Rakennus- ja ympäristöjaoston kokouksessa 5.5.2020 käsiteltiin muun muassa lausuntoa ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisen tarpeesta koskien tien korkeusmuutosta valtatien 4 parantamishankkeessa Haapalahden ja Kanavuoren välillä.

Lisätietoja:

- rakennus- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja Tuija Elina Lindström, p. 040 937 8772, tuija.lindstrom[at]jyvaskyla.fi
- ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, p. 014 266 5166, paivi.pietarinen[at]jyvaskyla.fi

ELY-keskukselle lausunto valtatien 4 parantamisesta välillä Haapalahti−Kanavuori

Rakennus- ja ympäristöjaosto antoi Keski-Suomen ELY-keskukselle Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnon ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) soveltamisen tarpeesta koskien valtatie 4:n parantamishanketta välillä Haapalahti−Kanavuori ja sen tiesuunnittelussa esiin tullutta tien tasausmuutosta.

Vuonna 2013 laadittu ja vuonna 2018 hyväksytty yleissuunnitelma koskee valtatie 4:n rakentamista Varassaaren kautta kulkevaan uuteen maastokäytävään välillä Haapalahti−Kanavuori noin kolmen kilometrin matkalla. Hankealue on ollut osa vuosina 2010−2011 toteutettua YVA-menettelyä.

Yleissuunnitelman pohjalta vuonna 2019 aloitetussa tiesuunnittelussa tarkennetaan yleissuunnitelman ratkaisua ja hankkeen vaikutuksia niin ympäristön, liikenteen, rakennettavuuden kuin kokonaistalouden kannalta. Tiesuunnitelmassa on tutkittu yleissuunnitelmasta poikkeavaa tasausta Haapalahden eritasoliittymän ja Vaajavirran välille noin 1,4 kilometrin osuudella. Tutkitussa tasausvaihtoehdossa moottoritie ylittää Jyväskylä–Pieksämäki-rautatien, kun yleissuunnitelmaratkaisussa tie alitti sen. Uuden tasausvaihtoehdon on arvioitu olevan ympäristövaikutusten, hankkeen riskien ja talouden osalta yleissuunnitelmaratkaisua parempi.

Rakennus- ja ympäristöjaosto päätti todeta lausuntonaan ELY-keskukselle seuraavaa: ”Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ei ole tarpeen soveltaa koskien valtatie 4 Haapalahti−Kanavuori -parantamishankkeen tiesuunnitteluvaiheessa esitettyä tasausmuutosta. Uusi tasaus nostaa tien metrien korkeuteen maanpinnasta, jolloin pohjavesiin kohdistuvat riskit vähenevät merkittävästi verrattuna yleissuunnitelmassa esitettyyn tasaukseen. Uudessa korkeammassa tasauksessa tieliikennemelun määrä todennäköisesti lisääntyy vaikutuspiirin laajetessa ja autojen ajonopeuden kasvaessa. Meluntorjunta tulee huomioida yksityiskohtaisessa suunnittelussa riittävin meluestein tai muilla keinoilla eikä melutilanne saa heiketä aiemmin esitettyyn vaihtoehtoon verrattuna. Myös hankkeen luontovaikutuksia on syytä arvioida tarkemmin tiesuunnitelman laadinnan yhteydessä.”

Rakennus- ja ympäristöjaosto päätti syyskauden kokouksista

Rakennus- ja ympäristöjaosto päätti pitää kokouksensa 1.8.–31.12.2020 tiistaisin alkaen kello 16.00. Kokouspäivät ovat 11.8., 8.9., 6.10., 3.11. ja 8.12. Ylimääräisiä kokouksia pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.

Kokoukset pidetään Rakentajantalon kokoushuone Vanerissa osoitteessa Hannikaisenkatu 17. Tilapäisesti kokous voidaan pitää myös muualla. Poikkeuksellisesti kokouksia voidaan puheenjohtajan kutsusta pitää myös muualla tai hallintosäännössä määrätyillä sähköisillä päätöksentekotavoilla.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Esityslista ja pöytäkirja

Linkit kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjaan löytyvät jaoston verkkosivulta osoitteesta https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lautakunnat/kaupunkirakennelautakunta/rakennus-ja-ymparistojaosto-2017-2021. Materiaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.