Hyppää pääsisältöön

18.5.2020

Kuva
Tilapalvelun johtokunta, kokousnuija

Lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2019 arviointikertomuksesta

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitellään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitellään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Tarkastuslautakunta hankkii kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin toimielimiltä tarvittavat lausunnot toimitettaviksi kaupunginvaltuustolle yhdessä vuoden 2019 arviointikertomuksen kanssa.

Kaupunginhallituksen lausunnossa todetaan mm. että kaupunginhallitus on tunnistanut heikentyneen talouden tilanteen ja on jo ryhtynyt talouden tasapainottamistoimiin. Myös toiminnallisten tavoitteiden asettamisessa ja raportoinnissa on edelleen kehitettävää. Tähän kaupunginhallitus on kiinnittänyt huomiota jo kuluvan vuoden talousarvion valmistelussa. Tavoitteiden tulisi olla selkeitä ja mitattavia siten, että niiden toteutuminen pysytään raportoimaan tilinpäätöksessä.

Kaupunginhallitus merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi ja päätti antaa esityslistalla olleen lausunnon tarkastuslautakunnalle.

Oikaisuvaatimus Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksestä sulkea katuja Neste Ralli 2020 -tapahtuman aikana

Kaupunginhallitus päätti 2.3.2020, että Neste Ralli 2020 –tapahtumaan kuuluvan Harjun erikoiskokeen vuoksi suljetaan katuja ja alueita ja osan asuinalueiden katujen liikennettä rajoitetaan erikoiskokeiden aikana.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan kaupunkia perumaan päätöksensä ja pitämään alue avoimena.

Kaupunginhallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen. Päätös voidaan panna täytäntöön ilman lainvoimaa, koska täytäntöönpanoa ei yleisen edun vuoksi voida lykätä.

Jyväskylän kaupungin lausunto alueiden kehittämiseen liittyvien säännösten uudistamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää Jyväskylän kaupungilta lausuntoa alueiden kehittämiseen liittyvien säännösten uudistamista koskevasta työryhmän ehdotuksesta. Uudistuksen kokonaisuuteen kuuluvat esitykset laiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä laiksi alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta.

Kaupunginhallitus päätti antaa esityslistan liitteen mukaisen lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle alueiden kehittämiseen liittyvän lainsäädännön uudistamisesta.

Selvitys Eduskunnan oikeusasiamiehelle kanteluasiassa

Eduskunnan oikeusasiamiehelle on tehty kantelu, jossa on pyydetty tutkimaan Jyväskylän kaupunginhallituksen menettelyä, joka kantelun mukaan on muun ohessa loukannut luottamushenkilön sananvapautta.

Kantelussa todetaan mm. että kaupunginhallitus on loukannut kantelijan sananvapautta ja oikeutta mielipiteen ilmaisemiseen yhteiskunnallisesti merkittävässä asiassa tuomitsemalla yleisönosaston kirjoituksen, jossa kantelija on toisena allekirjoittajana.

Kaupunginhallituksen selvityksessä todetaan mm. että asiasta saadun selvityksen perusteella kaupunginhallitus harkitsi tätä kokonaisuutta siten, että kantelijan menettely on heikentänyt luottamuksellisuutta asioiden valmistelussa, mutta oikeudellisesti arvioituna menettelyn ei katsottu olevan sen luontoista, että kaupunginhallituksen olisi tullut kuntalain 85.2 §:n edellyttämällä tavalla ilmoittaa asiasta valtuustolle tai tehdä asiassa rikosilmoitus. Kaupunginhallitus ei ole kuntalain 85.2 §:n mukaisen menettelyn käynnistämisellä ylittänyt toimivaltaansa tai rikkonut hallinnon oikeusperiaatteita taikka loukannut luottamushenkilön sananvapautta, kunniaa tai oikeutta mielipiteen ilmaisemiseen.

Ennen päätöstä Jari Colliander (Kesk) esitti Johanna Karjulan (Kesk) kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

Äänin 10-2-1 tyhjää kaupunginhallitus päätti antaa esityslistan mukaisen selvityksen eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Colliander ja Karjula jättivät päätökseen eriävät mielipiteensä.

Muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta

Kaupunginhallitus merkitsi valtionosuuspäätökset tiedoksi ja päätti, että päätöksiin ei haeta oikaisua.

Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 26/2020 poikkeustilasetelin myöntäminen

Jyväskylän kaupunki järjesti jyväskyläläisille yrityksille yrityspalvelusetelistä muunnellun poikkeustilasetelihaun paikallisten yritysten liiketoiminnan tukemiseksi. Setelin arvo on 2 000 € ilman omavastuuosuutta ja siihen on varattu 200 000 € avustus. Poikkeustilaseteliä pystyi hakemaan akuutteihin suunnitelmiin ja toimenpiteisiin liiketoiminnan sopeuttamiseksi tai uudelleensuuntaamiseen poikkeustilanteessa. Hakemuksen jättäneiden ja kriteerit täyttäneiden yritysten kesken palvelusetelit arvottiin.

Oikaisuvaatimuksessaan JAPE-Tuote TINTEX Oy esittää, että viranhaltijapäätös ei ole lainvoimainen seuraavilla perusteilla:

JAPE-Tuote TINTEX Oy vetoaa arpajaislain vaatiman luvan puuttumiseen ja jakoprosessiin liittyvän arvonnan suorittaneiden henkilöiden jääviyteen ja todennäköisyyslaskennalla perusteltuun epäselvyyksiin setelinjaossa.

Vastauksessa oikaisuvaatimukseen todetaan mm, että määräaikaan mennessä poikkeustilaseteliä haki 436 yritystä. Mikäli yrityksen hakemus täytti edellä mainitut peruskriteerit eikä hakijayritys ollut hakemusten arviointihetkellä rekisteröitynyt poikkeustilasetelin palveluntuottajaksi, se osallistui arvontaan. Arvonnan ulkopuolelle jäivät lisäksi sellaiset yritykset, joilla ei ollut kotipaikkaa tai kiinteää toimipistettä Jyväskylässä tai jos yritys oli hakenut poikkeustilaseteliä kiinteiden kulujen kattamiseen. Arvontaan osallistui 364 hakemusta. Jokainen hakemus numeroitiin ja arvonta suoritettiin hyödyntäen Excel-taulukkolaskentaohjelman otantatyökalua. Arvonnassa oli läsnä Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksiköstä 3 työntekijää. Työntekijät eivät tienneet arvontaa suorittaessaan, mitä yritystä kukin numero edusti. Heillä tai heidän lähipiirillään ei ole omistuksia tai muita sidonnaisuuksia arvontaan osallistuneisiin yrityksiin.

Koska kyseessä ei ole vastikkeellinen toiminta, jolla on tarkoitus kerätä varoja, arpajaislakia ei voida soveltaa koskemaan yritysten kehittämiseen tarkoitettua palvelusetelin jakamista. Arvonta on tasapuolinen jakomekanismi tilanteessa, jossa hakeneita ja kriteerit täyttäneitä yrityksiä on enemmän kuin palveluseteleitä ja yritysten kehittämistuen tarvetta ei ole mahdollista laittaa tarveperustaiseen arvojärjestykseen.

Kaupunginhallitus päätti hylätä edellä olevin perustein poikkeustilasetelin myöntämistä koskevasta päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja pysyttää elinkeinojohtajan viranhaltijapäätöksen nro 26/2020 voimassa sellaisenaan.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Lisätietoja

  • kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
  • kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089
  • kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353
  • kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501