Jyväskylän kaupungin tarkastuslautakunta hyväksyi 16.4.2020 vuoden 2019 arviointikertomuksen, joka on tullut julkiseksi pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen. Samassa kokouksessa lautakunta päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy tilivuoden 2019 tilinpäätöksen ja myöntää tilintarkastajien esityksen mukaisesti vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2019.

Arviointikertomus poikkeaa aikaisemmista vuosista sisällön rakenteen ja kertomuksen käsittelyprosessin suhteen. Arviointikertomuksessa on kaksi osaa: tiivistelmäosa ja tuloksellisuusarviointien osa. Kuntalaki painottaa tarkastuslautakunnan tehtävässä kaupungin toiminnan ja talouden tuloksellisuuden arviointia kaupungin tavoitteiden toteutumisen arvioinnin lisäksi.

Arviointikertomuksen tiivistelmäosaan sisältyy kaupungin talouden tasapainoisuuden arviointi. Tarkastuslautakunta nostaa esille kaupungin tilinpäätöksessäkin mainitun asian kaupungin heikosta taloudellisesta liikkumavarasta. Taloudellista liikkumavaraa on kuvattu toimintakatteen (nettomenojen), verorahoituksen ja väestön kasvun suhteena sekä vertailemalla Jyväskylän tilannetta muihin suuriin kaupunkeihin kokonaiskuvan saamiseksi.

Yhdeksän suurimman kaupungin vertailussa Jyväskylän kaupungin ja konsernin ylijäämät ovat matalimmat. Kaupungin tulorahoituksen (verorahoituksen) mataluuden vuoksi kaupungin mahdollisuudet kasvattaa lainanottoa ovat rajalliset. Lainojen ja vuokravastuiden määrä on suhteessa muihin suuriin kaupunkeihin nähden korkea. Uusien kriisikuntakriteerien, jotka tulevat voimaan vuodesta 2022 lähtien, mukaan täyttyisi tällä hetkellä kaksi kriteeriä. Lautakunta pitää välttämättömänä, että talouden tasapainottamistoimiin ryhdytään välittömästi.

Tarkastuslautakunnan tuloksellisuusarvioinnit on toteutettu siten, että ne tukevat talouden tasapainottamistoimenpiteiden suunnittelua ja päätöksentekoa tasapainottamistoimenpiteistä päätettäessä. Tuloksellisuusarvioinneista löytyvät yksityiskohtaisemmat havainnot ja johtopäätökset sekä niihin johtaneet tausta-aineistot ja muut lähteet. Arvioinneissa nostetaan esille myös niitä mahdollisuuksia, joita Jyväskylän kaupungilla on käytettävissä talouden, asukkaiden palvelujen vaikuttavuuden ja yrittäjyyden vahvistamisessa. 

Vuoden 2019 tuloksellisuusarvioinnit sisälsivät seuraavat kohteet:

  • Keski-Suomen pelastuslaitos liikelaitos, yhteistyössä muiden kuntien kanssa
  • Kaupunginteatteri
  • Asumisen politiikka ja Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy
  • Perusopetukseen liittyvä yhteistyö eri palvelujen kanssa
  • Yrittäjyyden edistäminen – Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy ja Yritystehdas Oy
  • Avosairaanhoidon palvelurakenne
  • Vanhuspalveluiden palvelurakenne 

Arviointikertomuksen käsittely

Arviointikertomuksen käsittelyprosessissa on otettu huomioon valtuuston ja kaupunginhallituksen toive siitä, että valtuuston tilinpäätöskokouksessa kesäkuussa käsiteltäisiin myös kaupunginhallituksen vastaus arviointikertomuksen johtopäätöksiin, suosituksiin ja kysymyksiin. Tämän menettelyn on katsottu palvelevan paremmin seuraavan vuoden talousarvion valmistelua. Valtuuston ja hallituksen toiveen mukaisesti tarkastuslautakunta päätti 16.1.2020 ja 16.4.2020 hankkia kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin toimielimiltä tarvittavat lausunnot toimitettaviksi kaupunginvaltuustolle yhdessä arviointikertomuksen kanssa.

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Kun arviointikertomus annetaan suoraan valtuustolle, jää sille myös päättäminen kuntalain mukaisen lausunnon pyytämisestä kunnanhallitukselta.  Kuntalain mukaan kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Arviointikertomus merkittäneen toimielimissä tiedoksi toukokuussa, ja toimielimet antavat mahdollisuuksien mukaisesti lausuntonsa kertomuksessa esitettyihin johtopäätöksiin, suosituksiin ja kysymyksiin. Tämä lausuntokierros palvelee talousarvion valmistelua ja keskustelua siitä, mitä toimenpiteitä aiotaan toteuttaa talouden tasapainottamiseksi.

Tarkastuslautakunta tulee esittämään kaupunginvaltuustolle, että valtuusto kesäkuun kokouksessa pyytäisi kaupunginhallitusta kuntalain mukaisesti antamaan lausunnon vuoden loppuun mennessä toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Kokouksen pöytäkirja ja liitteet (pdf)
Lauta- ja johtokunnat sekä jaostot -> Tarkastuslautakunta

Lisätietoja

Jaakko Selin, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, p. 0400 778 779
Tarja Saarelainen, kaupunginreviisori, p. 050 050 592 3701