. Kuokkalan toriin rajautuvan rakennuksen ensimmäinen kerros tulee toteuttaa liike- ja/tai yhteistiloina. Täydennysrakentaminen mahdollistaa laskennallisesti asunnon noin 150–180 asukkaalle. Uudisrakentamisen kaupunkikuvalliset ja maisemalliset vaikutukset ovat merkittävät, joten Kuokkalan kirkon ja Puukuokan viereen sijoittuvan uudisrakentamisen arkkitehtuurilta edellytetään korkeaa laatua. Uudisrakennuksia suunnitellaan massiivipuurakenteisina ja puujulkisivuisina.


Uusi päiväkoti korvaa vanhan Pohjanlammella

Pohjanlammen päiväkoti uudistetaan ja toimintaa laajennetaan. Suunnitteilla on uusi, 16 ryhmäinen päiväkoti noin 220 lapselle. Kaavaluonnoksessa esitetään uudisrakennuksen sijoittamista vanhan päiväkodin tilalle. Pohjanlammen virkistysaluetta kehitetään laadittavan yleissuunnitelman päivityksen periaatteiden mukaisesti. Jyväskylän kaupungin Tilapalvelu on käynnistänyt päiväkodin hankesuunnittelun, joka etenee kaavaprosessin ohessa erillisenä suunnittelutyönä.


Yritysalue pienimuotoiselle toiminnalle Kuokkalaan

Hämeenpohjan yritysalueen pohjoispuolta halutaan kehittää pienteollisuusalueena, joka sisältää mittakaavaltaan suhteellisen pienimuotoista, ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta yritystoimintaa sekä siistiä varastointia. Suunnitteluratkaisussa alueelle tehty kehäväylävaraus poistetaan, sillä Hämeenpohjantien nähdään toimivan riittävänä kehäväylänä.  Toteutuessaan alue voi toimia jopa 200 työpaikan tukikohtana, joskin paikan päällä säännöllisesti työskentelevien määrä tulee olemaan arviolta noin 50-100 henkilöä. Kaavamuutos on edennyt hyväksyttäväksi. Siihen on tehty ehdotusvaiheessa saadun palautteen myötä pienimuotoisia tarkennuksia: esimerkiksi korttelin 41 ajoyhteyden sijoittamiseen sekä kattomuotojen määräyksiin. Kaavamuutoksen hyväksyy kaupunkirakennelautakunta.
 

Lisää Kalonin kaavamuutoksesta
Lisää Pohjanlammen päiväkodin kaavamuutoksesta
Lisää Hämeenpohjantien yritysalueen kaavamuutoksesta 

Lisätiedot Kalonin ja Pohjanlammen päiväkodin kaavamuutoksista: kaavasuunnittelija Mauri Hähkiöniemi, p. 014 266 5034, mauri.hahkioniemi[at]jyvaskyla.fi
Lisätiedot Hämeenpohjantien yritysalueen kaavamuutoksesta: projektipäällikkö Tuija Solin, p. 014 266 5054, tuija.solin[at]jyvaskyla.fi


Asumista ja palveluita eri puolille Jyväskylää

Kaunisharjussa Koskenniskantiellä muutetaan Koskenniskan juhlatalon käyttötarkoitus mahdollistamaan asuin-, liike- ja toimistokäyttö matkailupalvelujen sijaan. Alueelle esitetään myös rakennuspaikkoja kahdelle erillispientalolle ja kahdelle rivitalolle. Suunnitteluratkaisussa Koskenniskantien katualuetta jatketaan, ja jatkeen nimeksi ehdotetaan Koskenniskakujaa. Kaavamuutos on ollut luonnoksena nähtävillä kahdesti, joista saatujen palautteiden myötä on muutettu muun muassa uuden katualueen nimeä ja tehty vähäisiä tonttien rajoja koskevia muutoksia.
Lisää kaavamuutoksesta

Jyväskylän keskustassa Vapaudenkadun ja Heikinkadun kulmaan on suunnitteilla lisää asumista. Heikinkatu 4:n kaavan muutosluonnoksessa esitetään viisikerroksista asuinkerrostaloa Vapaudenkadun suuntaisesti tontin luoteisosaan. Pysäköinti toteutettaisiin puolestaan maanalaisella pysäköinnillä nykyisen pysäköintialueen paikalle sekä maantasopaikkoina tontin kaakkois- ja lounaisosaan lähelle Heikinkadun vartta.  Kaava-alueelle sijoittuisi edelleen myös Vapaudenkatu 74:n pysäköintipaikat ja huoltoajoyhteys. Myös tonttiliittymät säilyisivät nykyisillä paikoillaan.
Lisää kaavamuutoksesta  
 
Rauhalahden voimalaitoksen ja Viherlandian väliselle alueelle sijoittuvalla tontilla Kammintie 4:ssä mahdollistetaan kaavamuutoksella teollisuus- ja varastorakennusten sijaan liike- ja toimistorakentaminen. Kaavamääräys mahdollistaa myös päiväkodin sijoittamisen tontille. Tontilla sijaitsevassa kiinteistössä toimii parhaillaan hyvinvointikeskus poikkeusluvalla. Kaavaluonnoksessa on huomioitu myös alueella oleva voimajohtolinja sekä turvetuhkan läjitysalue, jotka ohjaavat toimintojen sijoittelua tontille.
Lisää kaavamuutoksesta

Jyväskylän keskustassa Hannikaisenkatu 11-13:ssa ajanmukaistetaan asemakaavamerkintää niin, että asumisen, liike- ja toimistorakentamisen lisäksi tontille on mahdollista sijoittaa nykyisiin rakennuksiin myös julkisia hallinnon ja palvelujen tiloja kuten esimerkiksi terveys- ja sosiaalipuolen palveluja. Kaavaehdotuksessa esitetään, että tontin rakennusoikeutta kasvatetaan noin 500 kerrosalaneliömetrillä, jotta rakennusten sisäisiä toimintoja on mahdollista kehittää sekä suojella tontilla olevat rakennukset. Myös alueen Hannikaisenkadun varren pysäköinti ehdotetaan siirrettävän pääosin maanalaiseen pysäköintiin sekä tontin lounaiskulmaan. Näin Hannikaisenkatualuetta on mahdollista leventää turvaamaan tavoitteiden mukaiset kaistat jalankululle ja pyöräilylle.
Lisää kaavamuutoksesta

Korteniityntiellä asemakaavan muutoksella halutaan edistää asuinalueen täydentyminen rakentamattoman korttelin osalta. Tiiviiksi pientalokortteliksi kaavoitettu alue esitetään kaavaratkaisussa muutettavan rivitalojen ja pienkerrostalojen korttelialueeksi. Kaavan muutosehdotukseen ei ole tehty nähtävillä oloaikana saatu yhtään lausuntoa tai mielipidettä eikä sitä ole muutettu. Kaavan hyväksyy kaupunkirakennelautakunta.
Lisää kaavamuutoksesta


- - - - 

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea pöytäkirjan julkaisuun saakka. Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja puolestaan julkaistaan kokousta seuraavana perjantaina.