Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 12.5.2020 käsiteltiin muun muassa vuoden 2020 kunnallistekniikan investointiohjelman muutoksia.

Lisätietoja: 

- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231, ahti.ruoppila[at]jyvaskyla.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jyvaskyla.fi

Kunnallistekniikan investointiohjelman muutokset hyväksyttiin 

Kaupunkirakennelautakunta päätti hyväksyä vuoden 2020 kunnallistekniikan investointiohjelman muutokset.

Lautakunta hyväksyi vuoden 2020 kunnallistekniikan investointiohjelman 17.12.2019. Ohjelmassa investointeihin oli varattu 22 550 000 euroa, josta tulojen osuus oli 3 050 000 euroa. Kaikki tulot olivat maankäyttösopimustuloja eli käyttötaloustuloja. Tämän jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.4.2020 vuoden 2019 kunnallistekniikan investointimäärärahan 5 623 000 euron suuruisen uudelleenbudjetoinnin vuodelle 2020, koska kaikkia vuoden 2019 hankkeita ei eri syistä pystytty aloittamaan tai saamaan valmiiksi viime vuonna. Uudelleenbudjetointien johdosta investointien kokonaismenot ovat tänä vuonna suuruudeltaan 28 173 000 euroa. 

Lautakunnan nyt päättämien investointiohjelman muutosten jälkeen tänä vuonna Kankaan alueella on käytettävissä katutöihin 1 644 000 euroa ja viheralueiden töihin 1 789 000 euroa, Kukkumäen eritasoliittymän rakentamiseen 1 850 000 euroa, Ramoninkadun ja -sillan rakentamiseen 740 000 euroa, Lohikosken katujen saneeraukseen 185 000 euroa, Saarnatien saneeraukseen 165 000 euroa ja Pohjoisbaanan rakentamiseen Ritopohjantiellä 1 150 000 euroa.

Lautakunta päätti syyskauden kokouksistaan

Lautakunta päätti pitää kokouksensa 1.8.–31.12.2020 tiistaisin alkaen kello 16.00. Kokouspäivät ovat 11.8., 1.9., 22.9., 13.10., 3.11., 24.11. ja 15.12. Ylimääräisiä kokouksia pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Kokoukset pidetään Rakentajantalossa (Hannikaisenkatu 17). Tilapäisesti kokous voidaan pitää myös muualla. Tarvittaessa voidaan käyttää sähköistä päätöksentekomenettelyä. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla.

ELY-keskukselle lausunto valtatien 4 parantamisesta

Lautakunta antoi Keski-Suomen ELY-keskukselle lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) soveltamisen tarpeesta koskien valtatie 4:n parantamishanketta välillä Haapalahti−Kanavuori ja sen tiesuunnittelussa esiin tullutta tien tasausmuutosta. Valtatie 4 rakennetaan välillä Haapalahti–Kanavuori noin 3 kilometrin matkalla Varassaaren kautta kulkevaan uuteen maastokäytävään. Tutkitussa tasausvaihtoehdossa moottoritie ylittää Jyväskylä–Pieksämäki rautatien, kun yleissuunnitelmaratkaisussa tie alitti sen. Uuden tasausvaihtoehdon on arvioitu olevan ympäristövaikutusten, hankkeen riskien ja talouden osalta yleissuunnitelmaratkaisua parempi.

Kaupunkirakennelautakunta päätti todeta lausuntonaan seuraavaa: ”Riippumatta siitä nähdäänkö YVA-lain mukaista arviointimenettelyä tarpeelliseksi, tulee jatkosuunnittelussa arvioida erityisesti vaikutuksia maisemaan. Havainnollistavaa aineistoa tulee tehdä erityisesti näkymistä korttelialueilta sekä osana kaukomaisemaa. Jatkosuunnittelussa tulee myös alueen melunsuojauksessa ja kaupunkikuvaan vaikuttavissa ratkaisuissa huomioida alueen asema valtakunnallisesti merkittävänä RKY-alueena ja Jyväskylän keskustaajaman läpäisevänä liikennekäytävänä. Suunnittelua tulee tehdä yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa ja pyytää lausunto mm. Jyväskylän kaupunkikuvatoimikunnalta.”

Kaupunki ostaa noin 12,7 hehtaarin kokoisen määräalan Länsi-Palokasta

Lautakunta päätti, että Jyväskylän kaupunki ostaa 250 000 euron kauppahinnalla noin 12,7 hehtaarin kokoisen määräalan Metsärinne-nimisestä tilasta, jonka kiinteistötunnus on 179- 404-74-6. Lisäksi lautakunta valtuutti tontit ja maanhallinta -palveluyksikön sopimaan kauppakirjan tarkemmista ehdoista. Määräala liittyy länsirajasta kaupungin ennestään omistamiin maihin. Alueella on vireillä Länsi-Palokan osayleiskaavan laatiminen. Yleiskaavan luonnoksessa tilan alueelle on kaavailtu muun muassa työpaikkatoimintojen alueita. Alueella ei ole voimassa asemakaavaa.

Kaupunki ja Suur-Savon Sähkö sopivat alueiden käytöstä ja kunnossapidosta 

Lautakunta päätti, että kaupunki tekee sopimuksen Suur-Savon Sähkön kanssa Uimalanniemen, Naissaaren ja Vaajakosken keskustan puoleisen rannan eräiden alueiden käytöstä ja kunnossapidosta noin 4 hehtaarin kokoisella alueella. Lisäksi lautakunta valtuutti liikenne- ja viheralueet -palvelualueen sopimaan sopimuksen tarkemmista ehdoista. Asemakaavassa alueet on osoitettu vesivoimalaitosten alueiksi, uimaranta-alueeksi, puistoalueeksi ja puistoksi. Sopimuksen mukaan kaupunki pitää aluetta kunnossa korvauksetta, eikä Suur-Savon Sähkö peri alueesta vuokraa. Tapahtumaluvat alueelle myöntää kaupunki.

Puitesopimus Elenia Oy:n muuntamoiden sijoittamisesta kaupungin alueille

Lautakunta päätti, että Jyväskylän kaupunki tekee Elenia Oy:n kanssa puitesopimuksen yhtiön muuntamoiden sijoittamisesta kaupungin omistamille alueille ja valtuuttaa tontit ja maanhallinta -palveluyksikön allekirjoittamaan sopimuksen ja sopimaan tarvittaessa sopimukseen liittyvistä yksityiskohdista.

Lautakunta käsitteli myös asemakaavamuutoksia Vapaakirkon tontille Puutarhakadulle sekä Palokkaan Saharisentielle ja Heikkilään Matinmäentielle. Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti. 

Esityslista ja pöytäkirja

Linkit kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjaan löytyvät lautakunnan verkkosivulta osoitteesta https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lautakunnat/kaupunkirakennelautak.... Materiaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.