Lomautukset ovat mahdollisia vuoden 2020 loppuun.

Jyväskylän kaupungin konsernihallinnon, sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialan, kaupunkirakennepalvelujen toimialan ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen, Kylän Kattauksen ja Tilapalvelun liikelaitoksissa 29.4.2020 alkaneet yt-neuvottelut päättyivät 13.5.2020.

Yhteistoimintamenettely käynnistettiin koronavirustilanteen aiheuttamien taloudellisten riskien minimoimiseksi ja henkilöstötilanteeseen reagoimiseksi. Koronaviruksen aiheuttamassa ennakoimattomassa, poikkeuksellisessa ja nopeasti muuttuvassa tilanteessa yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen oli välttämätöntä, koska työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat olennaisesti vähentyneet tai vähentymässä.

Neuvotteluissa käytiin läpi erityisesti suunniteltujen toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja toimialoittain ja liikelaitoksittain sekä edelleen palveluittain.

Neuvotteluissa on käsitelty koronaviruksen ja siihen liittyvien viranomaispäätösten ja suositusten vaikutuksia kaupungin toimintaan ja työn määrään. Lisäksi koronavirustilanne on vaikuttanut yhteiskunnalliseen tilanteeseen, asiakkaiden ja kuntalaisten toimintaan ja siten palvelutarpeeseen ja kokonaisuutena myös välillisesti esimerkiksi tukipalveluiden tarpeeseen. Lisäksi koronavirustilanne ja siinä tapahtuvat muutokset vaikuttavat tarvittavaan valmiustason varautumiseen ja tätä kautta kaupungilla tarjolla oleviin työtehtäviin. Neuvotteluissa on käsitelty koronaviruksen aiheuttamia vaikutuksia palvelutarpeeseen ja sitä kautta kaupungin toimintaan ja työn määrään arvioiden tilannetta vuoden 2020 loppuun saakka.

Koronavirustilanteen tai poikkeusolojen kesto ei ole tiedossa. Neuvotteluissa on käsitelty tilanteen ennakoimattomuutta, ja myös sitä, että valtio on tällä hetkellä purkanut osittain joitain rajoituksia, todeten kuitenkin, että on välttämätöntä säilyttää mahdollisuus rajoitustoimien uudelleen käyttöönottoon tai uusista toimista päättämiseen. Koronaviruksen aiheuttamaan työn vähenemiseen työnantaja on reagoinut jo nykytilanteessa esimerkiksi työjärjestelyillä, vuosilomilla ja mahdollisuuksien mukaan muista vapaista sopimalla. Nämä keinot ovat kuitenkin riittämättömiä tarkasteltaessa tilannetta vuoden 2020 loppuun saakka.

Lomautustoimenpiteet voivat kohdistua enintään 500 henkilöön

Työnantaja arvioi, että lomautustarve on osassa kaupunkirakenteen toimialan tehtäviä, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan hallinnon ja tukipalvelujen tehtäviä, Kylän Kattauksen tehtäviä sekä konsernihallinnossa tietohallintoa lukuun ottamatta. Tilannearvio voi myös tästä muuttua.

Neuvottelujen päättymishetkellä arvio on, että lomautustoimenpiteet eivät kohdistuisi Keski-Suomen pelastuslaitokseen, Tilapalvelu-liikelaitokseen eikä konsernihallinnossa tietohallinnon henkilöstöön. Näissäkin yksiköissä voivat poikkeukselliset olosuhteet kuitenkin edellyttää tilapäisiä siirtoja toisiin tehtäviin sekä tapahtua koronatilanteesta johtuvia työ- ja virkaehtomuutoksia.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluhenkilöstön osalta todettiin, että lomautustarve ei kohdistu palveluhenkilöstöön, mutta muuttuva tilanne voi vaatia edelleen siirtymistä muuhun kuin työsopimuksen tai virkamääräyksen mukaiseen tehtävään. Jos näihin vaihtoehtoisiin tehtäviin ei siirrytä kuin ainoastaan työnantajan direktio-oikeuteen perustuen ja sen mahdollistamalla määräajalla, voi työantajalle syntyä lomautustarve, koska kaikkia tavanomaisia tehtäviä ei epidemiatilanteessa ole.

Lomautustoimenpiteiden arvioidaan voivan kohdistua enintään 500 henkilöön. Lomautukset sekä lomautusten lisäksi työ- ja virkaehtomuutokset voivat tulla kyseeseen nyt neuvotellun perusteella 31.12.2020 saakka. Työnantajana Jyväskylän kaupunki on arvioinut koronaviruksen vaikutukset työn määrään kestävän joka tapauksessa vähintäänkin kesän ja syksyn ylitse vuoden 2020 loppuun saakka. Lomautukset voivat olla kokoaikaisia tai osa-aikaisia ja ne voivat koostua useammasta jaksosta. Eri ajanjaksoina lomautuksia voi kohdentua eri toimintoihin tai tehtäviin.

Henkilöstöjärjestöt jättivät 13.5.2020 neuvottelussa eriävän mielipiteen mahdollisiin lomautuksiin. Henkilöstöjärjestöt eivät hyväksy lomauttamisia kokonaisuudessaan. Nyt käytyjen yt-neuvottelujen osalta henkilöstöjärjestöt eivät myöskään hyväksy työnantajan päätöstä ulottaa yt–neuvotteluiden vaikutukset vuoden 2020 loppuun asti. Henkilöstöjärjestöjen mielestä tämänhetkisen koronatilanteen perusteella ei voi arvioida loppuvuoden työtilannetta, joten arviointi tulee tehdä syksyllä uudelleen yhteistoimintaneuvotteluiden merkeissä, koska koronan vaikutukset ja laajuus voivat muuttua pienelläkin aikavälillä.

Toimenpiteet ja laajuus tarkentuu seuraavien kuukausien aikana

Kaupunginjohtaja on 14.5.2020 päätöksellään päättänyt yhteistoimintaneuvottelut ja valtuuttanut toimivaltaiset tahot ryhtymään toimenpiteisiin päätöksen täytäntöönpanemiseksi. Toimenpiteiden laajuus tarkentuu seuraavien kuukausien aikana aina vuoden loppuun saakka.

Lomautusilmoitus tulee antaa kuukautta ennen lomautuksen alkamista. Ensimmäiset määräaikaiset lomautukset voisivat työnantajan arvion mukaan alkaa.

Määräaikaisten lomautusten enimmäiskesto voi olla 90 päivää. Lomautus voi olla kokoaikainen tai osa-aikainen ja se voi myös koostua useammasta jaksosta. Lomautusten pääperiaate on, että ne kohdentuisivat mahdollisimman tasaisesti ammattiryhmittäin. Näin lomautukset olisivat pääsääntöisesti enimmäiskestoa lyhyempiä, mutta kohdentuisivat laajempaan henkilöstöjoukkoon. Olemassa olevat tehtävät ja niissä tarvittava osaaminen voivat kuitenkin vaikuttaa lopputulokseen.

Neuvotteluissa on käsitelty mahdollisuuksia lieventää henkilöstövaikutuksia, ja työnantaja tulee jatkuvasti 31.12.2020 saakka toteuttamaan ja selvittämään kaikkia näitä mahdollisuuksia. Näitä keinoja ovat ensisijaisesti työnantajalla olevien korvaavien työtehtävien tarjoaminen tai esimerkiksi vuosilomien ja säästövapaiden pitäminen.

Työnantaja kartoittaa lomautusuhan alla olevan henkilöstön koulutusta, työhistoriaa ja osaamista ja muita vastaavia asioita, jotta lain mukainen mahdollisuus tarjota muuta työtä voidaan arvioida ja myös toteuttaa, jos korvaavia tehtäviä on. Siirtymiset ovat tällä hetkellä todennäköisimpiä kaupunkirakennepalveluihin kausi- ja kesätöihin, mutta myös muita vaihtoehtoja kartoitetaan edelleen esimerkiksi täyttölupia seuraamalla.

Rekrytoinnissa jätetään täyttämättä yhteistoimintaneuvotteluissa olleiden yksiköiden avoimia tehtäviä ja täytön arviointi siirretään myöhempään ajankohtaan. Vapautuvat työtehtävät tehdään ensisijaisesti nykyisellä henkilöstöresurssilla, jos lomautusuhan alla olevan henkilöstön kelpoisuus ja osaaminen sekä tarvittavan tehtävän kelpoisuus ja osaaminen kohtaavat.

Huhtikuun lopussa päättyivät kaupungin sivistyspalvelujen yt-neuvottelut. Toimialueella on toteutumassa lomautuksia toukokuun lopusta alkaen ja edelleen kesän ylitse. Joitain lomautuksia on myös peruttu, silloin kun työtehtävät eivät ole estyneet tai vähentyneet enää koronatilanteesta johtuen. Sivistyksen toimialan yt-neuvottelujen perusteella lomautukset ovat mahdollisia toukokuun lopusta syyskuun loppuun 2020.​ Koronatilanteen pitkittyminen, ennakoimattomuus ja erilaiset vaikutukset työtehtäviin ovat tulleet sivistyksen neuvottelujen jälkeen vielä ilmeisemmiksi.

Lisätietoja:

 • Kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501
 • Henkilöstöjohtaja Arja Aroheinä, p. 014 266 1552
 • Kansliapäällikkö Heli Leinonkoski, konsernihallinto, p. 014 266 1503
 • Toimialajohtaja Kati Kallimo, sosiaali- ja terveyspalvelut, p. 050 4422 302
 • Toimialajohtaja Erja Saarivaara, kaupunkirakennepalvelut, p. 014 266 5071
 • Pelastusjohtaja Risto Helminen, Keski-Suomen pelastuslaitos, p. 014 266 1022
 • Liikelaitosjohtaja Tuija Sinisalo, Kylän Kattaus, p. 014 266 8262
 • Kiinteistöjohtaja Petteri Kontro, Tilapalvelu, p. 014 266 0976

Pääluottamus- ja luottamusmiehet sekä työsuojeluvaltuutettu

 • JAU ry/JHL ry Joni Leppänen, p. 014 266 8315
 • JAU ry/JHL ry Hannu Tuderus, p. 014 266 3018
 • JAU ry/JYTY ry Ulla Sinikka Sihvonen, p. 014 266 3706
 • Sote ry/Tehy ry Jaana Pollari, p. 050 576 9121
 • Sote ry/Super ry Sari Puikkonen, p. 014 266 3017
 • Sote ry/Spal ry Jari Niutanen, p. 050 3032 744
 • JUKO ry Heljä Siitari, p. 014 266 3012
 • JUKO ry/KTN ry Pekka Kupari, p. 014 266 5173
 • työsuojeluvaltuutettu Tiina Ronkainen, p. 014 266 1353
Asiasanat: