Aluehallintoviranomainen oli vuoden 2019 aikana yksityisen palveluntuottajan valvonnan yhteydessä saanut tietoonsa, että kunnan viranhaltija ei ollut tavannut yksikössä asuvia jyväskyläläisiä asiakkaita useampaan vuoteen.  Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto pyysi Jyväskylän kaupungilta 15.1.2020 selvitystä siitä, miten asumispalveluasiakkaiden sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut kaupungilla toteutuvat. Asumispalveluasiakkaiden sosiaalihuoltolain mukainen prosessi on nyt korjattu.

Aluehallintoviranomainen oli vuoden 2019 aikana yksityisen palveluntuottajan valvonnan yhteydessä saanut tietoonsa, että kunnan viranhaltija ei ollut tavannut yksikössä asuvia jyväskyläläisiä asiakkaita useampaan vuoteen.  Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto pyysi Jyväskylän kaupungilta 15.1.2020 selvitystä siitä, miten asumispalveluasiakkaiden sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut kaupungilla toteutuvat. Selvitys koski vammaispalveluiden sekä aikuissosiaalityön asumispalveluiden asiakkaita.

Kaupunki havaitsi selvitystä tehdessään, että aiemmasta lainsäädännöstä johtuen asumispalveluasiakkaiden palvelutarpeen arvioinnissa, päätöksenteossa ja asiakassuunnitelmien laatimisessa on ollut puutteita niiden asiakkaiden kohdalla, jotka ovat olleet kaupungin palveluiden piirissä pitkään, jopa vuosikymmenten ajan.

Myös yhteydenpito asiakkaisiin on ollut osin hajanaista ja puutteellista, sillä samat asukkaat ovat voineet asua tietyissä sopimusyksiköissä vuosikymmenten ajan, eikä yhteydenpitotarvetta kaupungin suuntaan ole ollut, vaan palvelut ovat toimineet sopimuksessa edellytetyllä tavalla.

- Kaikilla asiakkailla ei ole ollut nykylain edellyttämää nimettyä, yhteydenpidosta vastaavaa omatyöntekijää. Nyt puutteet käydään läpi ja palvelut tarkistetaan sosiaalihuoltolain mukaiseksi kaikkien asiakkaiden osalta kuluvan vuoden aikana, sosiaalipalveluiden palvelujohtaja Ulla Kuittu toteaa.

Heitteillä asiakkaat eivät missään nimessä ole olleet, sillä asumispalveluista vastanneiden palveluntuottajien kanssa on käyty tiivistä vuoropuhelua ja asukkailla on aina ollut mahdollisuus saada yhteys kaupunkiin, jos ongelmia on palveluissa ilmennyt. 

Aluehallintovirasto antoi asiassa huomautuksen ja kehotti kaupunkia antamassaan päätöksessä toimimaan kaupungin suunnittelemalla tavalla ja totesi valvonta-asian päättyneeksi.

Asumispalveluita keskitetään aikuissosiaalityön ja kuntouttavien palveluiden palvelualueelle vuoden 2020 aikana.

Jyväskylän kaupungin sosiaalipalveluissa on nyt selkeytetty ja yhdenmukaistettu asumispalveluasiakkaiden sosiaalihuoltolain mukaista palveluprosessia, jotta asiakkaiden oikeanlaiseen asumismuotoon ja palveluun pääseminen helpottuu, asiakkailla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen ja heidän itsemääräämisoikeutensa toteutuu. Kaikille sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden asiakkaille nimetään omatyöntekijät 1.6.2020 mennessä.

Vammaispalveluissa varmistetaan lisätyn sosiaalityöntekijäresurssin ja esimiestyön myötä, että asiakkaiden tapaamiset, palvelutarpeen arvioinnit ja asiakassuunnitelmien laatiminen toteutuvat suunnitelmallisesti. Jatkossa vammaispalveluiden sosiaalihuollon mukaista asumispalvelua saavat asiakkaat siirtyvät aikuissosiaalityön ja kuntouttavien palveluiden palveluyksikköön.  Muutos tapahtuu syksyllä ja koskettaa kahdeksaa asiakasta. Asiakkaisiin ollaan yhteydessä.
 
Myös mielenterveys- ja päihdeperustein sekä muutoin sosiaalisin syin asumispalveluita tarvitsevien asiakasryhmien asumispalveluiden myöntäminen keskitetään aikuissosiaalityön ja kuntouttavien palveluiden palveluyksikköön.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen järjestämisvastuun siirryttyä Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä Jyväskylän kaupungin vastuulle 1.5.2020 alkaen, asiakastyöhön lisättiin kaksi sosiaalityöntekijää. Päihdekuntoutujien ostettujen asumispalvelujen osalta uusi sopimuskausi alkaa 1.6.2020 ja kaikille asiakkaille tehdään palvelutarpeen arviointi ja päätös sekä nimetään omatyöntekijä.

Lisätietoja:
sosiaalipalveluiden palvelujohtaja Ulla Kuittu, p. 014 266 3340
vammaispalveluiden palvelupäällikkö Päivi Junnilainen, p. 014 266 3636
aikuissosiaalityön ja kuntouttavien palveluiden palvelupäällikkö Ritva Anttonen, p. 014 266 3347
johtava sosiaalityöntekijä Laura Vänttinen, p. 014 266 3403