Metsäohjelman valmistelutyössä tunnistettiin tarve laatia kaupungin päävirkistysalueille erilliset hoitosuunnitelmat, joissa suunnitellaan alueiden metsien hoitoa ja käyttöä tarkemmin.

Suunnittelualueen laajuus on noin 180 hehtaaria ja siihen kuuluvat Keljonkankaan, Sarvivuoren ja Iso-Urtin kaupungin omistuksessa olevat virkistys- ja suojelumetsät. Metsäohjelma on vuonna 2018 valmistunut Jyväskylän kaupungin metsien käyttöä vuoteen 2030 saakka linjaava strateginen suunnitelma.

Hoitosuunnitelmasta pyydetään palautetta

Hoitosuunnitelmaan voi tutustua osoitteessa metsäpalvelujen verkkosivuilla. Suunnitelmasta voi antaa palautetta kaupungin palautekanavan kautta toukokuun loppuun mennessä. Ulkoilu- ja virkistysmetsien hoitotöitä tehdään suunnitelman mukaisesti yhtäaikaisesti Sarvivuoren lähimetsien hoitotöiden kanssa tulevasta syksystä alkaen.

Hoitosuunnitelma tulevalle 10 vuodelle 

Hoitosuunnitelmassa suunnitellaan alueen hoito- ja hakkuutarpeita seuraavien 10 vuoden ajaksi. Suunnitelmassa otetaan monipuolisesti huomioon alueen maisemalliset, virkistykselliset, ekologiset ja metsänhoidolliset tarpeet metsäohjelman linjausten mukaisesti. Näitä tavoitteita yhteensovittamalla on suunnitelmassa tähdätty metsien tilaan, joka turvaa luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön edellytykset ja elinvoimaiset metsät virkistysalueella pitkällä tähtäimellä. 

Suuri osa alueen metsistä kuuluu ulkoilu- ja virkistysmetsien hoitoluokkaan ja niiden hoidossa noudatetaan ulkoilu- ja virkistysmetsille määritettyjä, metsänhoidollisia periaatteita, kuten metsän tunnun säilyttäminen. Valtaosa metsiin esitetyistä toimenpiteistä on varttuneiden ja eri-ikäisrakenteisten metsienharvennus- ja poimintahakkuita, jotka varmistavat puuston tulevan elinvoimaisuuden ja uudistumisen. 

Alueella on myös runsaasti suojelualueita, joilla ei pääsääntöisesti toteuteta metsänhoidollisia toimenpiteitä, lukuun ottamatta kaupungin ylläpitämien virkistysreittien reunapuuston hoitoa. 

Suojelualueita lisätään

Suunnittelualueen metsämaan pinta-ala on 180 hehtaaria, josta ennen suunnittelun aloitusta 48,6 hehtaaria oli suojeltu joko yleiskaavan, luonnonsuojelulain tai kaupungin oman metsäsuunnitelman nojalla. Suunnitteluprosessin aikana suojeltuja kohteita lisättiin metsäsuunnitelmaan noin 67 hehtaarin verran, joten suojelupinta-ala on nykyisellään 115 hehtaaria, joka vastaa 64:a prosenttia suunnittelualueesta. Metsäohjelman tavoitteena on, että koko kaupungin vuoden 2018 metsäomaisuuden pinta-alasta 17 prosenttia on suojeltua.