Lisätietoja

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela
p. 050 554 7167

kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä
p. 045 2668089

kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen
p. 050 5120353

kaupunginjohtaja Timo Koivisto
p. 014 266 1501

Lausunnon antaminen sisäministeriölle pelastustoimen alueiden muuttamisesta vastaamaan maakuntajakoa

Sisäministeriö on pyytänyt Jyväskylän kaupungilta lausuntoa, jossa pyydetään kuntien lausuntoja pelastustoimen alueiden muuttamisesta vastaamaan maakuntajakoa. Kaupunginhallitus päätti esittää lausuntonaan, että Jyväskylän kaupunki hyväksyy Kuhmoisten kunnan siirtämisen Keski-Suomen pelastuslaitoksesta Pirkanmaan pelastuslaitokseen.

Työllisyyspalvelujen kuntouttavan työtoiminnan hankintamenettelyn periaatteet vuodelle 2021

Työllisyyspalvelujen kokonaisvaltainen hankintamenettelyn ja ostopalvelusopimuskäytäntöjen uudistus tapahtui v. 2018.

Uudistuksen tavoitteena oli laadukkaamman, vaikuttavamman ja tuloksellisemman palvelun tuottaminen pitkäaikaistyöttömille yhteistyössä palveluntuottajien kanssa. Sopimusten sisällöt ja palvelukokonaisuudet muotoiltiin siten, että ne vastaavat aiempaa paremmin työllisyyspalveluiden asiakkaiden tarpeita.

Hankittavat palvelukokonaisuudet muodostuvat neljästä eri tyyppisestä kuntouttavan työtoiminnan palvelukokonaisuudesta, joiden sisällöt on määritelty palvelunkuvauksissa (palvelunkuvaus-liite)

  1. starttivalmennus
  2. toimintakykyä vahvista palvelu
  3. työhön tai koulutukseen tähtäävä palvelu
  4. osallisuutta tukeva palvelu

Kuntouttava työtoiminta on tarkoituksenmukaista muotoilla erilaisiksi kokonaisuuksiksi, jolloin kuntouttavalla työtoiminnalla voidaan entistä paremmin vastata työnhakija-asiakkaiden erilaisiin palvelutarpeisiin ja elämäntilanteisiin.

Hankintamenettelyn mukaisten palvelukokonaisuuksien lisäksi työnhakija-asiakkaille tullaan tuottamaan palveluja työllisyyspalveluiden omana toimintana ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Hankintamenettelyn periaatteet: (hankintamenettelyn kuvaus -liite)

  1. Hankinta toteutetaan markkinakartoituksen pohjalta kilpailuttamalla
  2. Hankinta toteutetaan avoimena menettelynä
  3. Hankinta jaetaan kahteen osakokonaisuuteen, jolloin mahdollistetaan sekä isojen että pienien toimijoiden osallistuminen palvelutuotantoon.
  4. Maksuperuste muodostuu kiinteästä peruspäivähinnasta sekä kannusteista

Hankintojen kokonaisarvo on 2,1-2,3 miljoonaa euroa ja tavoiteasiakasmäärä hankintasopimuksen mukaisissa palveluissa on n. 800 asiakasta. Tavoitteena on käynnistää kilpailutus huhtikuun 2020 aikana niin, että hankintaprosessi saadaan valmiiksi 1.6.2020 mennessä. Hankintamenettelyn mukaiset palvelut ovat työllisyyspalvelujen lisäksi aikuissosiaalityön käytettävissä.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä työllisyyspalvelujen kuntouttavan työtoiminnan hankintamenettelyn periaatteet vuodelle 2021.

Selvitys ja lausunto Eduskunnan oikeusasiamiehelle, tietopyyntöä koskeva kanteluasia

Eduskunnan oikeusasiamies on pyytänyt kaupunginhallitusta antamaan selvityksen ja lausunnon liitteen mukaisessa kanteluasiassa. Kantelussa arvostellaan Jyväskylän kaupungin menettelyä tietopyynnöstä perittävän maksun määräämisessä.

Kaupungin lausunnossa todetaan mm. että kantelusta on luettavissa, että tietopyynnön viranomaiselle esittänyt on ymmärtänyt asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen määräytymisen Jyväskylän kaupungissa toisin kuin hänelle on asia esitetty. Tietopyynnön esittäjälle on viranomaisen toimesta annettu tiedoksi sekä kaupungin voimassa oleva maksutaksa osoittamaan laskutuksen perusteet että arvio siitä, kuinka paljon työtunteja pyydetyn tietoaineiston kokoamiseen kuluu.

Kaupunginhallitus päätti antaa esitetyn mukaisen selvityksen ja lausunnon eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Eron myöntäminen Ritva Nykäselle sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valitseminen sivistyslautakuntaan

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Ritva Nykäselle eron sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Eron myöntäminen Marjatta Vilanderille Jyväskylän seudun jätelautakunnan jäsenen tehtävästä ja uuden jäsenen valitseminen Jyväskylän seudun jätelautakuntaan

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Marjatta Vilanderille eron Jyväskylän seudun jätelautakunnan jäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen Muuramen kunnan ehdotuksen mukaisesti uudeksi jäseneksi Petri Pukarin jätelautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se valitsee Petri Pukarin uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Muuramen kunnan ehdotuksen mukaisesti Irja Pitkäsen jätelautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Eron myöntäminen Harri Niemiselle käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja uuden lautamiehen valinta

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Harri Niemiselle eron käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen lautamiehen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Virheellinen menettely luottamustoimessa

Sanomalehti Keskisuomalaisessa on 24.1.2020 julkaistu mielipidekirjoitus Ovatko selvitykset Alvasta puolueettomia? Allekirjoittajina on kaksi kaupunginvaltuutettua. Mielipidekirjoitukseen on sisällytetty tietoa, joka on merkitty kaupunginhallituksen iltakoulumateriaalissa luottamukselliseksi ja salassa pidettäväksi tiedoksi.

Kaupunginhallituksen iltakoulut ja niissä käytävät keskustelut ovat luottamuksellista asian valmistelua. Iltakoulumenettelyllä turvataan valmistelevien viranhaltijoiden ja kaupunginhallituksen jäsenten välinen asioiden avoin ja vuorovaikutteinen valmistelu. Iltakouluissa on jatkossakin voitava käsitellä luottamuksellisesti ja avoimesti niin ei vielä julkisia ja päätöksentekoon myöhemmin tulevia asioita kuin myös asioita, jotka voivat jo asian valmisteluvaiheessa sisältää lain mukaan salassa pidettäviä tietoja. Kunta vastaa valmistelussa olevien asioiden tiedottamisesta ja viestinnästä kuntalain 29 §:n ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 19 §:n edellyttämällä tavalla.

Luottamushenkilön laajaan tiedonsaantioikeuteen kuuluu myös vastuu: julkisuuslain 22 §:ssä säännelty asiakirjasalaisuus ja 23 §:n säännelty vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto. Kun tieto on lain mukaan salassa pidettävää ja kun luottamushenkilöä on tästä viranomaisen toimesta informoitu, asiakirjasalaisuus, vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto sitovat myös luottamushenkilöä tiedon saajana. Sananvapaus ei mene tiedon salassapitoa koskevan sääntelyn yli. Valtuutetuilla on edelleen mahdollisuus kuntalain 83 §:n mukaisesti saada Alva Oy:n vähemmistöosuuden myyntiselvitystä koskevat tiedot, jos tietojen saaminen on valtuutetun toimen hoitamiseksi tarpeen. Salassa pidettävien tietojen osalta heitä sitoo tässä tiedonsaantioikeudessaan julkisuuslain 22 ja 23 §:n sääntely.

Kaupunginhallitus päätti annetun selityksen perusteella yksimielisesti todeta, että valtuutetut Paloniemi ja Knuuttila ovat menettelyllään heikentäneet luottamuksellisuutta asioiden valmistelussa. Kaupunginhallituksen arvion mukaan menettely ei oikeudellisesti arvioituna ole sen luontoista, että asiasta olisi kuntalain 85 §:n edellyttämällä tavalla ilmoitettava valtuustolle tai tehtävä rikosilmoitus. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että koska väitteet valtuutettujen Paloniemi ja Knuuttila uhkailusta eivät selityksen myötä täsmentyneet, asia ei anna kaupunginhallituksen osalta aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Kaupunginhallituksen esityslistan julkinen versio on pöytäkirjan julkaisuun saakka luettavissa kaupungin verkkosivuilta.