Jyväskylän kaupungin ensimmäinen toimintakertomus metsäohjelman toteutumisesta on valmistunut. Toimintakertomuksella seurataan metsäohjelman toimenpiteiden etenemistä.

Metsäohjelmassa asetettua metsien suojelutavoitetta ollaan saavuttamassa, ensimmäinen pitkän tähtäimen hoitosuunnitelma on laadittu Laajavuoren metsäalueille ja yhteistyö uuden puukauppakumppanin kanssa on käynnistynyt hyvin.

Metsän tuntu säilyy ulkoilu- ja virkistysmetsissä

Metsäsuunnitelmaa on päivitetty metsäohjelman mukaiseksi kaupungin alueella. Lisäksi ensimmäinen hoitosuunnitelma laadittiin Laajavuoren päävirkistysalueelle. Muille kaupungin päävirkistysalueille laaditaan omat hoitosuunnitelmat tulevaisuudessa. Hoitosuunnitelmien yhtenä tavoitteena on säilyttää metsän tuntu ulkoilu- ja virkistysmetsissä.

Metsäohjelmassa linjattiin, että kaupungin ulkoilu- ja virkistysmetsiä hoidetaan eri-ikäisrakenteisen, eli jatkuvan kasvatuksen menetelmin kohteissa, joissa jatkuvalla kasvatuksella on edellytyksiä onnistua. Suunnittelutyön yhteydessä on kartoitettu kohteita, joilla metsän rakennepiirteet ovat suotuisat jatkuvaa kasvatusta ajatellen. Lisäksi jatkuvan kasvatuksen poiminta- ja pienaukkohakkuita toteutettiin noin 80 hehtaarin alueella kaupungin metsissä. Jatkossa seurataan, kuinka kohteet lähtevät uudistumaan luontaisesti ja edelleen kehittymään eri-ikäisrakenteisemmiksi.

Metsien suojelutavoite lähenee

Metsäohjelmassa asetettiin 17%:n suojelutavoite kaupungin metsämaan pinta-alasta. Luonnonsuojelun suunnittelutyötä on tehty yhteistyössä kaupungin ympäristönsuojelun ja metsäpalveluiden kanssa. Työ on hyvässä vaiheessa ja tavoitteena on saada täydennetty suojeluverkosto valmiiksi ja nähtäville vuoden 2020 loppuun mennessä. Suojelualueiden ulkopuolella tehtävissä metsänhoitotöissä ja hakkuissa on metsäohjelman periaatteiden mukaisesti myös otettu askeleita monimuotoisuuden edistämiseksi.

Metsänhoitotöitä on toteutettu uuden puukauppakumppanin kanssa

Vuoden 2019 alusta kaupungin puukauppakumppaniksi vaihtui UPM. Kumppanuussopimus on kolmevuotinen. Yhteistyö UPM:n ja urakoitsijoiden kanssa on lähtenyt hyvin käyntiin. 

Metsänhoitotöitä ja hakkuita on toteutettu yhteistyössä UPM:n, urakoitsijoiden ja Puusta pitkälle -hankkeen kanssa. Viime vuonna kaupungin lähimetsiä hoidettiin Keljonkankaan ja Kangasvuoren alueilla. Syksystä ja alkutalvesta töitä aloiteltiin myös Sääksvuoren asuinalueella.  

Kokonaisuudessaan vuoden 2019 aikana hakkuita on tehty noin 264 hehtaarin alueella. Eniten hakkuita on toteutettu ulkoilu- ja virkistysmetsissä, talousmetsissä ja rakennettavilla alueilla. Talvella 2019 syntyneet lumituhot keskittivät korjuita etenkin Taka-Keljon, Soidenlammen, Ylä-Myllyjärven ja Hanhiperän lähialueille, joissa lumituhot olivat pahimmat. Kaupungin alueella tehtiin vuoden aikana myös laajahkoja tonttialueiden avauksia.
 

Asiasanat: