Hyvinvointikertomus 2019 hyväksyttiin ja etenee valtuustoon

Kuntalain mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Terveydenhuoltolaki edellyttää kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niitä edistävistä toimenpiteistä. Tämän lisäksi valtuustolle on laadittava kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus, joka sisältää hyvinvointisuunnitelman.

Hyvinvointikertomuksessa 2019 todetaan, että Jyväskylä vahvisti asemaansa Suomen seitsemänneksi suurimpana kaupunkina ja  arvioitiin Suomen toiseksi parhaaksi asuinpaikaksi ja väestön määrä jatkoi edelleen kasvua. Väestö voi edelleen pääsääntöisesti hyvin.

Suurimmiksi huolen aiheiksi näyttävät kaikissa ikäryhmissä nousevan mielenterveyteen liittyvät pulmat. Viime vuotta väritti myös erityisesti ikääntyneiden palvelujen laatuun ja valvontaan liittyvät teemat.

Positiivista kehitystä on edelleen tapahtunut osallisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumisessa, palvelujen saatavuudessa ja saavutettavuudessa, eri palvelujen yhteistyön lisääntymisessä, henkilöstön osaamisen vahvistamisessa sekä tiedolla johtamisen hyödyntämisessä toiminnan kehittämisen ja päätöksenteon tukena.

Tulevaisuuden haasteiksi nousevat erityisesti asukkaiden mielen hyvinvoinnin turvaaminen ja väestön ikärakenteen muutokseen vastaaminen nyt ja tulevaisuudessa. Kehittämistä tullaan edelleen tarvitsemaan myös palvelujen ja sidosryhmien yhteistyössä ja toiminnan koordinoimisessa sekä toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa palvelujen kehittämisen tukena.

Kaupunginhallitus hyväksyi hyvinvointikertomuksen 2019 ja esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee asian tiedoksi.

Vihreän liiton valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite viittomakielisten palveluiden vahvistaminen

Vihreän liiton valtuustoryhmän ja 29 muun valtuutetun allekirjoittamassa valtuustoaloitteessa viittomakielisten palveluiden vahvistamisesta todetaan palvelujen ja resurssien olevan hajallaan ja että ne eivät kohtaa eri-ikäisten viittomakielisten tarpeita.

Vastauksessa todetaan mm. että Jyväskylän kaupungissa on kattavasti viittomakielisille asukkaille suunnattuja palveluja. Osa palveluista toimii keskitetysti, kuten opetus- ja osa vanhuspalveluista. Erityisesti jatketaan tiedottamisen ja yhteistyön tiivistämisen kehittämistä. Tällä hetkellä resurssit eivät mahdollista kokopäiväisen koordinaattorin palkkaamista. Hajanaiset kuulovammaisten palvelut on jo nyt koottu Jyväskylän kaupungin verkkosivuille. Sivuilla on linkit myös palveluja viittomakielisille tarjoavien järjestöjen sivuille. https://www.jyvaskyla.fi/vammaiset/kuulovammaiset

Kaupunginhallitus teki vastaukseen seuraavan lisäyksen: Esteettömyyssuunnitelmaa (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen esteettömyys) laadittaessa on varmistettava erityisryhmien palveluiden saatavuus ja saavutettavuus sekä luotava malli, jossa palveluita koordinoidaan yli toimialarajojen. Suunnitelmaa tulee tehdä ja toteutusta suunnitella eri toimijoiden yhteistyönä.

Kaupunginhallitus saattaa edellä esitetyn vastauksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian yhtymävaltuuston kokous 29.5.2020

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian yhtymävaltuuston kokous pidetään perjantaina 29.5.2020 sähköisenä kokouksena.

Esityslista on luettavissa koulutuskuntayhtymän sivuilla osoitteessa: http://kuntatoimisto.jao.fi/ktweb/

Kaupunginhallitus antoi kaupungin edustajille ohjeeksi, että kuntayhtymän hallituksen ehdotukset hyväksytään.

Lausunto henkilötunnuksen uudistamista pohtineen työryhmän loppuraportista

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Jyväskylän kaupungilta lausuntoa henkilötunnuksen uudistamista pohtineen työryhmän loppuraportista.

Kaupunginhallitus palautti asian yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Lisätietoja

  • kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
  • kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089
  • kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353
  • kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501