Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta antoi tänään pitämässään sähköisessä kokouksessa myönteisen lausunnon Kauramäen kylän -hankesuunnitelmasta. Lautakunta päätti myös Jyväskylän kaupungin osallistumisesta Keski-Suomen kuntien yhteiseen sote-rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun valtionavustushakuun. Jyväskylän kaupunki toimii kuntien yhteisen kehittämishankkeen hallinnoijana.

Jyväskylän kaupunki osallistuu sote-rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun valtionavustushakuun

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti Jyväskylän kaupungin sekä terveydenhuollon osalta myös Hankasalmen ja Uuraisten osallistumisesta sote-rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmisteluun vuosina 2020–2021. Keski-Suomeen haettava hankekokonaisuus tulee toteuttamaan niitä tehtäviä, jotka maakunnassa tulisi asiakas- ja potilastietojärjestelmän sekä digitaalisten palveluiden käyttöönoton osalta tehdä tulevina vuosina. Hankerahoituksen avulla käyttöönotto- ja määrittelyvaiheet voidaan tehdä pitkälti ulkopuolisen rahoituksen turvin. Näin ne eivät sido kuntien resursseja samalla volyymilla, kuin työ tulisi muuten vaatimaan.  Jyväskylän kaupunki toimii hankkeen hallinnoijana Keski-Suomessa.

Hankkeen rahoitus perustuu valtioneuvoston asetukseen kuntien toiminnan tehostamisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista. Valtionavustuksina jaetaan enintään 120 miljoonaa euroa vuosille 2020–2021. Rahoituksesta 25 miljoonan euron osuus jaetaan maakunnille siten, että maakunnat saavat 25 % tasasuuruisen maakunnittaisen osuuden sekä 75 % osuuden, joka määräytyy maakunnittain suhteessa maakuntien asukaslukuun. Merkittävämpi osuus rahoituksesta (95 miljoonaa euroa) jaetaan maakuntiin hankehakemusten perusteella. Rahoituksen myöntäminen on harkinnanvaraista ja perustuu alueen tilannekuvaan, hankehakemuksessa kuvattujen toimenpiteiden arvioituun vaikuttavuuteen sekä toimenpiteiden arvioituun rahoitustarpeeseen.

Rahoituksen saaminen edellyttää, että hanke kattaa vähintään 80 % Keski-Suomen väestöpohjasta. Lisäksi rahoituksen saaminen edellyttää hankkeeseen sitoutuneilta organisaatioilta 20 % omavastuuosuutta. Omavastuuosuus voidaan kattaa kuntien hankesuunnitelman mukaiseen työhön osallistuvien työntekijöiden työpanoksilla. Jyväskylän kaupungin osuus rahoituksesta on noin 740 000 euroa. 

Myönteinen lausunto Kauramäen kylä -hankesuunnitelmasta

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi Tilapalvelun johtokunnalle myönteisen lausunnon Kauramäen Kylä -hankesuunnitelmasta ja varautuu tulevina vuosian toiminnallisesti ja taloudellisesti tilahankkeen toteuttamiseen. Kauramäen kylä tulee vastaamaan ikääntyneiden palveluiden tehostetun palveluasumisen tarpeeseen sekä erityisesti psykogeriatrisen hoidon vaatimuksiin. Hankesuunnitelman mukaan rakennettavista taloista muodostuu kylämäinen puurakenteinen yhteisöllinen asumisen kylä. Paikoista 30 on tehostettua palveluasumista, 30 psykogeriatrista hoitoa ja 30 tavallista palveluasumista.  

Kauramäen kylä on turvallinen ja esteetön asuinympäristö ikääntyneille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa. Kylän suunnittelun lähtökohtana on luoda ympäristöstä lämminhenkinen ja elämänmakuinen. Pienet asumisyksiköt ja muunneltavat tilaratkaisut niin sisällä kuin ulkona palvelevat myös tulevaisuuden ikääntyneiden tarpeita. Asumis- ja toimintakonsepti mahdollistaa asukkaille osallisuuden sekä tarjoaa yksilöllisen ja mahdollisimman lääkkeettömän hoivakulttuurin.  

Uudenlainen yhteisöllisyys sekä luovuus toteutuvat muun muassa green care -toimintatavan ja kulttuurisen vanhustyön avulla, jolla ylläpidetään ja aktivoidaan asukkaiden toimintakykyä. Suunnittelussa huomioidaan esteettömyys kaikilla tavoin, myös aistien suhteen. Tämä on erityisesti muistisairaiden asukkaiden hyvinvointiin liittyvä näkökulma. Kyläkokonaisuus luo myös erinomaisen lähtökohdan ikääntyneiden palveluiden tutkimiseen ja kehittämiseen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

Hanke on suunniteltu toteutettavaksi Kauramäkeen osoitteeseen Pyrstötiaisentie 2. Hankkeen (5 158 m2) kustannusarvio on 15 752 360 € (alv 0 %), mihin JVA Oy hakee ARA:n erityisryhmien investointiavustusta ja korkotukilainaa. 

Väestöennusteen huomioiden on Jyväskylässä tarve lisätä vaativaa ympärivuorokautista hoivaa ja toisaalta tuettua esteetöntä ja kevyempää palveluasumista. Tehostetun palveluasumisen paikkojen määrä arvioidaan lyhyen ja pitkän aikavälin tarpeen mukaisesti. Ympärivuorokautisessa asumisessa vuonna 2019 asukkaista 10,8 % oli yli 75-vuotiaita, joka kertoo jo tehostetusta tarpeesta ympärivuorokautiseen hoivaan. 

Tällä hetkellä Jyväskylässä tehostetun palveluasumisen paikkaa jonottaa keskimäärin 50 asiakasta ja jonotusaika on noin 49 vuorokautta. Asiakkaissa on entistä enemmän vaativia muistisairaita, joille tulisi olla tarjolla turvallinen ja muistiystävällinen ympäristö. 
__________________________

Lautakunta päätti lisäksi ottaa käyttöön päiväaikaisen ja ympärivuorokautisen säännöllisen kotihoidon palvelusetelin uudet työaikalisäkertoimet ja uudet palveluseteleiden arvot Jyväskylän taajaman ja haja-asutusalueen osalta kahdessa isoimmassa tuntiluokassa takautuvasti 1.3.2020 alkaen. Tehdyt muutokset eivät vaikuta asiakkaiden tulosidonnaiseen omavastuuosuuteen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi myös mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen asiakasmaksut ja maksuperusteet vuodelle 2020 sairaanhoitopiirin 1.1.2018 voimaan tulleiden asiakasmaksujen mukaisena, eli maksuihin ei tule kuluvana vuonna muutoksia, vaikka palveluiden järjestämisvastuu siirtyy 1.5. alkaen sairaanhoitopiiriltä kaupungille. Asiakasmaksut ja soveltamisohjeet tarkistetaan samassa yhteydessä kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan asiakasmaksut vahvistetaan vuodelle 2021.

Lautakunnan syksyn kokoukset pidetään 20.8., 24.9., 22.10., 26.11. ja 10.12. Lautakunnan iltakoulut 3.9., 8.10. ja 5.11. Ylimääräisiä iltakouluja pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.

Kokouksen esityslista ja liitteet (pdf-muoto) ovat luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka kaupungin verkkosivuilla

Lisätietoja: Heidi Rentola, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja, p. 040 0537 824 ja 
Kati Kallimo, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja, p. 050 442 2302