Mahdolliset lomautukset voisivat koskea sivistyspalveluissa jopa 2300 henkilöä, joiden työt ovat poikkeusoloissa muuttuneet, vähentyneet ja joiltakin osin loppuneet.

Jyväskylän kaupungin sivistyspalvelujen yhteistoimintaneuvottelut päättyivät tiistaina 21.4. Kaksi viikkoa kestäneissä neuvottelussa käytiin läpi työnantajan harkitsemien toimenpiteiden perusteet, harkittavien toimenpiteiden vaikutuksia sekä harkittavien toimenpiteiden vaihtoehtoja. Neuvottelujen jälkeen kaupunginjohtaja on 23.4. päätöksellään päättänyt yhteistoimintaneuvottelut ja valtuuttanut toimivaltaiset tahot ryhtymään toimenpiteisiin päätöksen täytäntöönpanemiseksi.

Neuvotteluissa käytiin läpi palvelukohtaisesti arviota mahdollisten toimenpiteiden vaikutuksista ja laajuudesta. Neuvotteluissa todettiin, että mahdolliset lomautukset voisivat koskea sivistyspalveluissa arvion mukaan jopa 2300 henkilöä, joiden työt ovat poikkeusoloissa muuttuneet, vähentyneet ja joiltakin osin loppuneet. Arvion mukaan poikkeusolojen vaikutukset jatkuvat myös kesän ylitse, vaikka toimintoja käynnistettäisiin tulevina kuukausina.

Mahdolliset toimenpiteet voivat koskea sivistyspalvelujen henkilöstöä hallinnossa, perusopetuksessa, varhaiskasvatuksessa, kansalaisopistossa, kulttuuri- ja osallisuuspalveluissa, museopalveluissa, kirjastoissa, liikuntapalveluissa, kaupunginteatterissa sekä kaupunginorkesterissa eli Jyväskylä Sinfoniassa.

Neuvottelujen päättyessä arvio on, että lomautustoimenpiteet eivät kohdistuisi perusopetuksen opetushenkilöstöön, nuorisopalveluihin eikä oppilashuollon tehtäviin, eivätkä nämä henkilöt ole mukana arvioidussa luvussa. Näiden henkilöstöryhmien osalta kuitenkin todettiin, että tilanne voi myös muuttua, esimerkiksi viranomaispäätöksillä.  

Neuvotteluissa oltiin yksimielisiä siitä, että neuvotteluja on käyty lain mukainen määräaika, niissä on käsitelty lain mukaiset asiasisällöt, ja neuvottelut voidaan päättää. Järjestöt eivät kuitenkaan hyväksy työantajan mahdollisesti toteuttamia lomautuksia ja jättivät tästä neuvottelupöytäkirjaan eriävän mielipiteen.

Toimenpiteet ja laajuus tarkentuu seuraavien viikkojen aikana

Kaupunginjohtajan päätöksen jälkeen toimenpiteiden laajuus tarkentuu lähipäivien ja -viikkojen aikana. Lomautusilmoitus tulee antaa kuukautta ennen lomautuksen alkamista. Ensimmäiset määräaikaiset lomautukset voisivat työnantajan arvion mukaan alkaa toukokuun lopussa. Näissä neuvotteluissa käsiteltyjen toimenpiteiden päättymisen ajankohta on viimeistään 30.9.2020.​

Määräaikaisten lomautusten enimmäiskesto voi olla 90 päivää. Lomautus voi olla kokoaikainen tai osa-aikainen ja se voi myös koostua useammasta jaksosta.

Lomautusten pääperiaate on, että ne kohdentuisivat mahdollisimman tasaisesti ammattiryhmittäin. Näin lomautukset olisivat pääsääntöisesti enimmäiskestoa lyhyempiä, mutta kohdentuisivat laajempaan henkilöstöjoukkoon. Olemassa olevat tehtävät ja niissä tarvittava osaaminen voivat kuitenkin vaikuttaa lopputulokseen.

Myös muita vaihtoehtoja kartoitetaan edelleen

Työnantaja kartoittaa lomautusuhan alla olevan henkilöstön koulutusta, työhistoriaa ja osaamista ja muita vastaavia asioita, jotta lain mukainen mahdollisuus tarjota muuta työtä voidaan arvioida ja myös toteuttaa, jos korvaavia tehtäviä on. Siirtymiset ovat todennäköisimpiä sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä kaupunkirakennepalveluihin kausi- ja kesätöihin, mutta myös muita vaihtoehtoja kartoitetaan edelleen.

Rekrytoinnissa jätetään täyttämättä yhteistoimintaneuvotteluissa olleiden yksiköiden avoimia tehtäviä ja täytön arviointi siirretään myöhempään ajankohtaan. Vapautuvat työtehtävät tehdään ensisijaisesti nykyisellä henkilöstöresurssilla.

Lisätietoja

  • kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501
  • henkilöstöjohtaja Arja Aroheinä, p. 014 266 1552
  • sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033
Asiasanat: