Jyväskylän perusopetus keräsi huoltajien näkemyksiä 18.3. käynnistyneen etäopiskelun sujumisesta. Koulut ja opettajat saivat paljon kiitosta uuden tilanteen haltuunotosta.

Lisätietoja: 
palvelujohtaja Tuija Rasinen, perusopetuspalvelut, puh. 014 266 4984 
palvelujohtaja Sami Lahti, perusopetuspalvelut, puh. 014 266 4985 

Osa vastanneista toivoi, että etäopetusajasta poimitaan hyviä käytänteitä lähiopetuksen toteuttamiseen tulevaisuudessa, osa kaipasi vielä lisää selkeyttä etäopetuksen käytäntöihin ja kanaviin. Perusopetuspalvelut kiittää 3921 huoltajalta saaduista vastauksista. Tuloksia tullaan hyödyntämään perusopetuspalvelujen toiminnan kehittämisessä. 

Sähköinen kysely toteutettiin ajalla 23.-27.4.2020. Huoltajat arvioivat etäopetuksen onnistumista, opettajien oppilaisiin ja huoltajiin pitämän yhteydenoton riittävyyttä, oppilaiden työmäärää ja saamaansa tukea. Huoltajilla oli mahdollisuus myös kertoa, mikä etäopiskelussa oli toimivaa ja mikä haastavaa.   

Etäopiskeluun siirtyminen oli uutta kaikille 

Etäopiskeluun siirtyminen 18.3. lähtien oli uutta niin oppilaille kuin opettajillekin. Huoltajien palaute etäopiskelun järjestämisestä on pääsääntöisesti positiivista. Palautteissa saatiin myös arvokasta tietoa perusopetuksen kehittämiseen. Koulut hyödyntävät koulukohtaisia tuloksia myös oman toiminnan kehittämistyössä.  

Etäopetuksen käytänteet rakentuivat ensimmäisten etäopiskelupäivien aikana. Huoltajien palautteen mukaan kaikilla oppilailla oli jokin laite etäopiskeluun. Pääsääntöisesti etäopiskelu onnistui älypuhelinten, tablettien ja kannettavien tietokoneiden avulla.  Oppilailla oli mahdollisuus lainata laitteita omasta koulusta, jos kotoa laite puuttui. 70 % vastaajista ilmoitti, että etäopetuksesta tiedottaminen toimi hyvin. 85 %:n mukaan myös opettajat tai ohjaajat olivat sopivasti yhteydessä oppilaisiin ja 81 % vastaajista koki myös oppilaiden työmäärän olleen sopiva.

Avoimissa kysymyksissä huoltajat ilmoittivat, että etäopetus oli laadukasta, oppilailla oli työskentelyrauha ja oppilaiden itseohjautuvuus ja oma vastuunotto toimivaa.  Myös tieto- ja viestintäteknologian haltuunotto ja videoyhteydenpito oppilaisiin toimi.  

Haastavaksi koettiin useat yhteydenpitokanavat ja –käytänteet sekä osalla ilmenneet tekniset ongelmat. Opettajavetoista opetusta sekä kodin ja koulun välistä viestintää kaivattiin myös enemmän.  

Huoltajien esittämät kysymykset vastauksineen päivittyvät tämän viikon aikana Jyväskylän koulujen varautuminen koronavirukseen -nettisivulle.