Opetushallitus julkaisi perjantaina 3.4. ohjeistuksen oppilaan arviointiin perusopetuksessa poikkeusolojen aikana. Lähtökohtana on, että arviointi jatkuu pääsääntöisesti kuten normaalioloissa. Oppilaan arviointi toteutetaan poikkeusolojen aikana perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti, mutta opinnoissa keskitytään oppiaineiden keskeisiin tavoitteisiin ja sisältöihin. 

Lisätietoja:

Oman lapsen oppimisen arviointiin liittyvissä mahdollisissa kysymyksissä yhteydenotot ko. koulun opettajaan/opettajiin.

Yleisempiin oppimisen arviointiin liittyvissä kysymyksissä yhteydenotot pedagoginen asiantuntija, palveluesimies Minna Kuuttiin, minna.kuutti(at)jyvaskyla.fi.

Opetushallituksen tiedote oppilaan arvioinnin toteuttamisesta poikkeusolojen aikana

Opetushallituksen ohjeistus oppilaan arvoinnista perusopetuksessa poikkeusolojen aikana

 

Arvioinnin lähtökohdat poikkeusolojen aikana

Poikkeusolojen aikana opetetaan ja opiskellaan kaikkia opetussuunnitelmassa määriteltyjä oppiaineita ja arviointi toteutetaan suhteessa oppiainekohtaisiin tavoitteisiin. Joustaa voidaan kuitenkin opintojen syvyydessä eli painoa annetaan kaikkein keskeisimmille tavoitteille ja sisällöille. Oppilaalta ei voida vaatia osaamista sellaisten sisältöjen osalta, joissa hän ei poikkeusolojen aikana ole saanut opetusta tai ohjausta. Työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnissa huomioidaan poikkeusolojen asettamat rajoitteet. 
Arvioinnissa huomioidaan oppilaan kokonaistilanne ja ennen poikkeusoloja osoitettu osaaminen sekä opinnoista suoriutuminen. Edelleen on tärkeää, että oppilas voi monipuolisesti osoittaa osaamistaan, vaikka kirjallisten näyttöjen osuus väistämättä korostuu. Oppilaalle pyritään tarjoamaan myös vaihtoehtoisia tapoja osoittaa osaamistaan, mikäli esimerkiksi oppilaan terveydentila, olosuhteet tai muut syyt vaikeuttavat näyttöjen antamista.

Oppimisen tuki 

Oppilas saa tarvittaessa tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, ohjausta ja muuta tukea siinä laajuudessa kuin se poikkeusoloissa on mahdollista. Tukea oppimiseen voi antaa opettajan lisäksi esimerkiksi koulunkäynninohjaaja. Mikäli on vaarana, että oppilaan koko vuosiluokan suoritus jossakin oppiaineessa hylätään, opettaja ottaa yhteyttä sekä oppilaaseen että huoltajaan ja sopii erillisen osaamisen näytön antamisesta. Jos ennakoidaan, että tukitoimista huolimatta oppilas on vaarassa jäädä luokalleen, voidaan siirtyä oman opinto-ohjelman mukaiseen etenemiseen ja ehkäistä siten kaikkien suoritusten raukeaminen. Opiskelu jatkuu seuraavana syksynä.

Päättöarviointi

Päättöarviointi tehdään samoin periaattein kuin normaalitilanteessa. Opettaja hyödyntää tietoa oppilaan osaamisesta ennen lähiopetuksen keskeytymistä ja keskittyy opetuksessaan niihin tavoitteisiin ja kriteereihin, joiden osalta tarvitaan vielä näyttöjä päättöarvosanan muodostamista varten. Oppilas voi antaa osaamisestaan lisänäyttöjä päättöarviointia varten ennen päättötodistuksen saamista, mikäli menettelystä on sovittu jo poikkeusoloihin siirtymistä opettajan kanssa.

Vuorovaikutus

Poikkeusolojen aikana korostuu opettajan antama säännöllinen, yksilöllinen ja kannustava palaute sekä ohjaus. Säännöllinen vuorovaikutus on tärkeää, jotta oppilas on tietoinen opetuksen tavoitteista ja omasta edistymisestään suhteessa tavoitteisiin. Oppilaalle ja huoltajalle viestitään siitä, millä perusteella suoriutumista arvioidaan poikkeusolojen aikana. Jos on vaarana, että oppilas saa yleistä osaamistasoaan heikomman tai hylätyn arvosanan, keskustellaan huoltajan ja oppilaan kanssa asiasta mahdollisimman pian, mikäli tällaista keskustelua ei ole vielä käyty.